Nowa Bibuła 039–040

Zapra­sza­my do pobra­nia pierw­szej Nowej Bibu­ły w 2020 roku. Jak zwy­kle sta­ra­my się poda­wać krót­kie, zwar­te infor­ma­cje doty­czą­ce bie­żą­cych wyda­rzeń w Pol­sce. Obec­nie temat numer jeden to wal­ka PiS z nie­za­wi­słym sądow­nic­twem. Pań­stwo pra­wa się wciąż bro­ni, a ata­ki wła­dzy są coraz bar­dziej histe­rycz­ne i bez­rad­ne. Wal­ka kil­ku magi­strów i jed­ne­go dok­to­ra pra­wa z pro­fe­so­ra­mi nie może się skoń­czyć dobrze dla tych pierw­szych. Coraz bar­dziej ujaw­nia­ją swo­ją głę­bo­ką igno­ran­cję stąd ner­wo­wość i coraz gło­śniej­sze pokrzy­ki­wa­nie. To bar­dzo dobrze wróży.

Nową Bibułę można pobrać TUTAJ

Jak zwy­kle gorą­co pro­si­my o kol­por­taż – we wła­snym zakre­sie i na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści. Każ­dy może wydru­ko­wać kil­ka czy kil­ka­na­ście egzem­pla­rzy i roz­dać je zna­jo­mym, albo pozo­sta­wić w kawiar­ni, przy­chod­ni czy na przy­stan­ku. Pro­si­my rów­nież o roz­pro­pa­go­wa­nie idei akcji – chce­my docie­rać do jak naj­więk­szej licz­by miejsc w Pol­sce. Zapra­sza­my rów­nież do śle­dze­nia naszych ser­wi­sów: http://​nowa​bi​bu​la​.pl, http://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula, http://​twit​ter​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula.

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.