Nowa Bibuła 027–028

Zapra­sza­my do pobra­nia kolej­ne­go waka­cyj­ne­go nume­ru „Nowej Bibu­ły”. Poru­szy­li­śmy w niej bul­wer­su­ją­cy opi­nię publicz­ną temat agre­sji wobec osób LGBT, któ­ra mia­ła miej­sce w Bia­łym­sto­ku. Nie może być zgo­dy na rzą­dy ban­dy­tów na uli­cach. Ponad­to, poru­sza­my pro­blem doty­ka­ją­cy coraz dotkli­wiej oso­by cier­pią­ce – postę­pu­ją­cą zapaść publicz­nej służ­by zdro­wia oraz bra­ki w zaopa­trze­niu w leki ratu­ją­ce życie.

Nową Bibułę można pobrać TUTAJ

Zachę­ca­my do roz­po­wszech­nia­nia Nowej Bibu­ły pod­czas Waszych waka­cyj­nych wyjaz­dów. War­to pozo­sta­wiać ją w miej­scach czę­sto odwie­dza­nych przez tury­stów. Dzię­ki temu idea akcji roz­prze­strze­ni się po całej Pol­sce. Jak zwy­kle, pro­si­my o krót­ki, ano­ni­mo­wy raport o dys­try­bu­cji na stro­nie http:/nowabibula.pl/raport.

Chcie­li­by­śmy rów­nież zare­ko­men­do­wać Wam podob­ny pro­jekt, któ­ry pole­ga na nie­od­płat­nym udo­stęp­nia­niu pla­ka­tów i ulo­tek do roz­kle­ja­nia lub roz­da­wa­nia na uli­cach. Znaj­dzie­cie go pod adre­sem http:/czy.wiesz.eu. Pierw­szą ulot­kę z tej serii moż­na ścią­gnąć stąd: http:/czy.wiesz.eu/wp-content/uploads/2019/07/ulotka-leki.pdf. Pla­ka­ty i ulot­ki w tym pro­jek­cie są kolo­ro­we, więc kosz­ty ich dru­ku zapew­ne nie­co więk­sze. War­to jed­nak skon­tak­to­wać się z lokal­ny­mi oddzia­ła­mi KOD, któ­re będą dru­ko­wać mate­ria­ły dostar­cza­ne w tej akcji. Pamię­taj­my: nasz cel to budze­nie do myśle­nia naszych roda­ków. Nie chce­my ich obra­żać, chce­my im dostar­czyć wia­ry­god­nych infor­ma­cji. Wie­rzy­my, że KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ.

Nowa Bibu­ła 027
Nowa Bibu­ła 028

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.