Nowe otwarcie Nowej Bibuły!

Dro­dzy Bibularze!

Już wkrót­ce będzie­my mie­li nowe wybo­ry, w któ­rych może roz­strzy­gnąć się los Pol­ski na kolej­ne deka­dy. Utrzy­ma­nie się PiS przy wła­dzy może być naro­do­wą kata­stro­fą. Dla­te­go roz­po­czy­na­my inten­syw­ną pra­cę nad kol­por­ta­żem Nowej Bibu­ły – ulot­ki skie­ro­wa­nej do osób pozo­sta­ją­cych wciąż pod wpły­wem pro­pa­gan­dy TVP.

Pod­ję­li­śmy sta­ra­nia, aby sfi­nan­so­wać druk Nowej Bibu­ły na dużą ska­lę. Już nie­dłu­go będzie­my mogli samo­dziel­nie dru­ko­wać Nową Bibu­łę i wysy­łać do lokal­nych grup dzia­ła­nia w całej Pol­sce, co znacz­nie uła­twi jej dys­try­bu­cję i zdej­mie kosz­ty wydru­ku z naszych współ­pra­cow­ni­ków. Dla­te­go bar­dzo pro­si­my o infor­ma­cję zwrot­ną na adres kontakt@​nowabibula.​pl oso­by lub gru­py dzia­ła­nia, któ­re chcia­ły­by otrzy­my­wać wydru­ko­wa­ne egzem­pla­rze Nowej Bibu­ły. Pro­si­my o infor­ma­cję o miej­scu kol­por­ta­żu (gmi­na, powiat), ile osób może się tym zająć i jaką ilość Nowej Bibu­ły mogli­by­ście kol­por­to­wać. Musi­my wie­dzieć jakie jest zapo­trze­bo­wa­nie, zanim zamó­wi­my druk pierw­szej partii.

Dru­ga waż­na infor­ma­cja: chce­my na bazie stro­ny https://​nowa​bi​bu​la​.pl stwo­rzyć wspól­no­tę ludzi o demo­kra­tycz­nych poglą­dach. Pla­nu­je­my uru­cho­mie­nie szko­leń i wykła­dów doty­czą­cych zagro­żeń dla demo­kra­cji, takich jak pro­pa­gan­da, mani­pu­la­cja, popu­lizm, budo­wa grup inte­re­sów itp. Ten pro­gram pla­nu­je­my skie­ro­wać do nas samych, demo­kra­tów, aby­śmy w tych nad­cho­dzą­cych cza­sach potra­fi­li reago­wać na takie zja­wi­ska. Już wkrót­ce prze­śle­my Wam infor­ma­cje doty­czą­ce tych naszych dzia­łań. Być może uda się nam zor­ga­ni­zo­wać zlot Bibu­la­rzy z całej Pol­ski, aby­śmy mogli się poznać i poroz­ma­wiać o waż­nych spra­wach. Daj­cie nam znać, jak się wam podo­ba taka nowa for­ma dzia­ła­nia naszej wspólnoty.

Przy oka­zji zapra­sza­my do kol­por­to­wa­nia ostat­nich egzem­pla­rzy Nowej Bibuły:

Nowa Bibuła 063–064

Nowa Bibuła_061-062

Nowa Bibuła  059–060

Pozdra­wia­my serdecznie!

Zespół Nowej Bibuły

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.