Zamówienie

Bezpłatne dostarczymy Nową Bibułę!

Pozy­ska­li­śmy środ­ki na sfi­nan­so­wa­nie dru­ku pew­nej licz­by egzem­pla­rzy Nowej Bibu­ły i roze­sła­nie jej do osób i grup, któ­re chcą ją kol­por­to­wać. Jeśli chcesz otrzy­mać bez­płat­nie dowol­ną licz­bę egzem­pla­rzy, pro­szę wypeł­nić poniż­szy for­mu­larz zamó­wie­nia. Możesz też prze­słać zamó­wie­nie na adres e‑mail: kontakt@​nowabibula.​pl

    lub


    For­mu­larz wyko­rzy­stu­je Aki­smet do reduk­cji spa­mu. Dowiedz się, jak prze­twa­rza­ne są two­je dane.