Nowa Bibuła 059–060

Dro­ży­zna, kry­zys ener­ge­tycz­ny i gospo­dar­czy oraz nowa afe­ra Wil­la+, czy­li okra­da­nia Pola­ków ciag dal­szy – to tema­ty nowe­go wyda­nia Nowej Bibuły.

Najnowsze wydanie Nowej Bibuły można pobrać tutaj

Jak zwy­kle, w Archi­wum na stro­nie https://​nowa​bi​bu​la​.pl, cze­ka­ją na pobra­nie cał­kiem świe­że wyda­nia, któ­rych nie roz­pro­wa­dza­li­śmy jesz­cze tą dro­gą. Zapra­sza­my też na naszą stro­nę FB: https://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula, gdzie moż­na się podzie­lić swo­imi pomy­sła­mi i uwa­ga­mi do Bibuły.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.