Akcja „Liczymy banery”

Kam­pa­nia wybor­cza to czas, gdy nasze mia­sta i wsie są zakle­ja­ne gigan­tycz­ny­mi ilo­ścia­mi bane­rów, pla­ka­tów, bil­bor­dów. Czę­sto odby­wa się to z naru­sze­niem pra­wa, bez sto­sow­nych pozwo­leń. Co wię­cej, komi­te­ty wybor­cze w spra­woz­da­niach czę­sto zani­ża­ją licz­bę wydru­ko­wa­nych i upu­blicz­nio­nych mate­ria­łów wybor­czych, gdyż wydat­ki na kam­pa­nię wybor­czą pod­le­ga­ją suro­wym zasa­dom i limi­tom. Gru­pa oby­wa­tel­ska Spo­łe­czeń­stwo Oby­wa­tel­skie – Zie­lo­na Góra zapro­po­no­wa­ła nam udział w akcji „Liczy­my bane­ry”, któ­ra ma dopro­wa­dzić do uczci­we­go roz­li­cze­nia par­tii z wydat­ków kam­pa­nij­nych i dopro­wa­dzić do uka­ra­nia naru­szeń pra­wa przez komi­te­ty wybor­cze. O szcze­gó­łach akcji moż­na prze­czy­tać na gru­pie face­bo­oko­wej ruchu: https://​www​.face​bo​ok​.com/​p​r​o​f​i​l​e​.​p​h​p​?​i​d​=​1​0​0​0​6​4​6​8​3​5​2​1​870. A naj­pro­ściej obej­rzeć krót­ki film nagra­ny przez ini­cja­to­ra projektu:


Nowa Bibu­ła wspo­ma­ga akcję poprzez udo­stęp­nie­nie infra­struk­tu­ry do zbie­ra­nia danych o bane­rach wybor­czych. Dokład­ną infor­ma­cję zamie­ści­li­śmy w zakład­ce „Liczy­my bane­ry”.

Cho­ciaż ini­cja­ty­wa wyszła z Zie­lo­nej Góry, każ­dy może pod­jąć podob­ną akcję w swo­im tere­nie. Wystar­czy robić zdję­cia bane­rów i wysy­łać nam je za pomo­cą przy­go­to­wa­ne­go przez nas for­mu­la­rza, znaj­du­ją­ce­go się w zakład­ce „Liczy­my bane­ry”. Auto­rzy pro­jek­tu będą chcie­li po wybo­rach doko­nać ana­li­zy zebra­nych zgło­szeń i w mia­rę moż­li­wo­ści zebrać mate­riał dowo­do­wy na oko­licz­ność naru­sza­nia pra­wa i dys­cy­pli­ny finan­so­wej przez nie­któ­re partie.

Nowa Bibu­ła ma na celu wspie­ra­nie podob­nych, oddol­nych ini­cja­tyw w róż­nych czę­ściach kra­ju. Zapra­sza­my do współ­pra­cy for­mal­ne i nie­for­mal­ne gru­py oby­wa­tel­skie w całej Pol­sce. Tyl­ko dzia­ła­jąc razem, jako oby­wa­te­le, może­my uwol­nić kraj od par­tyj­nej samowoli.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.