Raport

Jeśli roz­pro­wa­dzasz Bibu­łe w swo­jej oko­li­cy, pro­si­my wypeł­nij poniż­szy for­mu­larz i klik­nij przy­cisk „Wyślij” na samym dole. Te infor­ma­cje pomo­gą nam w pro­mo­cji pro­jek­tu. Wszyst­kie prze­sła­ne infor­ma­cje są do wyłącz­nej dys­po­zy­cji zespo­łu Nowej Bibu­ły. Zapew­nia­my 100-pro­cen­to­wą ano­ni­mo­wość. Pola ozna­czo­ne gwiazd­ką są wymagane. 

  Pseu­do­nim:
  Miejscowość*
  Woje­wódz­two*


  Zaznacz, któ­re ulot­ki rozprowadziłeś/​aś:*

  Ilość ogó­łem (orien­ta­cyj­nie):


  Możesz załą­czyć zdję­cie miej­sca, w któ­rym pozo­sta­wi­łeś Bibułę


  Jeśli masz jakieś uwa­gi, pomy­sły lub pro­po­zy­cje doty­czą­ce dys­try­bu­cji Nowej Bibu­ły, zamieść je poniżej: