Liczymy Banery – wznawiamy akcję!

Kam­pa­nia wybor­cza to czas, gdy nasze mia­sta i wsie są zakle­ja­ne gigan­tycz­ny­mi ilo­ścia­mi bane­rów, pla­ka­tów, bil­bor­dów. Czę­sto odby­wa się to z naru­sze­niem pra­wa, bez sto­sow­nych pozwo­leń. Co wię­cej, komi­te­ty wybor­cze w spra­woz­da­niach czę­sto zani­ża­ją licz­bę wydru­ko­wa­nych i upu­blicz­nio­nych mate­ria­łów wybor­czych, gdyż wydat­ki na kam­pa­nię wybor­czą pod­le­ga­ją suro­wym zasa­dom i limitom.

Akcja „Liczy­my Bane­ry”  ma dopro­wa­dzić do uczci­we­go roz­li­cze­nia par­tii z wydat­ków kam­pa­nij­nych i dopro­wa­dzić do uka­ra­nia naru­szeń pra­wa przez komi­te­ty wybor­cze. Poprzed­nia edy­cja akcji, pro­wa­dzo­na w cza­sie wybo­rów par­la­men­tar­nych, cie­szy­ła się ogrom­ną popu­lar­no­ścią, przy­czy­nia­jąc się, m.in. do uka­ra­nia posła Mej­zy. Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w nowej edy­cji. Dzia­ła­nie oby­wa­tel­skie pole­ga na foto­gra­fo­wa­niu bane­rów i pla­ka­tów wybor­czych, szcze­gól­nie tych, któ­re naru­sza­ją obo­wią­zu­ją­ce pra­wo, umiesz­cza­ne są bez zezwo­le­nia czy umo­wy, utrud­nia­ją ruch ulicz­ny itp. Doku­men­ta­cję w posta­ci zdjęć, nale­ży następ­nie prze­słać za pomo­cą for­mu­la­rza dostęp­ne­go tutaj: https://​liczy​my​ba​ne​ry​.pl.

Każ­dy może pomóc! Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.