Wsparcie

Zbie­ra­my fun­du­sze na roz­wój i pro­mo­cję naszej akcji. Każ­dy może doło­żyć parę zło­tych  i przy­czy­nić się w ten spo­sób do przy­wró­ce­nia w Pol­sce nor­mal­no­ści. Zrzut­kę orga­ni­zu­je­my pod adre­sem https://​zrzut​ka​.pl/​n​o​w​a​b​i​b​ula. Wpłat moż­na rów­nież doko­nać prze­le­wem ban­ko­wym na numer konta:

41 1750 1312 6882 5545 3047 7666

Dzię­ku­je­my za każ­dą złotówkę!