Nowa Bibuła 043–044

Pan­de­mia Koro­no­wi­ru­sa spo­wo­do­wa­ła odło­że­nie na dal­szy plan wszel­kich spraw publicz­nych. W spo­łe­czeń­stwie nara­sta pani­ka, skle­py są ogo­ło­co­ne z żyw­no­ści dłu­go­ter­mi­no­wej, przed apte­ka­mi kolej­ki po środ­ki do odka­ża­nia i leki. Rząd, któ­ry dopro­wa­dził służ­bę zdro­wia do zapa­ści, a wszyst­kie środ­ki loku­je w pro­pa­gan­dę suk­ce­su, zaczy­na zda­wać sobie spra­wę, że te wybo­ry może prze­grać, jeśli wyj­dzie na jaw jego igno­ran­cja i nie­umie­jęt­ność radze­nia sobie w sytu­acji kry­zy­so­wej. Nie­udol­ne zacho­wa­nie Andrze­ja Dudy w ostat­nich dniach wzbu­dza w obo­zie rzą­dzą­cym jesz­cze więk­szą pani­kę. Pre­zes PiS zapadł się pod zie­mię, a pre­mier Mora­wiec­ki opo­wia­da coraz bar­dziej nie­po­waż­ne histo­rie na temat tego, jak dobrze jego rząd wal­czy z epi­de­mią. Jed­nak powszech­na pani­ka w spo­łe­czeń­stwie poka­zu­je, że mało kto wie­rzy w jego zapew­nie­nia. Ludzie wie­dzą, że są ska­za­ni jedy­nie na sie­bie, na swo­ją pomy­sło­wość i zaradność.

Z mie­sza­ny­mi uczu­cia­mi przed­sta­wia­my Wam Nową Bibułę.

Można ją pobrać TUTAJ

Z jed­nej stro­ny zale­ży nam na roz­po­wszech­nia­niu tych tre­ści, bo ten rząd i tego pre­zy­den­ta trze­ba jak naj­szyb­ciej odsu­nąć od wła­dzy. Z dru­giej stro­ny nie chcie­li­by­śmy przy­czy­nić się do roz­po­wszech­nia­nia wiru­sa poprzez poda­wa­nie Bibu­ły z rąk do rąk. Prze­my­śl­cie więc jak bez­piecz­nie roz­po­wszech­nić ten numer i podziel­cie się z nami swo­imi pomy­sła­mi. I przede wszyst­kim zadbaj­cie o swo­je bez­pie­czeń­stwo – uni­kaj­cie wiel­kich zgro­ma­dzeń i bli­skie­go kon­tak­tu z ludźmi.

Trzy­maj­cie się!

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.