Duże zainteresowanie akcją „Liczymy banery”

Cie­szy nas duża aktyw­ność oby­wa­te­li w akcji „Liczy­my bane­ry”. Dosta­je­my codzien­nie kil­ka­dzie­siąt zgło­szeń o naj­dziw­niej­szych meto­dach pro­mo­cji i łama­niu bądź nacią­ga­niu pra­wa wybor­cze­go. Na dzień dzi­siej­szy otrzy­ma­li­śmy ponad 400 zgło­szeń ze 120 miej­sco­wo­ści, doty­czą­cych ponad 800 form pro­mo­cji na rzecz 144 kan­dy­da­tów ze wszyst­kich ogól­no­pol­skich komi­te­tów wyborczych.

Nadal moż­na się włą­czyć w akcję. Opis akcji, instruk­taż i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy są dostęp­ne tutaj: https://​nowa​bi​bu​la​.pl/​l​i​c​z​y​m​y​-​b​a​n​ery.

Zapra­sza­my!

O akcji opo­wia­da jej ini­cja­tor, Patryk Nowakowski:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.