Do ściągnięcia

Oprócz regu­lar­nych egzem­pla­rzy „Nowej Bibu­ły” zachę­ca­my do ścią­ga­nia i dru­ko­wa­nia innych, przy­dat­nych w naszym pro­jek­cie dru­ków. Znaj­dzie­cie je zawsze w tym miejscu.

Jan Paweł II o Polsce

Seria 5 pla­ka­tów z cyta­ta­mi z naucza­nia Jana Paw­ła II na temat demo­kra­cji, pra­wo­rząd­no­ści, Unii Euro­pej­skiej, roz­dzia­łu kościo­ła od pań­stwa. Moż­na je wydru­ko­wać i umie­ścić w widocz­nym miej­scu, naj­le­piej w oko­li­cach kościołów.

Oskarżam…

Goto­wa do wydru­ko­wa­nia bro­szu­ra zawie­ra­ją­ca esej autor­stwa o. Ludwi­ka Wiśniew­skie­go na temat dzi­siej­szej sytu­acji w Pol­sce i pol­skim koście­le kato­lic­kim. War­to, aby z tym tek­stem zapo­zna­li się wszy­scy kato­li­cy (bro­szu­ra dru­ko­wa­na dwu­stron­nie na for­ma­cie A4, zło­żo­na do for­ma­tu A5).

To im sie po prostu należało…

Ulot­ka porów­nu­ją­ca nagro­dy wypła­ca­ne mini­strom obec­ne­go rzą­du z nagro­da­mi wypła­ca­ny­mi przez poprzed­ni rząd (po 4 na stronę)

My milczymy, oni kradną

Dow­cip­na ulot­ka, w któ­rej odmia­na cza­sow­ni­ka „mil­czeć” w 3 oso­bie licz­by mno­giej brzmi: „oni krad­ną”. (po 6 na stronę)

Układ Kaczyńskiego

Kopia słyn­nej tabli­cy poka­zu­ją­cej powią­za­nia poli­tycz­no-biz­ne­so­we Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, któ­rą na kory­ta­rzu sej­mo­wym zare­kwi­ro­wał poseł Suski.

Popieramy nauczycieli

Ulot­ka wyra­ża­ją­ca popar­cie dla pro­te­stu nauczy­cie­li. 2 sztu­ki na stro­nie A4.

Reformy Zalewskiej

Refor­my przy­no­szą zyski! Przy­naj­mniej min. Zalew­skiej. Jej zarob­ki wzro­sły o bli­sko 130 % w cią­gu 3 lat. Nie­ste­ty, nie moż­na tego powie­dzieć o nauczy­cie­lach. 2 ulot­ki na stronę.

Biskupi

Lista bisku­pów tuszu­ją­cych skan­da­le sek­su­al­ne w pol­skim koście­le kato­lic­kim. War­to roz­po­wszech­niać z zazna­cze­niem na liście miej­sco­we­go ordynariusza.

Wybory 26 maja

Nasza ulot­ka pro fre­kwen­cyj­na przed wybro­ami do PE. Wyjąt­ko­wo w kolorach!

Jeśli nie Europa to co? (3 na stronie)

Jeśli nie Europa to co? (2 na stronie)

Rysu­nek saty­rycz­ny z Nowej Bibu­ły 024. Wóz pełen poli­ty­ków PiS cią­gną­cy Pol­skę na wschód.

Krótka historia zlodziejstwa (3 na stronie)

W zwię­zły spo­sób przed­sta­wio­ne uspra­wie­dli­wie­nia, jakie PiS wygła­sza dla coraz więk­sze­go złodziejstwa.

Zestaw na wybo­ry par­la­me­tar­ne 2019:

Urna chalenge

Nie glosuj na PiS

Wałęsa strajkowaliśmy po to, abyście wy mieli prawo głosu 

Drodzy sąsiedzi

Wymow­ny gest posłan­ki Joan­ny Lichoc­kiej pod adre­sem cho­rych na raka Pola­ków. Pla­kat, albo ulot­ki, po 4 na stronę.

Lichocka-plakat

Lichocka‑4 ulotki na stronę

Nowe pozycje już wkrótce.