Nowa Bibuła 031–032

Nad­cho­dzą wybo­ry, a „Nowa Bibu­ła” roz­cho­dzi się w dzie­siąt­kach tysię­cy egzem­pla­rzy w całej Pol­sce. Do akcji przy­stą­pi­li wolon­ta­riu­sze z ponad 400 pol­skich miast. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim za zaan­ga­żo­wa­nie. Wła­dza zda­je się tra­cić pew­ność sie­bie, dzi­wacz­ny ruch z prze­ło­że­niem posie­dze­nia sej­mu na po wybo­rach daje do myśle­nia. Mimo wciąż dobrych dla obo­zu wła­dzy son­da­ży, utra­ta wła­dzy przez J. Kaczyń­skie­go sta­je się real­na. Zrób­my wszyst­ko, aby sta­ła się faktem.

Nową Bibułę” znajdziecie TUTAJ

Jak zwy­kle sta­ra­my się dotrzeć z ulot­ką do ludzi zdro­wo myślą­cych, któ­rym 500+ nie prze­sła­nia dużo waż­niej­szych spraw, jak demo­kra­cja i pra­wo­rząd­ność. Ulot­kę moż­na zosta­wić w kawiar­ni, na przy­stan­ku, w pocze­kal­ni przy­chod­ni, albo nakle­ić na tabli­cy ogło­szeń. Moż­na też wrzu­cić sąsia­dom do skrzyn­ki pocz­to­wej. Bar­dzo pro­si­my o zło­że­nie krót­kie­go rapor­tu z dys­try­bu­cji za pośred­nic­twem ano­ni­mo­we­go for­mu­la­rza: http:/nowabibula.pl/raport. To dzię­ki rapor­tom może­my się dowie­dzieć gdzie i w jakich ilo­ściach „Nowa Bibu­ła” jest roz­po­wszech­nia­na. Gdy­by ktoś chciał nas wes­przeć finan­so­wo, to zapra­sza­my na stro­nę http:/nowabibula.pl/wsparcie. Będzie­my potrze­bo­wa­li wkrót­ce więk­szej gotów­ki na opła­ce­nie dome­ny i ser­we­ra www. Zachę­ca­my rów­nież do zgła­sza­nia się na listę spo­łecz­nych obser­wa­to­rów wybo­rów. Moż­na to zro­bić tutaj: http:/okw.info.pl.

Bądź­cie z nami w kontakcie!

E‑mail: kontakt@​nowabibula.​pl

WWW: http:/nowabibula.pl

Face­bo­ok: http:/facebook.com/nowabibula

Twit­ter: http:/twitter.com/nowabibula

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.