Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 067–068

Świe­żut­ki numer Nowej Bibu­ły już dostęp­ny! Opi­sa­li­śmy skró­to­wo naj­now­sze „afer­ki” rzą­du PiS. Plik PDF moż­na pobrać TUTAJ, Przy­po­mi­na­my, że każ­dy może bez­płat­nie pobie­rać Nową Bibu­łę i dys­try­bu­ować ją w swo­jej oko­li­cy. Pozy­ska­li­śmy rów­nież skrom­ne środ­ki finan­so­we na druk i wysył­kę Nowej Bibu­ły do wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy się zgło­szą. Oso­by, któ­re już zamó­wi­ły bezpłatną…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 067–068
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 065–066

Zapra­sza­my do dys­try­bu­cji naj­now­szej Bibu­ły. Moż­na ją pobie­rać TUTAJ i dru­ko­wać we wła­snym zakre­sie. No i oczy­wi­ście dys­try­bu­ować. Ale przy­po­mi­na­my, że moż­na też ją u nas zamó­wić, wypeł­nia­jąc for­mu­larz umiesz­czo­ny tutaj: https://​nowa​bi​bu​la​.pl/​z​a​m​o​w​i​e​nie Wystar­czy podać licz­bę egzem­pla­rzy i adres wysył­ki – prze­śle­my bez­płat­nie wydru­ko­wa­ne egzemplarze. 

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 065–066
Posted in Demokracja praktyczna

Grupa fejsbukowa KOD – refleksje

Byli i aktu­al­ni człon­ko­wie KOD‑u posta­no­wi­li wymie­nić opi­nie i wspól­nie zasta­no­wić się, jakie dzia­ła­nia nale­ży pod­jąć w obec­nej sytu­acji. Jak widać na załą­czo­nym obraz­ku, tro­chę pra­cy zaj­mu­je nam reflek­sja wewnętrz­na. Do usły­sze­nia wkrót­ce na gościn­nych łamach Nowej Bibuły!

Czytaj dalej... Grupa fejsbukowa KOD – refleksje
Autorstwa Oren Rozen - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128224120
Posted in Demokracja praktyczna

Trąd w pałacu demokracji

Zapew­ne nie spo­dzie­wał się Ugo Bet­ti, że rze­czy­wi­stość tak – w histo­rycz­nej per­spek­ty­wie prze­cież szyb­ko – stra­we­stu­je tytuł jego świet­nej sztu­ki. Stra­we­stu­je i uogól­ni. Nie­le­d­wie przed­wczo­raj­szej nocy izra­el­ski Kne­set ska­żo­ny został trą­dem auto­ry­ta­ry­zmu i sam zaka­ził resz­tę fila­rów demo­kra­cji Izra­ela. W szyb­kim, nie­mal mode­lo­wym gło­so­wa­niu noc­nym, ogra­ni­czo­no w wie­lu wymia­rach upraw­nie­nia kon­tro­l­ne Sądu Naj­wyż­sze­go Izraela.…

Czytaj dalej... Trąd w pałacu demokracji
Posted in Bibuła

Nowe otwarcie Nowej Bibuły!

Dro­dzy Bibu­la­rze! Już wkrót­ce będzie­my mie­li nowe wybo­ry, w któ­rych może roz­strzy­gnąć się los Pol­ski na kolej­ne deka­dy. Utrzy­ma­nie się PiS przy wła­dzy może być naro­do­wą kata­stro­fą. Dla­te­go roz­po­czy­na­my inten­syw­ną pra­cę nad kol­por­ta­żem Nowej Bibu­ły – ulot­ki skie­ro­wa­nej do osób pozo­sta­ją­cych wciąż pod wpły­wem pro­pa­gan­dy TVP. Pod­ję­li­śmy sta­ra­nia, aby sfi­nan­so­wać druk Nowej…

Czytaj dalej... Nowe otwarcie Nowej Bibuły!
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 063–064

Zapra­sza­my do pobie­ra­nia i kol­por­to­wa­nia Nowej Bibu­ły. Naj­now­sze wyda­nie dostęp­ne jest TUTAJ

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 063–064
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 061–062

Zapra­sza­my do roz­po­wszech­nia­nia Nowej Bibu­ły. Naj­now­sza gazet­ka jest już dostęp­na. Moż­na ją pobrać Tutaj 

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 061–062
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 059–060

Dro­ży­zna, kry­zys ener­ge­tycz­ny i gospo­dar­czy oraz nowa afe­ra Wil­la+, czy­li okra­da­nia Pola­ków ciag dal­szy – to tema­ty nowe­go wyda­nia Nowej Bibu­ły. Naj­now­sze wyda­nie Nowej Bibu­ły moż­na pobrać tutaj Jak zwy­kle, w Archi­wum na stro­nie https://​nowa​bi​bu​la​.pl, cze­ka­ją na pobra­nie cał­kiem świe­że wyda­nia, któ­rych nie roz­pro­wa­dza­li­śmy jesz­cze tą dro­gą. Zapra­sza­my też na naszą stro­nę FB:…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 059–060
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 057–058

Nowe wyda­nie Nowej Bibu­ły zawie­ra tro­chę z aktu­al­nych wyda­rzeń (doko­na­nia Poli­cji pod rzą­da­mi PiSu i jej dziel­ne­go komen­dan­ta) jak rów­nież nie­co reflek­sji nt. kie­dyś publicz­nej, a obec­nie par­tyj­nej TVP.  Wra­ca­my też do spra­wy łama­nia pra­wo­rząd­no­ści, któ­ra wciąż odbie­ra Pol­sce dostęp do środ­ków euro­pej­skich, tak nie­zbęd­nych dla pod­trzy­ma­nia gasną­cej pod rza­da­mi PiS pol­skiej gospodarki.…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 057–058
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 055–056

Odda­je­my do Pań­stwa rąk numer poświę­co­ny głów­nie finan­som. Jest ku temu powód, gdyż Pol­ska się bły­ska­wicz­nie zadłuża/​​zanurza. Gdy do wła­dzy doszedł PiS, uznał że, „po nas choć­by potop”. W cią­gu 3 lat dług Pol­ski wzrósł o pra­wie 50%! Aby to ukryć, wymy­ślo­no, by pew­nych wydat­ków do budże­tu nie wli­czać! MAMY GALOPUJĄCĄ INFLACJĘ

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 055–056