Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 039–040

Zapra­sza­my do pobra­nia pierw­szej Nowej Bibu­ły w 2020 roku. Jak zwy­kle sta­ra­my się poda­wać krót­kie, zwar­te infor­ma­cje doty­czą­ce bie­żą­cych wyda­rzeń w Pol­sce. Obec­nie temat numer jeden to wal­ka PiS z nie­za­wi­słym sądow­nic­twem. Pań­stwo pra­wa się wciąż bro­ni, a ata­ki wła­dzy są coraz bar­dziej histe­rycz­ne i bez­rad­ne. Wal­ka kil­ku magi­strów i jed­ne­go dok­to­ra pra­wa z pro­fe­so­ra­mi nie może…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 037–038

Po prze­rwie wra­ca­my do akcji Nowa Bibu­ła. Po wpad­ce z mia­no­wa­niem Maria­na Bana­sia na sze­fa NIK PiS robi wszyst­ko, aby odwró­cić uwa­ge od tego pro­ble­mu. Roz­po­czął kolej­ny etap wal­ki z nie­za­leż­ny­mi sędzia­mi. Podej­mu­je coraz bar­dziej ner­wo­we kro­ki, aby dys­cy­pli­no­wać sędziów, któ­rzy mają odwa­gę orze­kać zgod­nie z lite­ra pra­wa, a nie po linii par­tyj­nej. My…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 035–036

Za nami kolej­ny etap wal­ki o wol­ną, nor­mal­ną, demo­kra­tycz­ną Pol­skę. Wynik wybo­rów do sej­mu i sena­tu nie do koń­ca nas zado­wa­la. Co praw­da ugru­po­wa­nia opo­zy­cyj­ne wobec PiS uzy­ska­ły suma­rycz­nie lep­szy wynik i prze­ję­ły – jak się wyda­je – kon­tro­lę nad sena­tem, to jed­nak w sej­mie, z powo­du mecha­ni­zmu prze­li­cza­nia gło­sów meto­dą Hond­ta PiS uzy­skał 5 man­da­tów…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 033–034

Wybo­ry już za tydzień. Przed­sta­wia­my ostat­nią przed wybo­ra­mi „Nową Bibu­łę”. Może­cie ją pobrać TUTAJ Niko­mu nie trze­ba powta­rzać jak waż­ne są te wybo­ry i w związ­ku z tym jak waż­ny jest ten ostat­ni tydzień, kie­dy może­my jesz­cze prze­ko­nać nie­zde­cy­do­wa­nych i zmo­bi­li­zo­wać tych, któ­rym nie chce się iść na wybo­ry, albo nie widzą w tym…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Akcja „Gazety Wyborczej” – darmowa gazeta przed wyborami

Już jutro prze­śle­my ostat­nią przed wybo­ra­mi „Nową Bibu­łę”. Tym­cza­sem „Gaze­ta Wybor­cza” wpa­dła na podob­ny pomysł – chce przed wybo­ra­mi roz­dać MILION egzem­pla­rzy spe­cjal­ne­go wyda­nia GW. Każ­dy może się zgło­sić do jej dys­try­bu­cji. Jeśli ktoś z Was chciał­by wziąć w tym udział, pro­si­my o prze­sła­nie na nasz adres: kontakt@​nowabibula.​pl swo­je­go adre­su do wysył­ki oraz…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 031–032

Nad­cho­dzą wybo­ry, a „Nowa Bibu­ła” roz­cho­dzi się w dzie­siąt­kach tysię­cy egzem­pla­rzy w całej Pol­sce. Do akcji przy­stą­pi­li wolon­ta­riu­sze z ponad 400 pol­skich miast. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim za zaan­ga­żo­wa­nie. Wła­dza zda­je się tra­cić pew­ność sie­bie, dzi­wacz­ny ruch z prze­ło­że­niem posie­dze­nia sej­mu na po wybo­rach daje do myśle­nia. Mimo wciąż dobrych dla obo­zu wła­dzy son­da­ży, utra­ta…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 029–030

Przed­sta­wia­my kolej­ny, waka­cyj­ny numer Nowej Bibu­ły. Jak zwy­kle, sta­ra­my się nadą­żać za sza­lo­nym tem­pem kom­pro­mi­to­wa­nia się obec­ne­go rzą­du. Nie jest to jed­nak łatwe. Tym razem o afe­rze linii lot­ni­czych Kuch­ciń­ski Air, o pro­ble­mach służ­by zdro­wia, o „wsta­wa­niu z kolan” na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej i cią­gle rosną­cej infla­cji. Moż­na ją pobrać TUTAJ Waka­cje to okres bez­tro­ski…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 027–028

Zapra­sza­my do pobra­nia kolej­ne­go waka­cyj­ne­go nume­ru „Nowej Bibu­ły”. Poru­szy­li­śmy w niej bul­wer­su­ją­cy opi­nię publicz­ną temat agre­sji wobec osób LGBT, któ­ra mia­ła miej­sce w Bia­łym­sto­ku. Nie może być zgo­dy na rzą­dy ban­dy­tów na uli­cach. Ponad­to, poru­sza­my pro­blem doty­ka­ją­cy coraz dotkli­wiej oso­by cier­pią­ce – postę­pu­ją­cą zapaść publicz­nej służ­by zdro­wia oraz bra­ki w zaopa­trze­niu w leki ratu­ją­ce…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 025–026

Przed­sta­wia­my kolej­ne nume­ry „Nowej Bibu­ły”. Pra­co­wa­li­śmy nad nią dość dłu­go, ale war­to było pocze­kać. Bie­rze­my na warsz­tat pro­blem ochro­ny śro­do­wi­ska i zmian kli­ma­tycz­nych. Nie mamy oczy­wi­ście ambi­cji, aby w peł­ny spo­sób opi­sać kon­se­kwen­cje ludz­kich dzia­łań zagra­ża­ją­cych naszej pla­ne­cie. Liczy­my jed­nak na to, że lek­tu­ra „Nowej Bibu­ły” przy­naj­mniej nie­któ­rych skło­ni do bliż­sze­go zapo­zna­nia…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 023–024

Po nie­zbyt uda­nych wybo­rach euro­pej­skich widzi­my wyraź­nie, jak dale­ko posu­nę­ła się indok­try­na­cja Pola­ków zamiesz­ku­ją­cych tere­ny wiej­skie i mia­stecz­ka. Trzy lata pro­pa­gan­dy w TVP zro­bi­ło spu­sto­sze­nie w umy­słach wie­lu naszych roda­ków. Musi­my napraw­dę bar­dzo się sta­rać, aby dotrzeć do nich z praw­dzi­wym prze­ka­zem. Dla­te­go nie zwal­nia­my tem­pa! Nad­cho­dzą­ce waka­cje mogą być oka­zją do odwie­dze­nia wie­lu…

Czytaj dalej...