Posted in Dobra zmiana

Utalentowany pan Obajtek

Daniel Obaj­tek, pre­zes zarzą­du Orlen, zaro­bił w cią­gu 11 mie­się­cy 2018 r. łącz­nie 867 tys. zł. i ma jesz­cze dostać 766 tys. zł pre­mii. D.O. jest absol­wen­tem Tech­ni­kum Rol­ni­cze­go i Pry­wat­nej Wyż­szej Szko­ły Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Rado­miu. Przez 9 lat był wój­tem Pci­mia. Wcze­śniej zarzą­dzał fir­mą, wobec któ­rej wsz­czę­to śledz­two. Po doj­ściu PiS‑u do wła­dzy,…

Czytaj dalej...
Posted in Afery Dobra zmiana

KASA+ czyli spółki Skarbu Państwa

Spół­ki Skar­bu Pań­stwa to łako­my kąsek dla każ­dej wła­dzy. Jed­nak poprzed­nie rzą­dy zatrud­nia­ły ludzi z kom­pe­ten­cja­mi, orga­ni­zu­jąc kon­kur­sy. Zwy­kle też cze­ka­no na koniec kaden­cji poprzed­nie­go Ppre­ze­sa. Nato­miast po obję­ciu wła­dzy przez PiS w cią­gu pół roku wymie­nio­no 96,9% pre­ze­sów! Nowa­tor­skim wkła­dem PIS‑u w podział łupów są „karu­ze­le” w zarzą­dach. Zatrud­nia się ludzi na krót­ko,…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze

Polscy rolnicy w UE

Komi­sja Euro­pej­ska (KE) przed­sta­wi­ła pro­jekt budże­tu na lata 2021–2027. Pula dopłat bez­po­śred­nich dla pol­skich rol­ni­ków wyno­si 91,2 mld. zł. (z uwzględ­nie­niem infla­cji). To ok. 1 % mniej niż w poprzed­nim budże­cie. Dzie­je się tak dla­te­go, że pol­skie rol­nic­two jest już bli­skie śred­niej UE! Dodat­ko­we środ­ki na pro­gram inwe­sty­cji w roz­wój obsza­rów wiej­skich wynio­są…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze

Uczmy się na cudzych błędach

Pań­stwo­we i pra­wi­co­we media bom­bar­du­ją nas pro­pa­gan­dą, wg któ­rej „Pol­ska jest pod zabo­ra­mi”, a zabor­cą jest jako­by Unia Euro­pej­ska (UE). Przed­sta­wia się np. bre­xit jako począ­tek nad­cho­dzą­ce­go roz­pa­du całej UE. Tym­cza­sem Bry­tyj­czy­cy pro­te­stu­ją prze­ciw bre­xi­to­wi i żąda­ją ponow­ne­go refe­ren­dum. Odkry­li, że na opusz­cze­niu UE wie­le stra­cą. Może dojść do roz­pa­du Wiel­kiej Bry­ta­nii, odłą­cze­nia…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 015–016

Zapra­sza­my do pobra­nia Nowej Bibu­ły! Znów uda­ło sie nam być na cza­sie. Poru­sza­my sze­reg aktu­al­nych tema­tów, jak strajk nauczy­cie­li, Bre­xit i groź­ba Pole­xi­tu. No i, jak zwy­kle, spo­ra daw­ka infor­ma­cji o afe­rach obec­nej wła­dzy. Moż­na ją pobrać tutaj Jak zwy­kle, pro­si­my o pomy­sło­we roz­po­wszech­nia­nie dru­ku w swo­jej okolicy.Tym, któ­rzy nie­daw­no do nas dołą­czy­li przed­sta­wia­my…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Przypinki Nowej Bibuły

Dla naszych współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne przy­pin­ki z logo akcji. Są wyko­na­ne w dwóch roz­mia­rach, duża i mała, oraz w dwóch kolo­ry­sty­kach: kolo­ro­wa i cza­r­no-bia­­ła. Każ­dy, kto chce dostać taka przy­pin­kę w pre­zen­cie może nam prze­ka­zać dane adre­so­we na nasz adres ema­il: kontakt@​nowabibula.​pl. Prze­śle­my je pocz­tą. Gwa­ran­tu­je­my, że Wasze dane adre­so­we nie zosta­ną niko­mu ujaw­nio­ne. Przy­pin­ki…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 013–014

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwie ulot­ki z serii „Nowa Bibu­ła”. Moż­na je pobrać TUTAJ Drą­ży­my w nich tema­ty, któ­ry­mi żyje Pol­ska: ukła­dy budo­wa­ne w Pol­sce przez PiS, ciem­ne inte­re­sy Kaczyń­skie­go i spół­ki „Srebr­na”. Fatal­ny stan oświa­ty i służ­by zdro­wia. Bole­sny pro­blem pedo­fi­lii wśród księ­ży i bra­ku reak­cji ze stro­ny hie­rar­chów. To wszyst­ko na 2 kart­kach A4, któ­re moż­na samo­dziel­nie…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze

Obyś cudze dzieci uczył”

Ta klą­twa jest wyjąt­ko­wo aktu­al­na. „Refor­ma” oświa­ty ode­bra­ła nauczy­cie­lom auto­ry­tet, god­ność i przy­zwo­ity byt. Zara­bia­ją oni prze­cięt­nie 30% śred­niej kra­jo­wej. W opi­nii publicz­nej to „nie­ro­by”. Nikt nie liczy cza­su na przy­go­to­wa­nie lek­cji, popra­wę kla­só­wek i wypeł­nia­nie setek (tak­że zbęd­nych) doku­men­tów. A prze­cież nauczy­ciel musi też mieć czas na pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji po to, by prze­ka­zy­wać…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze

Zbrodnia i kara

Zło może cza­ić się tam, gdzie się go naj­mniej spo­dzie­wa­my: w koście­le. Strasz­li­wym złem jest pedo­fi­lia: sek­su­al­ne krzyw­dze­nie dzie­ci. Papież Fran­ci­szek roz­po­czął kam­pa­nię prze­ciw temu złu i sym­bo­licz­nie uca­ło­wał w rękę pol­skie­go przed­sta­wi­cie­la ofiar księ­ży – pedo­fi­lów. Rad­ni Gdań­ska zde­cy­do­wa­li o usu­nię­ciu z miej­sca publicz­ne­go pomni­ka ks. Jan­kow­skie­go, oskar­żo­ne­go o pedo­fi­lię. Każ­de prze­stęp­stwo powin­no być uka­ra­ne,…

Czytaj dalej...
Posted in Afery

Zarobki w NBP i dwie wieże

NBP opu­bli­ko­wał wresz­cie dane doty­czą­ce wyna­gro­dzeń. Potwier­dzi­ły się astro­no­micz­ne zarob­ki pro­te­go­wa­nych pre­ze­sa Gla­piń­skie­go. Sze­fo­wa Depar­ta­men­tu Komu­ni­ka­cji i Pro­mo­cji Mar­ty­na W. zara­bia 49.563 zł mie­sięcz­nie. Za cza­sów poprzed­nie­go pre­ze­sa oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku zara­bia­ła ok. 50 % mniej, choć była lepiej wykształ­co­na. Szo­ku­je rów­nież infor­ma­cja, że Gla­piń­ski na czas kon­fe­ren­cji w Davos wyna­jął,…

Czytaj dalej...