Liczymy banery

Zapra­sza­my do udzia­łu w nowej edy­cji akcji „Liczy­my Banery”

Rozliczmy PiS (i nie tylko…) z kasy na kampanię

Ludzie, któ­rzy chcą usta­lać nam pra­wo i star­tu­ją do sej­mu, sena­tu czę­sto sami to pra­wo łamią. Nie­któ­rzy robią to tak bez­czel­nie i tak otwar­cie, że czas zro­bić z tym porzą­dek i „poli­czyć ich”.

Pamię­ta­cie Mej­zę? On pod­czas ostat­niej kam­pa­nii wybor­czej miał limit na pozio­mie ok. 17 000 zło­tych, a jakimś cudem jego bane­ry zale­wa­ły lubu­skie mia­sta i miej­sco­wo­ści w ilo­ściach tak ogrom­nych, że jego kam­pa­nia zosta­ła wyce­nio­na na ok. 600 0000 zł. Jak to zro­bił? Po pro­stu w spra­woz­da­niu wybor­czym roz­li­czył jedy­nie 17 000 zł, a resz­ty nikt nigdy nie poli­czył i nie prze­słał do PKW.
Dziś ska­la zja­wi­ska łama­nia pra­wa głów­nie przez kan­dy­da­tów PiS i Kon­fe­de­ra­cji powa­la. Każ­dy z nas widzi jak.

Dla­te­go zapra­sza­my każ­de­go oby­wa­te­la, dla któ­re­go waż­na jest pra­wo­rząd­ność i uczci­wość, by zgła­sza­li do nas za pomo­cą dołą­czo­ne­go for­mu­la­rza każ­dy mate­riał wybor­czy, kan­dy­da­tów w wybo­rach do sej­mu i sena­tu w 2023 roku.

Jak to zro­bić? To bar­dzo proste.

 1. Zrób zdję­cie ban­ne­ru, pla­ka­tu itp. 
 2. Wejdź na stro­nę https://​liczy​my​ba​ne​ry​.pl
 3. Wskaż for­mę rekla­my wybor­czej. Zaznacz, czy jest to:
  • Baner
  • Okle­jo­ne auto, przy­cze­pa (tzw. „słup na kół­kach”) – pamię­taj, aby robiąc zdję­cie, ująć nr. rejestracyjny. 
  • Inna for­ma reklamy/​promocji kan­dy­da­ta (np. wyda­rze­nia publicz­ne, for­mal­nie nie­zwią­za­ne z kam­pa­nią wybor­czą, jak pik­ni­ki miej­skie, raj­dy, i inne wyda­rze­nia pro­mu­ją­ce kan­dy­da­ta bio­rą­ce­go udział w kam­pa­nii wyborczej).
 4. Wskaż moż­li­wie naj­do­kład­niej miej­sce, w któ­rym odby­wa się pro­mo­cja kandydata.
 5. Uzu­peł­nij wyma­ga­ne pola formularza: 
  • Wybierz z roz­wi­jal­nej listy numer komi­te­tu wybor­cze­go, któ­re­go baner widzisz.
  • Wpisz imię i nazwi­sko kan­dy­da­ta z banneru
  • Podaj ilość mate­ria­łów umiesz­czo­nych pod w/​w adre­sem wybra­nych z listy
  • Wpisz datę wyko­na­nia zdjęcia
  • W uwa­gach wpisz ile dni ten baner tam wisi
  • Załącz zro­bio­ne zdjęcie
 6. Opcja dodat­ko­we – waż­na przy uwia­ry­god­nia­niu zgło­szeń wysy­ła­nych do Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej – podaj nam dane kontaktowe:
  • Twój adres e‑mail
  • Twój tele­fon
 7. Wyślij zgło­sze­nie

Dlaczego to takie ważne?

Dziś poli­ty­cy są finan­so­wa­ni przez spół­ki skar­bu pań­stwa, spół­ki miej­skie, samo­rzą­dy przy­chyl­ne wła­dzy, wpła­ty osób tam zatrud­nio­nych. Finan­so­wa­nie kam­pa­nii wybor­czej ma praw­nie wyma­ga­ny limit. Kwo­ty pie­nięż­ne i wspar­cie bez­płat­ne –  wszyst­ko ma ogra­ni­cze­nia i każ­da wyda­na zło­tów­ka na kam­pa­nię wybor­czą powin­na zna­leźć się w spra­woz­da­niu finan­so­wym. W spra­woz­da­niu finan­so­wym powin­na zna­leźć się tak­że każ­da pomoc bez­go­tów­ko­wa w kam­pa­nii, musi być ona wyce­nio­na i musi być zawar­ta sto­sow­ną umową.

Jed­nym z naj­waż­niej­szych źró­deł finan­so­wa­nia par­tii poli­tycz­nych jest sub­wen­cja, czy­li bez­zwrot­ne dofi­nan­so­wa­nie z budże­tu pań­stwa. Jest ona wypła­ca­na wraz z począt­kiem roku nastę­pu­ją­ce­go po prze­pro­wa­dze­niu wybo­rów par­la­men­tar­nych i przy­słu­gu­je par­tiom, któ­re prze­kro­czy­ły próg 3 proc. wszyst­kich gło­sów. Aby sub­wen­cja zosta­ła przy­zna­na, każ­da par­tia musi zło­żyć spra­woz­da­nie finan­so­we z kam­pa­nii wyborczej.

Jeże­li ich poli­czy­my i prze­śle­my nasze mate­ria­ły do PKW w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia zawar­tych umów i roz­li­cze­nia danych kan­dy­da­tów, to komi­te­ty wybor­cze, któ­re od lat jaw­nie łamią pra­wo, mogą nie otrzy­mać sub­wen­cji, czy­li kasy z budże­tu pań­stwa i to ich będzie BOLAŁO.

Dodat­ko­wo zebra­ne mate­ria­ły mogą posłu­żyć jako dowo­dy wykro­czeń, np. zaj­mo­wa­nia pasów dro­go­wych bez zezwo­le­nia, lub bra­ku reak­cji i nakła­da­nia prze­pi­so­wych kar przez przy­chyl­nych samo­rzą­dow­ców i zarząd­ców dróg.