Nowa Bibuła 035–036

Za nami kolej­ny etap wal­ki o wol­ną, nor­mal­ną, demo­kra­tycz­ną Pol­skę. Wynik wybo­rów do sej­mu i sena­tu nie do koń­ca nas zado­wa­la. Co praw­da ugru­po­wa­nia opo­zy­cyj­ne wobec PiS uzy­ska­ły suma­rycz­nie lep­szy wynik i prze­ję­ły – jak się wyda­je – kon­tro­lę nad sena­tem, to jed­nak w sej­mie, z powo­du mecha­ni­zmu prze­li­cza­nia gło­sów meto­dą Hond­ta PiS uzy­skał 5 man­da­tów ponad poło­wę i zapew­ne będzie nadal rzą­dził. Mimo to jed­nak cie­szy­my się, że odbi­ty senat utrud­ni PiSo­wi seryj­ne uchwa­la­nie szko­dli­wych i sprzecz­nych z kon­sty­tu­cją ustaw. „Nowa Bibu­ła” poru­sza temat ostat­niej gigan­tycz­nej afe­ry wokół Maria­na Bana­sia i jego pod­wład­nych. Ponad­to sku­pia­my się na zdro­wiu i edu­ka­cji – naj­bar­dziej zruj­no­wa­nych sfe­rach w pań­stwie PiS.

Można ją pobrać TUTAJ

Przede wszyst­kim dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wło­ży­li swój wysi­łek w roz­po­wszech­nia­nie dru­ku i pro­si­my o dal­sze zaan­ga­żo­wa­nie na ska­lę swo­ich moż­li­wo­ści. Ulot­kę dru­ku­je­my we wła­snym zakre­sie i sta­ra­my się ją pozo­sta­wić w miej­scach publicz­nych w swo­jej oko­li­cy. Nasza akcja trwa do wybo­rów pre­zy­denc­kich, a może dłu­żej – zoba­czy­my. Tych, któ­rzy chcie­li­by się dołą­czyć do akcji zapra­sza­my, aby zapi­sa­li się na naszej liście mailin­go­wej: http:/nowabibula.pl/subskrypcja.  Jeśli ktoś zechce nas wspo­móc finan­so­wo, to może to zro­bić na stro­nie naszej zrzut­ki: http:/zrzutka.pl/nowabibula. Tych, któ­rzy roz­po­wszech­nia­ją ulot­kę pro­si­my o krót­ki, ano­ni­mo­wy raport na stro­nie http:/nowabibula.pl/raport. Nie pod­da­je­my się! w koń­cu musi­my ich poko­nać, bo po co żyć w takiej Pol­sce, któ­rą oni nam planują?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.