O nas

Akcja oby­wa­tel­ska pod nazwą „Nowa Bibu­ła” jest skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do miesz­kań­ców pol­skiej pro­win­cji, wsi i mia­ste­czek, któ­rzy wciąż pozo­sta­ją bazą spo­łecz­ną dla par­tii nisz­czą­cej pol­ską demo­kra­cję. Chce­my sze­ro­ko roz­wi­nąć tę akcję przed nad­cho­dzą­cy­mi wybo­ra­mi, któ­re mogą zade­cy­do­wać o przy­szło­ści Pol­ski: czy będzie kra­jem nowo­cze­snym, otwar­tym i przy­ja­znym oby­wa­te­lom, czy też sta­nie się zaco­fa­nym i zakom­plek­sio­nym zaścian­kiem Euro­py. Pro­jekt ma na celu pobu­dzić ludzi do bar­dziej kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na obec­ną wła­dzę oraz dostar­czyć rze­tel­nej infor­ma­cji o jej prze­krę­tach, afe­rach, kumo­ter­stwie i ukła­dach, któ­re budu­je w całej Pol­sce. Naszym celem jest też pro­pa­go­wa­nie idei zjed­no­czo­nej Euro­py, jako gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa na kon­ty­nen­cie, ale i oso­bi­ste­go bez­pie­czeń­stwa socjalnego.

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że bez czyn­ne­go dzia­ła­nia naj­bar­dziej świa­do­mej czę­ści nasze­go spo­łe­czeń­stwa nie­wie­le się zmie­ni. Nawet, jeśli PiS prze­gra nad­cho­dzą­ce wybo­ry, to sprzą­ta­nie bała­ga­nu, jaki po sobie pozo­sta­wi, potrwa dłu­gie lata. Chy­ba, że PiS prze­gra te wybo­ry napraw­dę dotkli­wie. Tak, aby siły pro­de­mo­kra­tycz­ne mogły prze­pro­wa­dzić nie­zbęd­ne zmia­ny w pra­wie, przy­spie­sza­ją­ce przy­wró­ce­nie ładu konstytucyjnego.Jesteśmy prze­ko­na­ni, że klu­czem do uniesz­ko­dli­wie­nia PiSu jako siły poli­tycz­nej, jest prze­ko­na­nie jego elek­to­ra­tu o wyso­kiej szko­dli­wo­ści jego dzia­łań. Dla­te­go wła­śnie chce­my dotrzeć z akcją na pol­ską pro­win­cję, tam, gdzie PiS wciąż jesz­cze może liczyć na sil­ne wsparcie.

Wie­rzy­my, że kro­pla drą­ży ska­łę. Dla­te­go nasze dzia­ła­nia nie muszą być spek­ta­ku­lar­ne – nie orga­ni­zu­je­my wiel­kich akcji ulicz­nych. Po pro­stu zosta­wia­my ulot­ki sąsia­dom w skrzyn­ce, albo w kawiar­ni na sto­li­ku, czy na przy­stan­ku auto­bu­so­wym. Pomy­słów jest tutaj mnó­stwo. Robi­my to przy oka­zji zała­twia­nia róż­nych codzien­nych spraw. Oczy­wi­ście, jeśli ktoś ma czas i ocho­tę, może wyko­nać dodat­ko­wy wysi­łek przy roz­po­wszech­nia­niu ulo­tek. Każ­dy dzia­ła według wła­snych moż­li­wo­ści. Naszym hasłem jest 10 minut dla Polski!

Każ­dy może nam pomóc w tym pro­jek­cie. Jeśli masz dru­kar­kę, pobierz ulot­kę z naszej stro­ny i wydru­kuj kil­ka egzem­pla­rzy, a następ­nie zasta­nów się jak ją roz­po­wszech­nić w Two­jej oko­li­cy. Jeśli masz kon­tak­ty do innych osób, któ­re mogą pomóc, to prze­każ im ideę przed­się­wzię­cia i plik pdf do powie­le­nia. Było­by dosko­na­le, gdy­by uda­ło Ci się zebrać w swo­jej oko­li­cy gru­pę wolon­ta­riu­szy, goto­wych wspo­móc nasze dzia­ła­nia. Oprócz Nowej Bibu­ły, któ­ra zawie­ra komen­tarz na temat bie­żą­cych wyda­rzeń, dostar­cza­my inne mate­ria­ły war­te roz­po­wszech­nie­nia. Zaj­rzyj do naszej zakład­ki „Do ścią­gnię­cia”. Jeśli masz wła­sny pro­jekt ulot­ki i chcesz się nim podzie­lić, prze­ślij go nam! Upo­wszech­ni­my ją wśród naszych współ­pra­cow­ni­ków w całej Polsce.

Pozy­ska­li­śmy rów­nież środ­ki, aby dru­ko­wać i nie­od­płat­nie wysy­łać Nową Bibu­łę do osób lub grup zain­te­re­so­wa­nych kol­por­ta­żem. Zamó­wie­nie moż­na zło­żyć na stro­nie: https://​nowa​bi​bu​la​.pl/​z​a​m​o​w​i​e​n​ie/ lub prze­słać na nasz adres e‑mail: kontakt@​nowabibula.​pl.

Z uwa­gi na mały for­mat Nowej Bibu­ły, tre­ści w niej zawar­te muszą być skon­den­so­wa­ne, a jed­no­cze­śnie poda­ne w spo­sób jasny i czy­tel­ny dla prze­cięt­ne­go Pola­ka. Nie jest to pro­ste zada­nie, dla­te­go zachę­ca­my wszyst­kich chęt­nych do współ­pra­cy przy jej two­rze­niu. Wystar­czy napi­sać na adres: kontakt@​nowabibula.​pl. Zapra­sza­my rów­nież do odwie­dza­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej www​.nowa​bi​bu​la​.pl gdzie zamiesz­cza­my roz­wi­nię­cia nie­któ­rych tema­tów poru­szo­nych w wer­sji papierowej.

Oso­by chcą­ce się zaan­ga­żo­wać w dys­try­bu­cję Bibu­ły mogą po pro­stu wyko­nać sub­skryp­cję na naszą listę mailin­go­wą. Dzię­ki temu otrzy­ma­ją na swój adres e‑mail infor­ma­cję o „Nowej Bibu­le” do kol­por­to­wa­nia. Zale­ży nam na infor­ma­cji o tym gdzie nasze mate­ria­ły docie­ra­ją i w jakiej ilo­ści są roz­po­wszech­nia­ne. To daje nam pogląd na sku­tecz­ność naszych dzia­łań pro­mu­ją­cych pro­jekt. Dla­te­go pro­si­my wszyst­kich uczest­ni­ków o skła­da­nie krót­kie­go, ano­ni­mo­we­go rapor­tu ze swo­ich dzia­łań. Moż­na to zro­bić na naszej stro­nie inter­ne­to­wej:  https:/nowabibula.pl/raport . To bar­dzo nam uła­twi roz­wi­ja­nie projektu.

Jeśli masz kon­to na Face­bo­oku, polub naszą stro­nę: https:/facebook.com/nowabibula i poleć ją swo­im zna­jo­mym. Moż­na też nas zna­leźć na Twit­te­rze: https:/twitter.com/nowabibula. Rów­nież tam otrzy­masz infor­ma­cję o uka­za­niu się nowych mate­ria­łów do pobra­nia oraz wie­le dodat­ko­wych infor­ma­cji. Dzię­ki Inter­ne­to­wi może­my pro­mo­wać akcję, potrze­bu­je­my jed­nak do tego środ­ków. Jeśli chcesz wes­przeć finan­so­wo te dzia­ła­nia zaj­rzyj do zakład­ki Wspar­cie. Dzię­ki zgro­ma­dzo­nym tam środ­kom zdo­ła­li­śmy już dotrzeć do ponad 450 miej­sco­wo­ści w całej Polsce!

10 minut dla Pol­ski – tyle wystar­czy, żeby PiS odszedł w nie­pa­mięć. Razem może­my to zrobić!

11 thoughts on “O nas

 1. tyl­ko PIS koniec z POwski­mi zło­dzie­ja­mi, koniec z wyprze­da­żą pol­skie­go mająt­ku , koniec z powrotem
  komu­ni­stów i mal­wer­san­tów . Trze­ba nie mieć hono­ru aby źle pisać na temat PISu.

  1. Dro­gi Panie Zbi­gnie­wie. Za cza­sów PRL też była „jedy­na słusz­na par­tia”. Pamie­ta Pan te cza­sy? Ape­lu­je­my o reflek­sję nad swo­im spo­so­bem mysle­nia o poli­ty­ce. Zachę­ca­my do czy­ta­nia Bibu­ły, zamiesz­cza­my w niej jedy­nie praw­dzi­we, spraw­dzo­ne infor­ma­cje. Nie usły­szy ich Pan w TVP. Pozdrawiamy.

 2. Jak moż­na gło­so­wać na Koali­cje Euro­pej­ską ?! Wie­cie co w ten Bruk­se­li się odby­wa nor­mal­ny CYRK NA GÓŁKACH bar­dzo pole­cam kanał na youtu­be SośnieszTV gdzie ide­al­nie poka­zu­je ja to wyglą­da. Nie wstyd wam ?

  1. War­to jed­nak zapo­znać się z inny­mi źró­dła­mi infor­ma­cji. Pole­ca­my np. Rzecz­po­spo­li­tą, Onet, TVN24. Jeśli wła­da Pan języ­kiem angiel­skim, to war­to rów­nież zaj­rzeć do zagra­nicz­nych ser­wi­sów infor­ma­cyj­nych, jak BBC, czy CNN. Wte­dy otrzy­ma Pan w mia­re praw­dzi­wy obraz tego, co się dzie­je w Pol­sce i w Europie.

 3. Szko­da że nie pisze­cie nic co kry­ty­ku­je koali­cje oby­wa­tel­ska bo jak­by nie patrzeć wła­śnie poprzed­nie rzą­dy dopro­wa­dzi­ły do tego że pis objął wła­dzę i może teraz robić co chce. Naj­więk­szą siłą PISu jest total­nie sła­ba upo­ko­rzo­na opo­zy­cja w posta­ci PO, Nowo­cze­snej, PSLu i Lewi­cy. Nie pisze­cie nic złe­go o nich tzn że rze­tel­nym źró­dłem infor­ma­cji nie jeste­ście, a szkoda…

  1. Opo­zy­cja nie rzą­dzi. Afer nie gene­ru­je. nie kon­tro­lu­je TVP. Nie pró­bu­je prze­jąć kon­tro­li nad sąda­mi. Nie łamie kon­sty­tu­cji. Po co mie­li­by­śmy pisać o opozycji?

 4. I jaka alter­na­ty­wa dro­ga Bibu­ło? Par­tie, któ­re na Pol­skę pomy­słu nie mają? Któ­re gło­si­ły przez całe lata, że to się nie dam tam­to i jesz­cze ileś innych rze­czy się nie da, że nie ma kasy, że jeste­śmy nie wydaj­ni, nie pro­duk­tyw­ni, paria­si a w ogó­le to w Wiel­kiej Bry­ta­nii robo­ta jest? Par­tie któ­re twier­dzi­ły, że na lot­ni­sku w Smo­leń­sku zie­mię na metr w głąb prze­ko­py­wa­ły i robi­ły poważ­ne ana­li­zy mate­ria­łu zna­le­zio­ne­go na miej­scu? I któ­re potem za to nie prze­pro­si­ły ani razu? Par­tia któ­ra dzie­li­ła rodzi­ny ofiar na te, któ­rym mówio­no, że trum­ny moż­na otwie­rać (pan Deresz) i na te, któ­rym kate­go­rycz­nie tego zabro­nio­no i musia­ły uzy­ski­wać zgo­dę? Sor­ry, ale nie. Już wolę jaką­kol­wiek inną alter­na­ty­wę. Nie chcę powro­tu mówie­nia, że się wiecz­nie nie da.

 5. Lep­sza jest zatem par­tia, któ­ra ogłu­pia ludzi, wma­wia zamach smo­leń­ski, upra­wia poli­ty­kę na trum­nach ofiar? No i pro­ste pyta­nie: GDZIE JEST WRAK??? A do tego, żeby utrzy­mać się u wła­dzy, roz­da­je pie­nią­dze przed wybo­ra­mi, a po cichu dru­ku­je pusty pie­niądz, przez co mamy obec­nie dwu­cy­fro­wą infla­cję? No i okra­da pań­stwo na ska­lę nie­spo­ty­ka­ną od 1989 roku, poprzez spół­ki skar­bu pań­stwa, finan­so­wa­nie pseu­do-patrio­tycz­nych fun­da­cji stwo­rzo­nych pięc dni przed kon­kur­sem. To wszyst­ko jest cacy, tak?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.