O nas

Akcja oby­wa­tel­ska pod nazwą „Nowa Bibu­ła” jest skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do miesz­kań­ców pol­skiej pro­win­cji, wsi i mia­ste­czek, któ­rzy wciąż pozo­sta­ją bazą spo­łecz­ną dla par­tii nisz­czą­cej pol­ską demo­kra­cję. Chce­my sze­ro­ko roz­wi­nąć tę akcję przed nad­cho­dzą­cy­mi wybo­ra­mi, któ­re mogą zade­cy­do­wać o przy­szło­ści Pol­ski: czy będzie kra­jem nowo­cze­snym, otwar­tym i przy­ja­znym oby­wa­te­lom, czy też sta­nie się zaco­fa­nym i zakom­plek­sio­nym zaścian­kiem Euro­py. Pro­jekt ma na celu pobu­dzić ludzi do bar­dziej kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na obec­ną wła­dzę oraz dostar­czyć rze­tel­nej infor­ma­cji o jej prze­krę­tach, afe­rach, kumo­ter­stwie i ukła­dach, któ­re budu­je w całej Pol­sce. Naszym celem jest też pro­pa­go­wa­nie idei zjed­no­czo­nej Euro­py, jako gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa na kon­ty­nen­cie, ale i oso­bi­ste­go bez­pie­czeń­stwa socjal­ne­go.

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że bez czyn­ne­go dzia­ła­nia naj­bar­dziej świa­do­mej czę­ści nasze­go spo­łe­czeń­stwa nie­wie­le się zmie­ni. Nawet, jeśli PiS prze­gra nad­cho­dzą­ce wybo­ry, to sprzą­ta­nie bała­ga­nu, jaki po sobie pozo­sta­wi, potrwa dłu­gie lata. Chy­ba, że PiS prze­gra te wybo­ry napraw­dę dotkli­wie. Tak, aby siły pro­de­mo­kra­tycz­ne mogły prze­pro­wa­dzić nie­zbęd­ne zmia­ny w kon­sty­tu­cji, przy­spie­sza­ją­ce przy­wró­ce­nie ładu konstytucyjnego.Jesteśmy prze­ko­na­ni, że klu­czem do uniesz­ko­dli­wie­nia PiSu jako siły poli­tycz­nej, jest prze­ko­na­nie jego elek­to­ra­tu o wyso­kiej szko­dli­wo­ści jego dzia­łań. Dla­te­go wła­śnie chce­my dotrzeć z akcją na pol­ską pro­win­cję, tam, gdzie PiS wciąż jesz­cze może liczyć na sil­ne wspar­cie.

Wie­rzy­my, że kro­pla drą­ży ska­łę. Dla­te­go nasze dzia­ła­nia nie muszą być spek­ta­ku­lar­ne – nie orga­ni­zu­je­my wiel­kich akcji ulicz­nych. Po pro­stu zosta­wia­my ulot­ki sąsia­dom w skrzyn­ce, albo w kawiar­ni na sto­li­ku, czy na przy­stan­ku auto­bu­so­wym. Pomy­słów jest tutaj mnó­stwo. Robi­my to przy oka­zji zała­twia­nia róż­nych codzien­nych spraw. Oczy­wi­ście, jeśli ktoś ma czas i ocho­tę, może wyko­nać dodat­ko­wy wysi­łek przy roz­po­wszech­nia­niu ulo­tek. Każ­dy dzia­ła według wła­snych moż­li­wo­ści. Naszym hasłem jest 10 minut dla Pol­ski!

Każ­dy może nam pomóc w tym pro­jek­cie. Jeśli masz dru­kar­kę, pobierz ulot­kę z naszej stro­ny i wydru­kuj kil­ka egzem­pla­rzy, a następ­nie zasta­nów się jak ją roz­po­wszech­nić w Two­jej oko­li­cy. Jeśli masz kon­tak­ty do innych osób, któ­re mogą pomóc, to prze­każ im ideę przed­się­wzię­cia i plik pdf do powie­le­nia. Było­by dosko­na­le, gdy­by uda­ło Ci się zebrać w swo­jej oko­li­cy gru­pę wolon­ta­riu­szy, goto­wych wspo­móc nasze dzia­ła­nia. Oprócz Nowej Bibu­ły, któ­ra zawie­ra komen­tarz na temat bie­żą­cych wyda­rzeń, dostar­cza­my inne mate­ria­ły war­te roz­po­wszech­nie­nia. Zaj­rzyj do naszej zakład­ki „Do ścią­gnię­cia”. Jeśli masz wła­sny pro­jekt ulot­ki i chcesz się nim podzie­lić, prze­ślij go nam! Upo­wszech­ni­my ją wśród naszych współ­pra­cow­ni­ków w całej Pol­sce.

Z uwa­gi na mały for­mat Nowej Bibu­ły, tre­ści w niej zawar­te muszą być skon­den­so­wa­ne, a jed­no­cze­śnie poda­ne w spo­sób jasny i czy­tel­ny dla prze­cięt­ne­go Pola­ka. Nie jest to pro­ste zada­nie, dla­te­go zachę­ca­my wszyst­kich chęt­nych do współ­pra­cy przy jej two­rze­niu. Wystar­czy napi­sać na adres: kontakt@​nowabibula.​pl. Zapra­sza­my rów­nież do odwie­dza­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej www​.nowa​bi​bu​la​.pl gdzie zamiesz­cza­my roz­wi­nię­cia nie­któ­rych tema­tów poru­szo­nych w wer­sji papie­ro­wej.

Oso­by chcą­ce się zaan­ga­żo­wać w dys­try­bu­cję Bibu­ły mogą po pro­stu wyko­nać sub­skryp­cję na naszą listę mailin­go­wą. Dzię­ki temu otrzy­ma­ją na swój adres e-mail infor­ma­cję o „Nowej Bibu­le” do kol­por­to­wa­nia. Zale­ży nam na infor­ma­cji o tym gdzie nasze mate­ria­ły docie­ra­ją i w jakiej ilo­ści są roz­po­wszech­nia­ne. To daje nam pogląd na sku­tecz­ność naszych dzia­łań pro­mu­ją­cych pro­jekt. Dla­te­go pro­si­my wszyst­kich uczest­ni­ków o skła­da­nie krót­kie­go, ano­ni­mo­we­go rapor­tu ze swo­ich dzia­łań. Moż­na to zro­bić na naszej stro­nie inter­ne­to­wej:  http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​r​a​p​ort . To bar­dzo nam uła­twi roz­wi­ja­nie pro­jek­tu.

Jeśli masz kon­to na Face­bo­oku, polub naszą stro­nę: http://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula i poleć ją swo­im zna­jo­mym. Moż­na też nas zna­leźć na Twit­te­rze: http://​twit​ter​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula. Rów­nież tam otrzy­masz infor­ma­cję o uka­za­niu się nowych mate­ria­łów do pobra­nia oraz wie­le dodat­ko­wych infor­ma­cji. Dzię­ki Inter­ne­to­wi może­my pro­mo­wać akcję, potrze­bu­je­my jed­nak do tego środ­ków. Jeśli chcesz wes­przeć finan­so­wo te dzia­ła­nia zaj­rzyj do zakład­ki Wspar­cie. Dzię­ki zgro­ma­dzo­nym tam środ­kom zdo­ła­li­śmy już dotrzeć do ponad 400 miej­sco­wo­ści w całej Pol­sce!

10 minut dla Pol­ski – tyle wystar­czy, żeby PiS odszedł w nie­pa­mięć. Razem może­my to zro­bić!

Zasięg akcji. Stan na dzień 21.08.2019. Miej­sco­wo­ści: Ada­mów, Alek­san­drów Łódz­ki, Alwer­nia, Andry­chów, Babi­most, Bara­now, Bara­no­wo, Bar­cze­wo, Beł­cha­tów, Będzin, Bia­dacz, Biad­ki, Bia­ła Pod­la­ska, Bia­ła Prud­nic­ka, Bia­ły­stok, Biecz, Bie­la­ny Wro­cław­skie, Biel­sko-Bia­ła, Bisku­piec, Bli­cho­wo, Bło­nie, Boch­nia, Bog­daj, Bogo­ria, Bogu­chwa­ła, Bole­cho­wi­ce, Bole­chó­wo, Bole­sła­wiec, Bra­lin, Bran­dwi­ca, Bra­nie­wo, Bra­tian, Bro­no­wi­ce, Brzeg, Brze­sko, Brzesz­cze, Buda­chów, Bukow­no, Busko-Zdrój, Byd­goszcz, Bystra, Bytom, Bytom Odrzań­ski, Cegłów, Cha­bów­ka, Chełm, Chocz­nia, Choj­ni­ce, Choj­nów, Cho­rzów, Chrza­nów, Cia­no­wi­ce Duże, Cie­cho­ci­nek, Cie­szyn, Cię­ci­wa, Ćwi­kli­ce, Cza­niec, Czar­na, Czarn­ków, Czar­ny Duna­jec, Czchów, Cze­ladź, Czę­sto­cho­wa, Czu­szów, Ćwi­kli­ce, Dąbro­wa, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Dębi­ca, Dębo­wa Kło­da, Dłu­ga Szla­chec­ka, Dłu­gie Nowe, Dobrzy­ko­wi­ce, Dopie­wo, Dynów, Dzia­ło­szyn, Dzier­żo­niów, Elbląg, Ełk, Fir­lej, Gar­wo­lin, Gdańsk, Gdy­nia, Gli­wi­ce, Gło­gów, Gło­gów Mało­pol­ski, Głu­szy­ca, Gołu­chów, Gmi­na Jędrze­jów, Gmi­na Paw­łów, Gmi­na Poła­niec, Gmi­na Sokol­ni­ki, Gmi­na Zakli­czyn, Gole­niów, Gol­ko­wi­ce, Golub-Dobrzyń, Goł­dap, Gołu­chów, Goły­min, Gor­li­ce, Gorzów Wiel­ko­pol­ski, Gostyń, Gowar­czów, Góra, Gre­by­ni­ce, Gro­dek Nad Dunaj­cem, Gro­dzicz­no, Gro­jec, Gron, Grot­ko­wo, Gru­dziądz, Grusz­ka, Gry­bów, Gry­fi­ce, Gry­fi­no, Hara­siu­ki, Ino­wro­cław, Izdeb­nik, Jachów­ka, Jano­wi­ce, Jaro­cin, Jaro­sław, Jaro­szo­wiec, Jasło, Jawor, Jaworz­no, Jedlan­ka, Jedlińsk, Jele­nia Góra, Jemiel­ni­ca, Jezio­ra­ny, Jędrze­jów, Józe­fo­sław, Józe­fów, Jugów, Jusz­czyn, Kaje­ta­nów, Kaje­ta­ny, Kalisz, Kalisz Pomor­ski, Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, Kału­szyn, Kamie­niec, Kamień Pomor­ski, Kamie­niec, Kamion­ka, Kamion­ka Wiel­ka, Kar­nio­wi­ce, Kar­tu­zy, Kato­wi­ce, Kąko­le­wo, Kcy­nia, Keblo­wo, Kędzie­rzyn-Koź­le, Kęp­no, Kętrzyn, Kęty, Kiel­ce, Kiel­czów, Kle­cza Gór­na, Klesz­cze­wo, Klucz­bork, Klu­cze, Kłaj, Knu­rów, Koby­lin, Kock, Koc­my­rzów, Koka­nin, Kol­bu­dy, Kol­bu­szo­wa, Koł­ba­sko­wo, Koło, Koło­brzeg, Konin, Kono­top, Kon­stan­cin-Jezior­na, Koń­skie, Kor­nik, Koście­rzy­ce, Kosza­lin, Koście­li­sko, Koście­rzy­ce, Kowa­le­wo Pomor­skie, Kra­ków, Kra­śnik, Kra­śnik, Krem­pa­chy, Kro­bia, Kro­sno, Kro­sno Odrzań­skie, Kro­śnie­wi­ce, Kro­to­szyn, Kry­ry, Krze­szo­wi­ce, Krze­szy­ce, Książ Wiel­ki, Kwi­dzyń, Lan­dek, Lądek Zdrój, Legio­no­wo, Legni­ca, Lesz­no, Leśni­ca, Lędzi­ny, Libiąż, Lidz­bark War­miń­ski, Lima­no­wa, Lipa, Lip­niak, Lipo­wa, Lubań, Lubar­tów, Lubasz, Lubicz, Lublin, Lubli­niec, Luboń, Łagiew­ni­ki, Łasin, Ławy, Łęcz­na, Łomian­ki, Łom­ża, Łódź, Maj­dan Kró­lew­ski, Maków Pod­ha­lań­ski, Mal­czy­ce, Mar­ki, Męci­na, Michów, Mie­lec, Mię­dzy­rzec Pod­la­ski, Mię­dzy­rzecz, Miko­łów, Mila­nó­wek, Mińsk Mazo­wiec­ki, Mła­wa, Mło­szo­wa, Modl­ni­ca, Modrze, Mora­wi­ca, Morąg, Motycz, Mrą­go­wo, Mro­czeń, Mro­czeń, Msza­na Dol­na, Msz­czo­nów, Myśla­cho­wi­ce, Myśle­ni­ce, Nada­rzyn, Nad­ma, Nado­li­ce Wiel­kie, Namy­słów, Nawo­jo­wa, Nawo­jo­wa Góra, Niedź­wia­da, Nie­mo­dlin, Nie­po­ło­mi­ce, Nie­po­ręt, Nisko, Nowo­gard, Nowy Dwór Gdań­ski, Nowy Dwór Mazo­wiec­ki, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nysa, Obor­ni­ki, Ochot­ni­ca Gór­na, Odo­la­nów, Ogro­dzie­niec, Olkusz, Olszan­ka, Olsz­tyn, Oła­wa, Opo­le, Opo­le Lubel­skie, Orcho­wo, Ostro­łę­ka, Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, Ostrów Mazo­wiec­ka, Ostrów Wiel­ko­pol­ski, Ostró­wek, Oświę­cim, Otwock, Pabia­ni­ce, Padew Naro­do­wa, Pajęcz­no, Pako­sław, Par­cho­wo, Paw­ło­wicz­ki, Pęc­ko­wo, Pia­secz­no, Piła, Pion­ki, Ple­szew, Plo­ty, Płock, Pod­ko­wa Leśna, Pod­le­sie, Podol­sze, Policz­na, Porę­ba, Porę­ba, Poro­nin, Poświęt­ne, Potę­go­wo, Poznań, Pral­kow­ce, Pral­ko­wi­ce, Pre­czów, Pro­szo­wi­ce, Pruszcz Gdań­ski, Prusz­ków, Prza­snysz, Prze­gi­nia, Prze­myśl, Prze­smy­ki, Prze­worsk, Prze­źmie­ro­wo, Przy­go­dzi­ce, Psz­czy­na, Puła­wy, Raba Wyzna, Rab­ka-Zdrój, Raci­bórz, Rado­cza, Radom, Radom­sko, Rado­szy­ce, Radzi­szów, Raj­brot, Rawa Mazo­wiec­ka, Regu­li­ce, Regu­ły, Rop­czy­ce, Rot­man­ka, Ruda, Ruda Ślą­ska, Rud­na, Rumia, Ryba­rzo­wi­ce, Ryb­nik, Rydzy­na, Ryki, Rze­pin, Rze­szów, Sadl­no, San­do­mierz, Sanok, Ser­ni­ki, Siech­ni­ce, Sie­dlec, Siem­ko­wi­ce, Sie­radz, Skar­ży­sko-Kamien­na, Skar­ży­sko-Kamien­na, Ska­wi­na, Ski­dzin, Sko­czów, Sko­rze­wo, Sko­warcz, Skulsk, Sław­ków, Sław­ków, Słom­czyn, Słom­ni­ki, Słu­bi­ce, Słup­ca, Słupsk, Socha­czew, Sokół­ka, Sosno­wi­ce, Sosno­wiec, Sta­lo­wa Wola, Sta­ni­sła­wi­ce, Sta­ra Iwicz­na, Sta­ra­cho­wi­ce, Sta­szów, Stą­por­ków, Stru­mień, Strze­go­ci­ce, Strzel­ce Kra­jeń­skie, Strzel­ce Opol­skie, Strze­lin, Strzy­żów, Stu­dzion­ka, Sucha Beskdz­ka, Sucha Beskidz­ka, Suchy Las, Sule­jó­wek, Sulę­cin, Swa­ro­żyn, Sza­dło­wi­ce, Szcze­cin, Szcze­ci­nek, Szczej­ko­wi­ce, Szy­dło­wiec, Śle­sin, Śrem, Świd­ni­ca, Świd­nik, Świ­dwin, Świę­to­szów­ka, Tano­wo, Tara­sko­wo, Tar­ga­ni­ce, Tar­ło, Tar­nów, Tczew, Tere­sin, Tłu­cho­wo, Tłu­cho­wo, Toma­szów Lubel­ski, Toruń, Toszek, Tro­ja­no­wi­ce, Trzcian­ka, Trzci­ni­ca, Trze­bie­chów, Trzeb­ni­ca, Trze­bu­nia, Trze­me­śnia, Tuchom, Turek, Tychy, Tyczyn, Ust­ka, Ustron, Wado­wi­ce, Wał­brzych, Wap­ni­ca, War­lu­bie, War­sza­wa, Wąbrzeź­no, Wej­he­ro­wo, Węgrz­ce Wiel­kie, Wiel­bark, Wie­li­cho­wo, Wie­licz­ka, Wie­li­szew, Wie­luń, Wie­przy­ce, Wierz­bi­ca, Więc­ko­wi­ce, Wil­ków, Wilk­szyn, Wit­ko­wo, Wło­cła­wek, Wodzicz­na, Wola Bator­ska, Wola Duc­ka, Wol­brom, Wołcz­ko­wo, Woł­czyn, Wro­cław, Wrze­śnia, Wyrzysk, Wyso­ka Kamień­ska, Wyso­ka Strzy­żów­ska, Ząbie­rzów, Zabło­cie, Zabrze, Zaczer­nie, Zagańsk, Zagnańsk, Zagó­rze, Zakli­czyn, Zako­pa­ne, Zakro­czym, Zale­wo, Zamość, Zator, Zawier­cie, Ząb­ki, Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie, Zabrze, Zbicz­no, Zby­li­tow­ska Góra, Zbyt­ków, Zduń­ska Wola, Zebrzy­do­wi­ce, Zelów, Zgierz, Zgło­bi­ce, Zie­lo­na Góra, Złot­ni­ki, Złot­ni­ki, Żab­no, Żagań, Żar­nów, Żarów, Żary, Żnin, Żuko­wo, Żuro­min, Żyra­ków, Żyrar­dów, Żywiec

9 thoughts on “O nas

 1. Mam nadzieję,że dzię­ki tej akcji przy­czy­ni­my się do odsu­nię­cia tej prze­stęp­czej wła­dzy od ruj­no­wa­nia nasze­go kra­ju.

 2. tyl­ko PIS koniec z POwski­mi zło­dzie­ja­mi, koniec z wyprze­da­żą pol­skie­go mająt­ku , koniec z powro­tem
  komu­ni­stów i mal­wer­san­tów . Trze­ba nie mieć hono­ru aby źle pisać na temat PISu.

  1. Dro­gi Panie Zbi­gnie­wie. Za cza­sów PRL też była „jedy­na słusz­na par­tia”. Pamie­ta Pan te cza­sy? Ape­lu­je­my o reflek­sję nad swo­im spo­so­bem mysle­nia o poli­ty­ce. Zachę­ca­my do czy­ta­nia Bibu­ły, zamiesz­cza­my w niej jedy­nie praw­dzi­we, spraw­dzo­ne infor­ma­cje. Nie usły­szy ich Pan w TVP. Pozdra­wia­my.

 3. gdzie jest mój komen­tarz jak się was nie popie­ra to komen­ta­rze zni­ka­ją tak jak za komu­ny

  1. Za komu­ny nie było inter­ne­tu, więc nie było też komen­ta­rzy. Komen­ta­rze musi­my mode­ro­wać, ze wzglę­du na ogrom­ną ilość spa­mu.

 4. Jak moż­na gło­so­wać na Koali­cje Euro­pej­ską ?! Wie­cie co w ten Bruk­se­li się odby­wa nor­mal­ny CYRK NA GÓŁKACH bar­dzo pole­cam kanał na youtu­be SośnieszTV gdzie ide­al­nie poka­zu­je ja to wyglą­da. Nie wstyd wam ?

  1. War­to jed­nak zapo­znać się z inny­mi źró­dła­mi infor­ma­cji. Pole­ca­my np. Rzecz­po­spo­li­tą, Onet, TVN24. Jeśli wła­da Pan języ­kiem angiel­skim, to war­to rów­nież zaj­rzeć do zagra­nicz­nych ser­wi­sów infor­ma­cyj­nych, jak BBC, czy CNN. Wte­dy otrzy­ma Pan w mia­re praw­dzi­wy obraz tego, co się dzie­je w Pol­sce i w Euro­pie.

 5. Szko­da że nie pisze­cie nic co kry­ty­ku­je koali­cje oby­wa­tel­ska bo jak­by nie patrzeć wła­śnie poprzed­nie rzą­dy dopro­wa­dzi­ły do tego że pis objął wła­dzę i może teraz robić co chce. Naj­więk­szą siłą PISu jest total­nie sła­ba upo­ko­rzo­na opo­zy­cja w posta­ci PO, Nowo­cze­snej, PSLu i Lewi­cy. Nie pisze­cie nic złe­go o nich tzn że rze­tel­nym źró­dłem infor­ma­cji nie jeste­ście, a szko­da…

  1. Opo­zy­cja nie rzą­dzi. Afer nie gene­ru­je. nie kon­tro­lu­je TVP. Nie pró­bu­je prze­jąć kon­tro­li nad sąda­mi. Nie łamie kon­sty­tu­cji. Po co mie­li­by­śmy pisać o opo­zy­cji?

Pozostaw odpowiedź Marcin Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.