Nowa Bibuła 057–058

Nowe wyda­nie Nowej Bibu­ły zawie­ra tro­chę z aktu­al­nych wyda­rzeń (doko­na­nia Poli­cji pod rzą­da­mi PiSu i jej dziel­ne­go komen­dan­ta) jak rów­nież nie­co reflek­sji nt. kie­dyś publicz­nej, a obec­nie par­tyj­nej TVP.  Wra­ca­my też do spra­wy łama­nia pra­wo­rząd­no­ści, któ­ra wciąż odbie­ra Pol­sce dostęp do środ­ków euro­pej­skich, tak nie­zbęd­nych dla pod­trzy­ma­nia gasną­cej pod rza­da­mi PiS pol­skiej gospo­dar­ki. Zapra­sza­my do lek­tu­ry i kolportażu.

Najnowsze wydanie Nowej Bibuły można pobrać tutaj

Jak zwy­kle, w Archi­wum na stro­nie https://​nowa​bi​bu​la​.pl, cze­ka­ją na pobra­nie cał­kiem świe­że wyda­nia, któ­rych nie roz­pro­wa­dza­li­śmy jesz­cze tą dro­gą. Zapra­sza­my też na naszą stro­nę FB: https://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula, gdzie moż­na się podzie­lić swo­imi pomy­sła­mi i uwa­ga­mi do Bibuły.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.