Do ściągnięcia

Oprócz regu­lar­nych egzem­pla­rzy „Nowej Bibu­ły” zachę­ca­my do ścią­ga­nia i dru­ko­wa­nia innych, przy­dat­nych w naszym pro­jek­cie dru­ków. Znaj­dzie­cie je zawsze w tym miej­scu.

Jan Paweł II o Polsce

Seria 5 pla­ka­tów z cyta­ta­mi z naucza­nia Jana Paw­ła II na temat demo­kra­cji, pra­wo­rząd­no­ści, Unii Euro­pej­skiej, roz­dzia­łu kościo­ła od pań­stwa. Moż­na je wydru­ko­wać i umie­ścić w widocz­nym miej­scu, naj­le­piej w oko­li­cach kościo­łów.

Oskarżam…

Goto­wa do wydru­ko­wa­nia bro­szu­ra zawie­ra­ją­ca esej autor­stwa o. Ludwi­ka Wiśniew­skie­go na temat dzi­siej­szej sytu­acji w Pol­sce i pol­skim koście­le kato­lic­kim. War­to, aby z tym tek­stem zapo­zna­li się wszy­scy kato­li­cy.

Nowe pozy­cje już wkrót­ce.