Nowa Bibuła 033–034

Wybo­ry już za tydzień. Przed­sta­wia­my ostat­nią przed wybo­ra­mi „Nową Bibułę”.

Możecie ją pobrać TUTAJ

Niko­mu nie trze­ba powta­rzać jak waż­ne są te wybo­ry i w związ­ku z tym jak waż­ny jest ten ostat­ni tydzień, kie­dy może­my jesz­cze prze­ko­nać nie­zde­cy­do­wa­nych i zmo­bi­li­zo­wać tych, któ­rym nie chce się iść na wybo­ry, albo nie widzą w tym sen­su. Dla­te­go prócz tra­dy­cyj­nej Bibu­ły prze­sy­ła­my lin­ki do kil­ku przed­wy­bor­czych ulo­tek. Może któ­raś z nich wyda się Wam szcze­gól­nie przy­dat­na w Waszej oko­li­cy? Poni­żej lin­ki do nich:

Urna_​chalenge

Nie-glo­suj-na-PiS

Walesa_​strajkowalismy

Drodzy_​sasiedzi

Na koniec jesz­cze jed­na proś­ba: roz­po­wszech­niaj­my poniż­szy fil­mik wśród tych, któ­rzy nie gło­su­ją, bo nie mają sta­łe­go zamel­do­wa­nia w miej­scu zamiesz­ka­nia. Szcze­gól­nie wśród stu­den­tów lub mło­dych pra­cow­ni­ków, któ­rzy z całej Pol­ski zjeż­dża­ją się do dużych miast. Jest to krót­ki wideo-porad­nik poka­zu­ją­cy jak łatwo moż­na dopi­sać się do spi­su wybor­ców nie wycho­dząc z domu. Link poniżej:

https:/www.youtube.com/watch?v=YuG6_UYV_g8

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.