Idziemy TRZASKać!

Dro­dzy Bibularze

Nasza akcja uświa­da­mia­nia elek­to­ra­tu PiS musia­ła zostać prze­rwa­na z powo­du pan­de­mii. Ale dziś trze­ba dzia­łać. Nie ma już czasu.

To naj­waż­niej­sze wybo­ry od 1989 roku. Od nich zale­ży, czy Pol­ska sta­nie się nową Bia­ło­ru­sią, czy pozo­sta­nie w krę­gu cywi­li­za­cji euro­pej­skiej. To już nie jest czas na prze­ko­ny­wa­nie nie­prze­ko­na­nych. Musi­my zmo­bi­li­zo­wać libe­ral­ną i demo­kra­tycz­ną więk­szość Pola­ków, aby nie pozwo­li­li na dal­szą destruk­cję pod­staw ustro­jo­wych nasze­go państwa.

Jak to zro­bić? Moż­na np. wydru­ko­wać we wła­snym zakre­sie taką ulot­kę i roz­kle­jać ja w oko­li­cy zamieszkania.

Trze­ba też uświa­da­miać oso­bom wybie­ra­ją­cym się na waka­cje jak łatwo jest dopi­sać się do spi­su wybor­ców w miej­scu gdzie je spę­dza­my. Pro­sty wideo-porad­nik jest dostęp­ny TUTAJ: https://​youtu​.be/​e​e​U​r​V​h​_​a​X5I

To jest TEN moment! Bądź­my eks­tre­mal­nie aktyw­ni. Dru­ga szan­sa może się już nie zdarzyć!

Liczy­my na WAS!

Redak­cja Nowej Bibuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.