Nowa Bibuła 055–056

Odda­je­my do Pań­stwa rąk numer poświę­co­ny głów­nie finan­som. Jest ku temu powód, gdyż Pol­ska się bły­ska­wicz­nie zadłuża/​zanurza. Gdy do wła­dzy doszedł PiS, uznał że, „po nas choć­by potop”. W cią­gu 3 lat dług Pol­ski wzrósł o pra­wie 50%! Aby to ukryć, wymy­ślo­no, by pew­nych wydat­ków do budże­tu nie wli­czać! MAMY GALOPUJĄCĄ INFLACJĘ (a kie­dyś mie­li­śmy galo­pu­ją­ce konie arab­skie…). Infla­cję więk­szą od 10%, nazy­wa się galo­pu­ją­cą. Aż 23 pań­stwa UE mają infla­cję niż­szą niż Pol­ska! Skut­kiem zanie­dbań jest sza­le­ją­ca DROŻYZNA. Gdy rzą­dzą­cy dba­ją bar­dziej o utrzy­ma­nie posad niż o dobro i mate­rial­ny byt wszyst­kich oby­wa­te­li, roz­da­ją obiet­ni­ce i dru­ku­ją „pusty pie­niądz” bez pokry­cia. Dru­ku­ją nam dro­ży­znę! Naru­sza to pod­sta­wy gospo­dar­ki i powo­du­je stra­ty u zwy­kłych sza­rych ludzi.

Najnowsze wydanie Nowej Bibuły można pobrać tutaj

Jak zwy­kle, w Archi­wum na stro­nie https://​nowa​bi​bu​la​.pl, cze­ka­ją na pobra­nie cał­kiem świe­że wyda­nia, któ­rych nie roz­pro­wa­dza­li­śmy jesz­cze tą dro­gą. Zapra­sza­my też do na naszą stro­nę FB: https://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula, gdzie moż­na się podzie­lić swo­imi pomy­sła­mi i uwa­ga­mi do Bibuły.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.