Nowa Bibuła 067–068

Świe­żut­ki numer Nowej Bibu­ły już dostęp­ny! Opi­sa­li­śmy skró­to­wo naj­now­sze „afer­ki” rzą­du PiS. Plik PDF moż­na pobrać TUTAJ, Przy­po­mi­na­my, że każ­dy może bez­płat­nie pobie­rać Nową Bibu­łę i dys­try­bu­ować ją w swo­jej oko­li­cy. Pozy­ska­li­śmy rów­nież skrom­ne środ­ki finan­so­we na druk i wysył­kę Nowej Bibu­ły do wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy się zgło­szą. Oso­by, któ­re już zamó­wi­ły bez­płat­ną dosta­wę Nowej Bibu­ły, otrzy­ma­ją ją w przy­szłym tygo­dniu. Kto jesz­cze nie zamó­wił, może to zro­bić pd tym lin­kiem: https://​nowa​bi​bu​la​.pl/​z​a​m​o​w​i​e​nie

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.