Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 033–034

Wybo­ry już za tydzień. Przed­sta­wia­my ostat­nią przed wybo­ra­mi „Nową Bibu­łę”. Może­cie ją pobrać TUTAJ Niko­mu nie trze­ba powta­rzać jak waż­ne są te wybo­ry i w związ­ku z tym jak waż­ny jest ten ostat­ni tydzień, kie­dy może­my jesz­cze prze­ko­nać nie­zde­cy­do­wa­nych i zmo­bi­li­zo­wać tych, któ­rym nie chce się iść na wybo­ry, albo nie widzą w tym…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 033–034
Posted in Bibuła

Akcja „Gazety Wyborczej” – darmowa gazeta przed wyborami

Już jutro prze­śle­my ostat­nią przed wybo­ra­mi „Nową Bibu­łę”. Tym­cza­sem „Gaze­ta Wybor­cza” wpa­dła na podob­ny pomysł – chce przed wybo­ra­mi roz­dać MILION egzem­pla­rzy spe­cjal­ne­go wyda­nia GW. Każ­dy może się zgło­sić do jej dys­try­bu­cji. Jeśli ktoś z Was chciał­by wziąć w tym udział, pro­si­my o prze­sła­nie na nasz adres: kontakt@​nowabibula.​pl swo­je­go adre­su do wysył­ki oraz…

Czytaj dalej... Akcja „Gazety Wyborczej” – darmowa gazeta przed wyborami
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 031–032

Nad­cho­dzą wybo­ry, a „Nowa Bibu­ła” roz­cho­dzi się w dzie­siąt­kach tysię­cy egzem­pla­rzy w całej Pol­sce. Do akcji przy­stą­pi­li wolon­ta­riu­sze z ponad 400 pol­skich miast. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim za zaan­ga­żo­wa­nie. Wła­dza zda­je się tra­cić pew­ność sie­bie, dzi­wacz­ny ruch z prze­ło­że­niem posie­dze­nia sej­mu na po wybo­rach daje do myśle­nia. Mimo wciąż dobrych dla obo­zu wła­dzy son­da­ży, utrata…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 031–032
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 029–030

Przed­sta­wia­my kolej­ny, waka­cyj­ny numer Nowej Bibu­ły. Jak zwy­kle, sta­ra­my się nadą­żać za sza­lo­nym tem­pem kom­pro­mi­to­wa­nia się obec­ne­go rzą­du. Nie jest to jed­nak łatwe. Tym razem o afe­rze linii lot­ni­czych Kuch­ciń­ski Air, o pro­ble­mach służ­by zdro­wia, o „wsta­wa­niu z kolan” na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej i cią­gle rosną­cej infla­cji. Moż­na ją pobrać TUTAJ Waka­cje to okres beztroski…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 029–030
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 027–028

Zapra­sza­my do pobra­nia kolej­ne­go waka­cyj­ne­go nume­ru „Nowej Bibu­ły”. Poru­szy­li­śmy w niej bul­wer­su­ją­cy opi­nię publicz­ną temat agre­sji wobec osób LGBT, któ­ra mia­ła miej­sce w Bia­łym­sto­ku. Nie może być zgo­dy na rzą­dy ban­dy­tów na uli­cach. Ponad­to, poru­sza­my pro­blem doty­ka­ją­cy coraz dotkli­wiej oso­by cier­pią­ce – postę­pu­ją­cą zapaść publicz­nej służ­by zdro­wia oraz bra­ki w zaopa­trze­niu w leki ratu­ją­ce życie.…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 027–028
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 025–026

Przed­sta­wia­my kolej­ne nume­ry „Nowej Bibu­ły”. Pra­co­wa­li­śmy nad nią dość dłu­go, ale war­to było pocze­kać. Bie­rze­my na warsz­tat pro­blem ochro­ny śro­do­wi­ska i zmian kli­ma­tycz­nych. Nie mamy oczy­wi­ście ambi­cji, aby w peł­ny spo­sób opi­sać kon­se­kwen­cje ludz­kich dzia­łań zagra­ża­ją­cych naszej pla­ne­cie. Liczy­my jed­nak na to, że lek­tu­ra „Nowej Bibu­ły” przy­naj­mniej nie­któ­rych skło­ni do bliż­sze­go zapoznania…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 025–026
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 023–024

Po nie­zbyt uda­nych wybo­rach euro­pej­skich widzi­my wyraź­nie, jak dale­ko posu­nę­ła się indok­try­na­cja Pola­ków zamiesz­ku­ją­cych tere­ny wiej­skie i mia­stecz­ka. Trzy lata pro­pa­gan­dy w TVP zro­bi­ło spu­sto­sze­nie w umy­słach wie­lu naszych roda­ków. Musi­my napraw­dę bar­dzo się sta­rać, aby dotrzeć do nich z praw­dzi­wym prze­ka­zem. Dla­te­go nie zwal­nia­my tem­pa! Nad­cho­dzą­ce waka­cje mogą być oka­zją do odwie­dze­nia wielu…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 023–024
Posted in Bibuła

Wybory 26 maja

To bar­dzo waż­ne wybo­ry. Dla­te­go poświęć­my tro­chę cza­su na zachę­ce­nie do udzia­łu w nich naszych sąsia­dów. Wystar­czy wydru­ko­wać tę ulot­ke – pla­kat i powie­sić w widocz­nym miej­scu. Ulot­kę znaj­dzie­cie TUTAJ

Czytaj dalej... Wybory 26 maja
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 021–022

Dobie­ga koń­ca pierw­sza część tego poli­tycz­ne­go sezo­nu, jak­że waż­ne­go dla przy­szło­ści Pol­ski. Już za tydzień wybo­ry euro­pej­skie, po któ­rych naocz­nie prze­ko­na­my się, czy Pola­cy chcą pozo­stać czę­ścią cywi­li­za­cji zachod­niej, czy zwró­cić się w kie­run­ku opie­kuń­czych objęć Puti­na. Zrób­my wszyst­ko, aby prze­ko­nać naszych sąsia­dów do tej pierw­szej opcji. Obec­ne dwa nume­ry poświęciliśmy…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 021–022
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 019–020

Przed­sta­wia­my świą­tecz­ny numer „Nowej Bibu­ły”. Świę­to kon­sty­tu­cji to oka­zja, aby przy­po­mnieć Pola­kom czym ona jest i jak obec­ny rząd ją pogwał­cił. Moż­na ją pobrać TUTAJ Jak zwy­kle, liczy­my na Waszą pomy­sło­wość w roz­po­wszech­nia­niu.  Dru­ku­je­my we wła­snym zakre­sie, na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści. Zosta­wia­my wszę­dzie, gdzie ludzie mają czas, aby rzu­cić okiem na ulotkę…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 019–020