Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 013–014

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwie ulot­ki z serii „Nowa Bibu­ła”. Moż­na je pobrać TUTAJ Drą­ży­my w nich tema­ty, któ­ry­mi żyje Pol­ska: ukła­dy budo­wa­ne w Pol­sce przez PiS, ciem­ne inte­re­sy Kaczyń­skie­go i spół­ki „Srebr­na”. Fatal­ny stan oświa­ty i służ­by zdro­wia. Bole­sny pro­blem pedo­fi­lii wśród księ­ży i bra­ku reak­cji ze stro­ny hie­rar­chów. To wszyst­ko na 2 kart­kach A4, któ­re moż­na samo­dziel­nie…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze

Obyś cudze dzieci uczył”

Ta klą­twa jest wyjąt­ko­wo aktu­al­na. „Refor­ma” oświa­ty ode­bra­ła nauczy­cie­lom auto­ry­tet, god­ność i przy­zwo­ity byt. Zara­bia­ją oni prze­cięt­nie 30% śred­niej kra­jo­wej. W opi­nii publicz­nej to „nie­ro­by”. Nikt nie liczy cza­su na przy­go­to­wa­nie lek­cji, popra­wę kla­só­wek i wypeł­nia­nie setek (tak­że zbęd­nych) doku­men­tów. A prze­cież nauczy­ciel musi też mieć czas na pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji po to, by prze­ka­zy­wać…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze

Zbrodnia i kara

Zło może cza­ić się tam, gdzie się go naj­mniej spo­dzie­wa­my: w koście­le. Strasz­li­wym złem jest pedo­fi­lia: sek­su­al­ne krzyw­dze­nie dzie­ci. Papież Fran­ci­szek roz­po­czął kam­pa­nię prze­ciw temu złu i sym­bo­licz­nie uca­ło­wał w rękę pol­skie­go przed­sta­wi­cie­la ofiar księ­ży – pedo­fi­lów. Rad­ni Gdań­ska zde­cy­do­wa­li o usu­nię­ciu z miej­sca publicz­ne­go pomni­ka ks. Jan­kow­skie­go, oskar­żo­ne­go o pedo­fi­lię. Każ­de prze­stęp­stwo powin­no być uka­ra­ne,…

Czytaj dalej...
Posted in Afery

Zarobki w NBP i dwie wieże

NBP opu­bli­ko­wał wresz­cie dane doty­czą­ce wyna­gro­dzeń. Potwier­dzi­ły się astro­no­micz­ne zarob­ki pro­te­go­wa­nych pre­ze­sa Gla­piń­skie­go. Sze­fo­wa Depar­ta­men­tu Komu­ni­ka­cji i Pro­mo­cji Mar­ty­na W. zara­bia 49.563 zł mie­sięcz­nie. Za cza­sów poprzed­nie­go pre­ze­sa oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku zara­bia­ła ok. 50 % mniej, choć była lepiej wykształ­co­na. Szo­ku­je rów­nież infor­ma­cja, że Gla­piń­ski na czas kon­fe­ren­cji w Davos wyna­jął,…

Czytaj dalej...
Posted in Uncategorized

Daj Boże zdrowie”

- Tak mawia­ją Pola­cy. Rze­czy­wi­ście, na służ­bę zdro­wia nie ma co liczyć. Publicz­na opie­ka zdro­wot­na jest bowiem w Pol­sce nie­do­fi­nan­so­wa­na. Kto może, rezy­gnu­je z jej usług. Zamoż­niej­si, lub bar­dziej cho­rzy, wolą (albo muszą) pła­cić z wła­snej kie­sze­ni, zamiast cze­kać mie­sią­ca­mi na wizy­tę u spe­cja­li­sty, płat­ną z NFZ. W ostat­nich latach dzie­ją się rze­czy, od któ­rych włos…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 011–012

Zapra­sza­my do ścią­gnię­cia i roz­po­wszech­nia­nia „Nowej Bibu­ły” nr 011–012. Moż­na ją pobrać tutaj Jak zwy­kle, liczy­my na Waszą pomy­sło­wość w roz­po­wszech­nia­niu dru­ku. Przy­po­mi­na­my, że oprócz regu­lar­nej „Nowej Bibu­ły” udo­stęp­nia­my rów­nież inne mate­ria­ły war­te roz­po­wszech­nia­nia. Są one zawsze dostęp­ne pod lin­kiem: http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​d​o​–​s​c​i​a​g​n​i​e​cia. Ostat­nio doda­li­śmy dwie nowe ulot­ki: To im się po pro­stu nale­ża­ło……

Czytaj dalej...
Posted in Uncategorized

Dotacje Unii Europejskiej dla Kościoła Katolickiego w Polsce

Dzię­ki środ­kom unij­nym kościo­ły i zako­ny reali­zu­ją inwe­sty­cje, do któ­rych UE doło­ży­ła ponad 800 mln zł, co sta­no­wi ok. 75%-89% ogól­nej sumy inwe­sty­cji. Reali­zo­wa­ne pro­jek­ty są bar­dzo róż­no­rod­ne: od digi­ta­li­za­cji klasz­tor­nych biblio­tek, insta­la­cji sys­te­mu ochro­ny kościo­łów drew­nia­nych, poprzez kom­plek­so­we reno­wa­cje czy nawet odbu­do­wę czę­ści klasz­to­rów (jak np. Tyniec czy Jasna Góra,…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze Uncategorized

Prezenty od Wodza

Pre­zes PiS prze­ka­zał nam rado­sną wia­do­mość: z oka­zji majo­wych wybo­rów euro­pej­skich roz­da pre­zen­ty! 500+ na każ­de dziec­ko, trzy­na­sta eme­ry­tu­ra po 1100 zł, zwol­nie­nie mło­dych z podat­ku. Wg. wstęp­nych wyli­czeń war­tość tych pre­zen­tów to ok. 40 mld zł. To mniej wię­cej rocz­ny budżet pol­skie­go woj­ska, albo poło­wa środ­ków na publicz­ną służ­bę zdro­wia. Za…

Czytaj dalej...
Posted in Uncategorized

Wstawanie z kolan”, czyli dyplomacja à la PiS

Obec­ny rząd miał dwóch mini­strów spraw zagra­nicz­nych: W. Wasz­czy­kow­skie­go, oraz obec­ne­go J. Cza­pu­to­wi­cza. Obaj pano­wie zawzię­cie rywa­li­zu­ją o mia­no naj­gor­sze­go dyplo­ma­ty w histo­rii Pol­ski. Choć wyda­wa­ło się że min. Wasz­czy­kow­skie­go, odkryw­cy tajem­ni­cze­go pań­stwa San Esco­bar, nikt nie zdo­ła poko­nać, to jed­nak obec­ny mini­ster dziel­nie sta­ra się dorów­nać swe­mu poprzed­ni­ko­wi. Przy­po­mnij­my kil­ka pora­żek…

Czytaj dalej...
Posted in Uncategorized

Szczyt nieudolności

Szczyt Bli­skow­schod­ni w War­sza­wie, przed­sta­wia­ny przez rzą­do­wą pro­pa­gan­dę jako suk­ces pol­skiej dyplo­ma­cji, stał się w rze­czy­wi­sto­ści jej naj­więk­szą poraż­ką od cza­su słyn­ne­go 1:27 w spra­wie D. Tuska. Zor­ga­ni­zo­wa­nie szczy­tu w Pol­sce było pomy­słem Donal­da Trum­pa i to on roz­da­wał tu kar­ty. Pol­sce wyzna­czył jedy­nie rolę orga­ni­za­to­ra. To Trump zde­cy­do­wał, że na kon­fe­ren­cję nie zosta­nie zapro­szo­ny…

Czytaj dalej...