Nowa Bibuła 037–038

Po prze­rwie wra­ca­my do akcji Nowa Bibu­ła. Po wpad­ce z mia­no­wa­niem Maria­na Bana­sia na sze­fa NIK PiS robi wszyst­ko, aby odwró­cić uwa­ge od tego pro­ble­mu. Roz­po­czął kolej­ny etap wal­ki z nie­za­leż­ny­mi sędzia­mi. Podej­mu­je coraz bar­dziej ner­wo­we kro­ki, aby dys­cy­pli­no­wać sędziów, któ­rzy mają odwa­gę orze­kać zgod­nie z lite­ra pra­wa, a nie po linii par­tyj­nej. My jed­nak nie pozwól­my, aby spra­wa Bana­sia zosta­ła przy­sy­pa­na kolej­ny­mi afe­ra­mi. Nasza w tym gło­wa, aby ludzi wie­dzie­li o powia­za­niach wie­lo­let­nie­go współ­pra­cow­ni­ka Kaczyń­skie­go ze świa­tem prze­stęp­czym. W „Nowej Bibu­le” otwie­ra­my rów­nież kam­pa­nię pre­zy­denc­ką. Pre­zen­tu­je­my syl­wet­ki kan­dy­da­tów i przy­po­mi­na­my wpad­ki obec­ne­go pre­zy­den­ta, któ­ry, jak zaden inny przed nim, stał sie sym­bo­lem ser­wi­li­zmu wobec swo­jej macie­rzy­stej partii.

Nową Bibułę można pobrać TUTAJ

Przy­po­mi­na­my zasa­dy naszej akcji: każ­dy, kto zechce, moze pobrać plik z „Nową Bibu­ła” i dru­ko­wać ją oraz kol­por­to­wać we wła­snym zakre­sie. Aby być na bie­żą­co z nowy­mi ulot­ka­mi, war­to zapi­sać się na naszą listę mailin­go­wą: http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​s​u​b​s​k​r​y​p​cja. Bibu­łę roz­po­wszech­nia­my w oko­li­cy, któ­rą zamiesz­ku­je­my, albo np. przy oka­zji świą­tecz­ne­go wyjaz­du w rodzin­ne stro­ny. Prze­ka­zu­je­my ją zna­jo­mym, bli­skim, albo po pro­stu zosta­wia­my w miej­scu publicz­nym, na ław­ce, w kawiar­ni, w pocze­kal­ni u den­ty­sty. Sta­ra­my sie zawsze mieć kil­ka sztuk pod ręką. Bar­dzo nam zale­ży, aby­ście zło­ży­li krót­ki, ano­ni­mo­wy raport o dys­try­bu­cji „Nowej Bibu­ły” na stro­nie http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​r​a​p​ort. Dzię­ki takim rapor­tom dowia­du­je­my się gdzie „Nowa Bibu­ła” tra­fia. Zapra­sza­my rów­nież na nasz fan­pa­ge na Face­bo­oku: http://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula oraz na Twit­te­ra: http://​twit​ter​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula. War­to rów­nież tą dro­gą roz­po­wszech­niać ideę naszej akcji.

Na koniec życzy­my wszyst­kim naszym współ­pra­cow­ni­kom i sym­pa­ty­kom Weso­łych i Spo­koj­nych Świąt Boże­go Naro­dze­nia, oraz zde­cy­do­wa­nie lep­sze­go Nowe­go Roku 2020.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.