Nowa Bibuła 053–054

Kocha­ni!

Wzna­wia­my akcję kol­por­ta­żu Nowej Bibu­ły. Zespół redak­cyj­ny wzbo­ga­cił się o wie­le nowych osób.  Przed nad­cho­dzą­cym rokiem wybor­czym chce­my znów dotrzeć do wybor­ców PiS, szcze­gól­nie tych w mniej­szych miej­sco­wo­ściach, na ścia­nie wschod­niej, ale i w całej Polsce.

Najnowsze wydanie Nowej Bibuły można pobrać tutaj

Zasa­da nasze­go dzia­ła­nia jest wciąż taka sama: sub­skry­ben­ci w całej Pol­sce otrzy­mu­ją co 2–3 tygo­dnie link do nowe­go egzem­pla­rza gazet­ki, dru­ku­ją  ją na wła­snym sprzę­cie, w dowol­nej licz­bie egzem­pla­rzy i roz­po­wszech­nia­ją ją w swo­jej oko­li­cy. Moż­na ją wrę­czać oso­bi­ście, jak ulot­ką (wte­dy naj­le­piej jest ją dru­ko­wać dwu­stron­nie), albo przy­kle­jać na tabli­cach ogło­szeń. Moż­na zosta­wić w pocze­kal­ni przy­chod­ni zdro­wia, na przy­stan­ku, w skle­pie. Spo­so­bów  jest mnó­stwo, liczy­my na Waszą pomysłowość.

Zachę­ca­my też do zaj­rze­nia do nasze­go Archi­wum na stro­nie https://​nowa​bi​bu​la​.pl, gdzie znaj­du­ją się ostat­nie, cał­kiem świe­że jesz­cze wyda­nia, któ­rych nie roz­pro­wa­dza­li­śmy jesz­cze tą dro­gą. Zapra­sza­my rów­nież do na naszą stro­nę na FB: https://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula, gdzie moż­na się podzie­lić swo­imi pomy­sła­mi i uwa­ga­mi do Bibuły.

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.