Nowa Bibuła 041–042

Atmos­fe­ra poli­tycz­na przed wybo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi się zagęsz­cza.  Par­tia rzą­dzą­ca zali­cza coraz to nowe wpad­ki, a na jej zaple­czu trwa bru­tal­na wal­ka dwóch gan­gów – Zbi­gnie­wa Zio­bry z Mate­uszem Mora­wiec­kim, któ­re­go pro­te­go­wa­ny, Marian Banaś, „Pan­cer­ny Marian”, oka­zał się nie do usu­nię­cia ani zastra­sze­nia, a jego szem­ra­ne inte­re­sy, ujaw­nio­ne przez dzien­ni­ka­rzy, nie prze­szka­dza­ją mu trwać na sta­no­wi­sku sze­fa NIK. Do tego wszyst­kie­go wul­gar­ny gest posłan­ki PiS Joan­ny Lichoc­kiej, któ­ry stał się sym­bo­lem sto­sun­ku par­tii rzą­dzą­cej do wybor­ców. Przy­szłość Andrze­ja Dudy, któ­ry po szy­ję sie­dzi w tym szam­bie, prze­sta­ła się ryso­wać tak siel­sko, jak dotąd.

Nie pozwól­my tych tema­tów zamieść pod dywan. Zapra­sza­my do czy­ta­nia i roz­po­wszech­nia­nia „Nowej Bibuły”!

Można ją pobrać TUTAJ

Zasa­dy akcji moż­na prze­czy­tać na stro­nie https://nowabibula.pl/o‑nas. A więc każ­dy ścią­ga plik pdf i dru­ku­je we wła­snym zakre­sie i roz­po­wszech­nia w oko­li­cy swo­je­go zamiesz­ka­nia. Naj­bar­dziej zale­ży nam na małych miej­sco­wo­ściach, gdzie wol­ne media mają utrud­nio­ny dostęp. Do Bibu­ły dorzu­ca­my pla­kat i ulot­kę z posłan­ką Lichoc­ką do roz­po­wszech­nia­nia w przy­chod­niach i szpitalach:

Lichoc­ka-pla­kat

Lichoc­ka-4_u­lot­ki­_na stronę

Zapra­sza­my też na nasze stro­ny spo­łecz­no­ścio­we http://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ulahttp://​twit​ter​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula.  Pro­si­my o polu­bie­nia i zachę­ce­nie zna­jo­mych do udzia­łu w akcji. Oso­by roz­po­wszech­nia­ją­ce Bibu­łę i ulot­ki pro­si­my ser­decz­nie o krót­ki, ano­ni­mo­wy raport na naszej stro­nie http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​r​a​p​ort

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.