Kontakt

Wszel­kie uwa­gi, infor­ma­cje, suge­stie czy ofer­ty współ­pra­cy pro­si­my kie­ro­wać na adres: kontakt@​nowabibula.​pl

Nasz fan­pa­ge na face­bo­oku: face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula

Jeśli chcesz pomóc w dys­try­bu­cji Nowej Bibu­ły zapisz się na naszą listę mailin­go­wą. lub polub nas na face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula. Dzię­ki temu otrzy­masz link z do każ­dej nowej Bibu­ły. Wydru­kuj kil­ka egzem­pla­rzy, a następ­nie przy­klej w widocz­nym miej­scu, albo pozo­staw gdzieś, np. na przy­stan­ku auto­bu­so­wym, albo w kawiar­ni. Jeśli masz kon­tak­ty do innych osób, któ­re mogą pomóc, to prze­każ im ideę przed­się­wzię­cia i plik pdf do powie­le­nia.