Posted in Bibuła

Przypinki Nowej Bibuły

Dla naszych współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne przy­pin­ki z logo akcji. Są wyko­na­ne w dwóch roz­mia­rach, duża i mała, oraz w dwóch kolo­ry­sty­kach: kolo­ro­wa i cza­r­no-bia­­ła. Każ­dy, kto chce dostać taka przy­pin­kę w pre­zen­cie może nam prze­ka­zać dane adre­so­we na nasz adres ema­il: kontakt@​nowabibula.​pl. Prze­śle­my je pocz­tą. Gwa­ran­tu­je­my, że Wasze dane adre­so­we nie zosta­ną niko­mu ujaw­nio­ne. Przy­pin­ki…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 013–014

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwie ulot­ki z serii „Nowa Bibu­ła”. Moż­na je pobrać TUTAJ Drą­ży­my w nich tema­ty, któ­ry­mi żyje Pol­ska: ukła­dy budo­wa­ne w Pol­sce przez PiS, ciem­ne inte­re­sy Kaczyń­skie­go i spół­ki „Srebr­na”. Fatal­ny stan oświa­ty i służ­by zdro­wia. Bole­sny pro­blem pedo­fi­lii wśród księ­ży i bra­ku reak­cji ze stro­ny hie­rar­chów. To wszyst­ko na 2 kart­kach A4, któ­re moż­na samo­dziel­nie…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 011–012

Zapra­sza­my do ścią­gnię­cia i roz­po­wszech­nia­nia „Nowej Bibu­ły” nr 011–012. Moż­na ją pobrać tutaj Jak zwy­kle, liczy­my na Waszą pomy­sło­wość w roz­po­wszech­nia­niu dru­ku. Przy­po­mi­na­my, że oprócz regu­lar­nej „Nowej Bibu­ły” udo­stęp­nia­my rów­nież inne mate­ria­ły war­te roz­po­wszech­nia­nia. Są one zawsze dostęp­ne pod lin­kiem: http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​d​o​–​s​c​i​a​g​n​i​e​cia. Ostat­nio doda­li­śmy dwie nowe ulot­ki: To im się po pro­stu nale­ża­ło……

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 009–010

Przed­sta­wia­my nową odsło­nę „Nowej Bibu­ły”. Tym razem posta­no­wi­li­śmy opi­sać stan rzą­do­wej tele­wi­zji TVP oraz nowe szcze­gó­ły skan­da­lu poli­tycz­ne­go wokół spół­ki „Srebr­na”. Na deser zaś tro­chę fak­tów o dro­gich „dzie­łach” Ojca Rydzy­ka. Jak zwy­kle, pro­si­my o roz­po­wszech­nia­nie Bibu­ły w swo­jej oko­li­cy. Moż­na ją wrę­czać ludziom, moż­na też po pro­stu pozo­sta­wić w urzę­dzie, w przy­chod­ni, na poczcie,…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

10 minut dla Polski – możemy to zrobić!

Poniż­sza mapa poka­zu­je dotych­cza­so­wy zasięg „Nowej Bibu­ły” w Pol­sce. Jak widać, nasza akcja, zapo­cząt­ko­wa­na pod koniec listo­pa­da, roz­wi­ja się wyśmie­ni­cie. Cie­szy nas duży odzew w Pol­sce połu­dnio­wej, głów­nie w Mało­pol­sce i na Ślą­sku. Jed­nak potrze­bu­je­my więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia na ścia­nie wschod­niej i na pół­no­cy Pol­ski. Pomóż­cie nam roz­pro­pa­go­wać akcję w tam­tych rejo­nach, będą­cych osto­ją obec­nej, bol­sze­wic­kiej wła­dzy.…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 007–008

Zapra­sza­my do ścią­gnię­cia naj­now­szej Bibu­ły, o nume­rach 007–008. Jest ona wyjąt­ko­wo na cza­sie, bowiem zda­rze­nia w niej opi­sa­ne dzia­ły się nie­mal w ostat­nich dniach. Opi­su­je­my więc m.in. afe­rę Kaczyń­skie­go z dwo­ma wie­ża­mi w tle, oraz aresz­to­wa­nie słyn­ne­go pro­te­go­wa­ne­go A. Macie­re­wi­cza, Bar­tło­mie­ja M. pod zarzu­tem płat­nej pro­tek­cji i mal­wer­sa­cji na szko­dę pol­skie­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go. Jak zwy­kle pro­si­my…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa zakładka na naszej stronie: „Do ściągnięcia”

Już nie­ba­wem uka­że się następ­ny podwój­ny numer „Nowej Bibu­ły”. W mię­dzy­cza­sie war­to zaj­rzeć na naszą stro­nę, do zakład­ki „Do ścia­gnię­cia”: http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​d​o​–​s​c​i​a​g​n​i​e​cia. Znaj­dzie­cie tam mate­ria­ły goto­we do wydru­ku, któ­re war­to roz­po­wszech­niać w swo­jej oko­li­cy, na podob­nych zasa­dach jak to robi­my z „Nową Bibu­łą”. Obec­nie pole­ca­my dwie pozy­cje: „Jan Paweł II o Pol­sce” – seria 5 pla­ka­tów…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 005–006

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwa nume­ry Nowej Bibu­ły. Jak zwy­kle pro­si­my o pomoc w dys­try­bu­cji. Bibu­ła zosta­ła pobra­na z nasze­go ser­we­ra już ponad 800 razy. Jeśli sta­ty­stycz­nie każ­da zosta­ła powie­lo­na przy­naj­mniej 10 razy, to mamy już cał­kiem nie­zły nakład! Z odze­wu, jaki otrzy­mu­je­my na nasz adres kontakt@​nowabibula.​pl widzi­my, że Bibu­ła tra­fia tam gdzie chce­my – w ręce…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 003–004 już jest dostępna

Oto przed­świą­tecz­ne wyda­nie Nowej Bibu­ły. Każ­dy może nam pomóc w jego dys­try­bu­cji. Wystar­czy wydru­ko­wać kil­ka egzem­pla­rzy i roz­kle­ić w swo­jej oko­li­cy. Albo pozo­sta­wić po pro­stu na ław­ce. Podziel­cie się z nami swo­imi uwa­ga­mi na temat tej ulot­ki. Opo­wiedz­cie jak ją upo­wszech­nia­cie i w któ­rym miej­scu. Chce­my w mia­rę moż­li­wo­ści wykre­ślić mapę dys­try­bu­cji ulot­ki w Pol­sce. Pisz­cie na…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 001–002

Po dłu­gich tygo­dniach dys­ku­sji zdo­ła­li­śmy zamknąć dwa pierw­sze nume­ry Nowej Bibu­ły. Jest to ulot­ka prze­zna­czo­na do dys­try­bu­cji, głów­nie we wsiach i mia­stecz­kach. Ma na celu pobu­dzić ludzi do bar­dziej kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na obec­ną wła­dzę oraz dostar­czyć rze­tel­nej infor­ma­cji o jej prze­krę­tach, afe­rach, kumo­ter­stwie i ukła­dach, któ­re budu­je w całej Pol­sce. Naszym celem jest też…

Czytaj dalej...