Posted in Bibuła

Nowa zakładka na naszej stronie: „Do ściągnięcia”

Już nie­ba­wem uka­że się następ­ny podwój­ny numer „Nowej Bibu­ły”. W mię­dzy­cza­sie war­to zaj­rzeć na naszą stro­nę, do zakład­ki „Do ścia­gnię­cia”: http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​d​o​–​s​c​i​a​g​n​i​e​cia. Znaj­dzie­cie tam mate­ria­ły goto­we do wydru­ku, któ­re war­to roz­po­wszech­niać w swo­jej oko­li­cy, na podob­nych zasa­dach jak to robi­my z „Nową Bibu­łą”. Obec­nie pole­ca­my dwie pozy­cje: „Jan Paweł II o Pol­sce” – seria 5 pla­ka­tów…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 005–006

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwa nume­ry Nowej Bibu­ły. Jak zwy­kle pro­si­my o pomoc w dys­try­bu­cji. Bibu­ła zosta­ła pobra­na z nasze­go ser­we­ra już ponad 800 razy. Jeśli sta­ty­stycz­nie każ­da zosta­ła powie­lo­na przy­naj­mniej 10 razy, to mamy już cał­kiem nie­zły nakład! Z odze­wu, jaki otrzy­mu­je­my na nasz adres kontakt@​nowabibula.​pl widzi­my, że Bibu­ła tra­fia tam gdzie chce­my – w ręce…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 003–004 już jest dostępna

Oto przed­świą­tecz­ne wyda­nie Nowej Bibu­ły. Każ­dy może nam pomóc w jego dys­try­bu­cji. Wystar­czy wydru­ko­wać kil­ka egzem­pla­rzy i roz­kle­ić w swo­jej oko­li­cy. Albo pozo­sta­wić po pro­stu na ław­ce. Podziel­cie się z nami swo­imi uwa­ga­mi na temat tej ulot­ki. Opo­wiedz­cie jak ją upo­wszech­nia­cie i w któ­rym miej­scu. Chce­my w mia­rę moż­li­wo­ści wykre­ślić mapę dys­try­bu­cji ulot­ki w Pol­sce. Pisz­cie na…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 001–002

Po dłu­gich tygo­dniach dys­ku­sji zdo­ła­li­śmy zamknąć dwa pierw­sze nume­ry Nowej Bibu­ły. Jest to ulot­ka prze­zna­czo­na do dys­try­bu­cji, głów­nie we wsiach i mia­stecz­kach. Ma na celu pobu­dzić ludzi do bar­dziej kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na obec­ną wła­dzę oraz dostar­czyć rze­tel­nej infor­ma­cji o jej prze­krę­tach, afe­rach, kumo­ter­stwie i ukła­dach, któ­re budu­je w całej Pol­sce. Naszym celem jest też…

Czytaj dalej...