Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 027–028

Zapra­sza­my do pobra­nia kolej­ne­go waka­cyj­ne­go nume­ru „Nowej Bibu­ły”. Poru­szy­li­śmy w niej bul­wer­su­ją­cy opi­nię publicz­ną temat agre­sji wobec osób LGBT, któ­ra mia­ła miej­sce w Bia­łym­sto­ku. Nie może być zgo­dy na rzą­dy ban­dy­tów na uli­cach. Ponad­to, poru­sza­my pro­blem doty­ka­ją­cy coraz dotkli­wiej oso­by cier­pią­ce – postę­pu­ją­cą zapaść publicz­nej służ­by zdro­wia oraz bra­ki w zaopa­trze­niu w leki ratu­ją­ce życie.…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 027–028
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 025–026

Przed­sta­wia­my kolej­ne nume­ry „Nowej Bibu­ły”. Pra­co­wa­li­śmy nad nią dość dłu­go, ale war­to było pocze­kać. Bie­rze­my na warsz­tat pro­blem ochro­ny śro­do­wi­ska i zmian kli­ma­tycz­nych. Nie mamy oczy­wi­ście ambi­cji, aby w peł­ny spo­sób opi­sać kon­se­kwen­cje ludz­kich dzia­łań zagra­ża­ją­cych naszej pla­ne­cie. Liczy­my jed­nak na to, że lek­tu­ra „Nowej Bibu­ły” przy­naj­mniej nie­któ­rych skło­ni do bliż­sze­go zapoznania…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 025–026
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 023–024

Po nie­zbyt uda­nych wybo­rach euro­pej­skich widzi­my wyraź­nie, jak dale­ko posu­nę­ła się indok­try­na­cja Pola­ków zamiesz­ku­ją­cych tere­ny wiej­skie i mia­stecz­ka. Trzy lata pro­pa­gan­dy w TVP zro­bi­ło spu­sto­sze­nie w umy­słach wie­lu naszych roda­ków. Musi­my napraw­dę bar­dzo się sta­rać, aby dotrzeć do nich z praw­dzi­wym prze­ka­zem. Dla­te­go nie zwal­nia­my tem­pa! Nad­cho­dzą­ce waka­cje mogą być oka­zją do odwie­dze­nia wielu…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 023–024
Posted in Bibuła

Wybory 26 maja

To bar­dzo waż­ne wybo­ry. Dla­te­go poświęć­my tro­chę cza­su na zachę­ce­nie do udzia­łu w nich naszych sąsia­dów. Wystar­czy wydru­ko­wać tę ulot­ke – pla­kat i powie­sić w widocz­nym miej­scu. Ulot­kę znaj­dzie­cie TUTAJ

Czytaj dalej... Wybory 26 maja
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 021–022

Dobie­ga koń­ca pierw­sza część tego poli­tycz­ne­go sezo­nu, jak­że waż­ne­go dla przy­szło­ści Pol­ski. Już za tydzień wybo­ry euro­pej­skie, po któ­rych naocz­nie prze­ko­na­my się, czy Pola­cy chcą pozo­stać czę­ścią cywi­li­za­cji zachod­niej, czy zwró­cić się w kie­run­ku opie­kuń­czych objęć Puti­na. Zrób­my wszyst­ko, aby prze­ko­nać naszych sąsia­dów do tej pierw­szej opcji. Obec­ne dwa nume­ry poświęciliśmy…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 021–022
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 019–020

Przed­sta­wia­my świą­tecz­ny numer „Nowej Bibu­ły”. Świę­to kon­sty­tu­cji to oka­zja, aby przy­po­mnieć Pola­kom czym ona jest i jak obec­ny rząd ją pogwał­cił. Moż­na ją pobrać TUTAJ Jak zwy­kle, liczy­my na Waszą pomy­sło­wość w roz­po­wszech­nia­niu.  Dru­ku­je­my we wła­snym zakre­sie, na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści. Zosta­wia­my wszę­dzie, gdzie ludzie mają czas, aby rzu­cić okiem na ulotkę…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 019–020
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 017–018

Zbli­ża­ją się wybo­ry, wal­ka wybor­cza się zaostrza. Pre­zes par­tii rzą­dzą­cej skła­da coraz wię­cej obiet­nic, szcze­gól­nie rol­ni­kom. To zna­mien­ne: wie dosko­na­le, że jego być albo nie być zale­ży od popar­cia, jakie uzy­ska na wsi. Pró­bu­je róż­nych sztu­czek, żeby wieś, tra­dy­cyj­nie sła­bo uczest­ni­czą­ca w wybo­rach euro­pej­skich, jed­nak zde­cy­do­wa­ła się poprzeć PiS. My podkładamy…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 017–018
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 015–016

Zapra­sza­my do pobra­nia Nowej Bibu­ły! Znów uda­ło sie nam być na cza­sie. Poru­sza­my sze­reg aktu­al­nych tema­tów, jak strajk nauczy­cie­li, Bre­xit i groź­ba Pole­xi­tu. No i, jak zwy­kle, spo­ra daw­ka infor­ma­cji o afe­rach obec­nej wła­dzy. Moż­na ją pobrać tutaj Jak zwy­kle, pro­si­my o pomy­sło­we roz­po­wszech­nia­nie dru­ku w swo­jej okolicy.Tym, któ­rzy nie­daw­no do nas dołą­czy­li przedstawiamy…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 015–016
Posted in Bibuła

Przypinki Nowej Bibuły

Dla naszych współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne przy­pin­ki z logo akcji. Są wyko­na­ne w dwóch roz­mia­rach, duża i mała, oraz w dwóch kolo­ry­sty­kach: kolo­ro­wa i cza­r­no-bia­­ła. Każ­dy, kto chce dostać taka przy­pin­kę w pre­zen­cie może nam prze­ka­zać dane adre­so­we na nasz adres ema­il: kontakt@​nowabibula.​pl. Prze­śle­my je pocz­tą. Gwa­ran­tu­je­my, że Wasze dane adre­so­we nie zosta­ną niko­mu ujaw­nio­ne. Przypinki…

Czytaj dalej... Przypinki Nowej Bibuły
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 013–014

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwie ulot­ki z serii „Nowa Bibu­ła”. Moż­na je pobrać TUTAJ Drą­ży­my w nich tema­ty, któ­ry­mi żyje Pol­ska: ukła­dy budo­wa­ne w Pol­sce przez PiS, ciem­ne inte­re­sy Kaczyń­skie­go i spół­ki „Srebr­na”. Fatal­ny stan oświa­ty i służ­by zdro­wia. Bole­sny pro­blem pedo­fi­lii wśród księ­ży i bra­ku reak­cji ze stro­ny hie­rar­chów. To wszyst­ko na 2 kart­kach A4, któ­re moż­na samodzielnie…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 013–014