Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 067–068

Świe­żut­ki numer Nowej Bibu­ły już dostęp­ny! Opi­sa­li­śmy skró­to­wo naj­now­sze „afer­ki” rzą­du PiS. Plik PDF moż­na pobrać TUTAJ, Przy­po­mi­na­my, że każ­dy może bez­płat­nie pobie­rać Nową Bibu­łę i dys­try­bu­ować ją w swo­jej oko­li­cy. Pozy­ska­li­śmy rów­nież skrom­ne środ­ki finan­so­we na druk i wysył­kę Nowej Bibu­ły do wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy się zgło­szą. Oso­by, któ­re już zamó­wi­ły bezpłatną…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 067–068
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 065–066

Zapra­sza­my do dys­try­bu­cji naj­now­szej Bibu­ły. Moż­na ją pobie­rać TUTAJ i dru­ko­wać we wła­snym zakre­sie. No i oczy­wi­ście dys­try­bu­ować. Ale przy­po­mi­na­my, że moż­na też ją u nas zamó­wić, wypeł­nia­jąc for­mu­larz umiesz­czo­ny tutaj: https://​nowa​bi​bu​la​.pl/​z​a​m​o​w​i​e​nie Wystar­czy podać licz­bę egzem­pla­rzy i adres wysył­ki – prze­śle­my bez­płat­nie wydru­ko­wa­ne egzemplarze. 

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 065–066
Posted in Bibuła

Nowe otwarcie Nowej Bibuły!

Dro­dzy Bibu­la­rze! Już wkrót­ce będzie­my mie­li nowe wybo­ry, w któ­rych może roz­strzy­gnąć się los Pol­ski na kolej­ne deka­dy. Utrzy­ma­nie się PiS przy wła­dzy może być naro­do­wą kata­stro­fą. Dla­te­go roz­po­czy­na­my inten­syw­ną pra­cę nad kol­por­ta­żem Nowej Bibu­ły – ulot­ki skie­ro­wa­nej do osób pozo­sta­ją­cych wciąż pod wpły­wem pro­pa­gan­dy TVP. Pod­ję­li­śmy sta­ra­nia, aby sfi­nan­so­wać druk Nowej…

Czytaj dalej... Nowe otwarcie Nowej Bibuły!
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 063–064

Zapra­sza­my do pobie­ra­nia i kol­por­to­wa­nia Nowej Bibu­ły. Naj­now­sze wyda­nie dostęp­ne jest TUTAJ

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 063–064
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 061–062

Zapra­sza­my do roz­po­wszech­nia­nia Nowej Bibu­ły. Naj­now­sza gazet­ka jest już dostęp­na. Moż­na ją pobrać Tutaj 

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 061–062
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 059–060

Dro­ży­zna, kry­zys ener­ge­tycz­ny i gospo­dar­czy oraz nowa afe­ra Wil­la+, czy­li okra­da­nia Pola­ków ciag dal­szy – to tema­ty nowe­go wyda­nia Nowej Bibu­ły. Naj­now­sze wyda­nie Nowej Bibu­ły moż­na pobrać tutaj Jak zwy­kle, w Archi­wum na stro­nie https://​nowa​bi​bu​la​.pl, cze­ka­ją na pobra­nie cał­kiem świe­że wyda­nia, któ­rych nie roz­pro­wa­dza­li­śmy jesz­cze tą dro­gą. Zapra­sza­my też na naszą stro­nę FB:…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 059–060
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 057–058

Nowe wyda­nie Nowej Bibu­ły zawie­ra tro­chę z aktu­al­nych wyda­rzeń (doko­na­nia Poli­cji pod rzą­da­mi PiSu i jej dziel­ne­go komen­dan­ta) jak rów­nież nie­co reflek­sji nt. kie­dyś publicz­nej, a obec­nie par­tyj­nej TVP.  Wra­ca­my też do spra­wy łama­nia pra­wo­rząd­no­ści, któ­ra wciąż odbie­ra Pol­sce dostęp do środ­ków euro­pej­skich, tak nie­zbęd­nych dla pod­trzy­ma­nia gasną­cej pod rza­da­mi PiS pol­skiej gospodarki.…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 057–058
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 055–056

Odda­je­my do Pań­stwa rąk numer poświę­co­ny głów­nie finan­som. Jest ku temu powód, gdyż Pol­ska się bły­ska­wicz­nie zadłuża/​​zanurza. Gdy do wła­dzy doszedł PiS, uznał że, „po nas choć­by potop”. W cią­gu 3 lat dług Pol­ski wzrósł o pra­wie 50%! Aby to ukryć, wymy­ślo­no, by pew­nych wydat­ków do budże­tu nie wli­czać! MAMY GALOPUJĄCĄ INFLACJĘ

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 055–056
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 053–054

Kocha­ni! Wzna­wia­my akcję kol­por­ta­żu Nowej Bibu­ły. Zespół redak­cyj­ny wzbo­ga­cił się o wie­le nowych osób.  Przed nad­cho­dzą­cym rokiem wybor­czym chce­my znów dotrzeć do wybor­ców PiS, szcze­gól­nie tych w mniej­szych miej­sco­wo­ściach, na ścia­nie wschod­niej, ale i w całej Pol­sce. Naj­now­sze wyda­nie Nowej Bibu­ły moż­na pobrać tutaj Zasa­da nasze­go dzia­ła­nia jest wciąż taka sama: sub­skry­ben­ci w całej…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 053–054
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 043–044

Pan­de­mia Koro­no­wi­ru­sa spo­wo­do­wa­ła odło­że­nie na dal­szy plan wszel­kich spraw publicz­nych. W spo­łe­czeń­stwie nara­sta pani­ka, skle­py są ogo­ło­co­ne z żyw­no­ści dłu­go­ter­mi­no­wej, przed apte­ka­mi kolej­ki po środ­ki do odka­ża­nia i leki. Rząd, któ­ry dopro­wa­dził służ­bę zdro­wia do zapa­ści, a wszyst­kie środ­ki loku­je w pro­pa­gan­dę suk­ce­su, zaczy­na zda­wać sobie spra­wę, że te wybo­ry może prze­grać, jeśli wyj­dzie na…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 043–044