O nas

Akcja oby­wa­tel­ska pod nazwą „Nowa Bibu­ła” jest skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do miesz­kań­ców pol­skiej pro­win­cji, wsi i mia­ste­czek, któ­rzy wciąż pozo­sta­ją bazą spo­łecz­ną dla par­tii nisz­czą­cej pol­ską demo­kra­cję. Chce­my sze­ro­ko roz­wi­nąć tę akcję przed nad­cho­dzą­cy­mi wybo­ra­mi, któ­re mogą zade­cy­do­wać o przy­szło­ści Pol­ski: czy będzie kra­jem nowo­cze­snym, otwar­tym i przy­ja­znym oby­wa­te­lom, czy też sta­nie się zaco­fa­nym i zakom­plek­sio­nym zaścian­kiem Euro­py. Pro­jekt ma na celu pobu­dzić ludzi do bar­dziej kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na obec­ną wła­dzę oraz dostar­czyć rze­tel­nej infor­ma­cji o jej prze­krę­tach, afe­rach, kumo­ter­stwie i ukła­dach, któ­re budu­je w całej Pol­sce. Naszym celem jest też pro­pa­go­wa­nie idei zjed­no­czo­nej Euro­py, jako gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa na kon­ty­nen­cie, ale i oso­bi­ste­go bez­pie­czeń­stwa socjal­ne­go.

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że bez czyn­ne­go dzia­ła­nia naj­bar­dziej świa­do­mej czę­ści nasze­go spo­łe­czeń­stwa nie­wie­le się zmie­ni. Nawet, jeśli PiS prze­gra nad­cho­dzą­ce wybo­ry, to sprzą­ta­nie bała­ga­nu, jaki po sobie pozo­sta­wi, potrwa dłu­gie lata. Chy­ba, że PiS prze­gra te wybo­ry napraw­dę dotkli­wie. Tak, aby siły pro­de­mo­kra­tycz­ne mogły prze­pro­wa­dzić nie­zbęd­ne zmia­ny w kon­sty­tu­cji, przy­spie­sza­ją­ce przy­wró­ce­nie ładu konstytucyjnego.Jesteśmy prze­ko­na­ni, że klu­czem do uniesz­ko­dli­wie­nia PiSu jako siły poli­tycz­nej, jest prze­ko­na­nie jego elek­to­ra­tu o wyso­kiej szko­dli­wo­ści jego dzia­łań. Dla­te­go wła­śnie chce­my dotrzeć z akcją na pol­ską pro­win­cję, tam, gdzie PiS wciąż jesz­cze może liczyć na sil­ne wspar­cie.

Wie­rzy­my, że kro­pla drą­ży ska­łę. Dla­te­go nasze dzia­ła­nia nie muszą być spek­ta­ku­lar­ne – nie orga­ni­zu­je­my wiel­kich akcji ulicz­nych. Po pro­stu zosta­wia­my ulot­ki sąsia­dom w skrzyn­ce, albo w kawiar­ni na sto­li­ku, czy na przy­stan­ku auto­bu­so­wym. Pomy­słów jest tutaj mnó­stwo. Robi­my to przy oka­zji zała­twia­nia róż­nych codzien­nych spraw. Oczy­wi­ście, jeśli ktoś ma czas i ocho­tę, może wyko­nać dodat­ko­wy wysi­łek przy roz­po­wszech­nia­niu ulo­tek. Każ­dy dzia­ła według wła­snych moż­li­wo­ści. Naszym hasłem jest 10 minut dla Pol­ski!

Każ­dy może nam pomóc w tym pro­jek­cie. Jeśli masz dru­kar­kę, pobierz ulot­kę z naszej stro­ny i wydru­kuj kil­ka egzem­pla­rzy, a następ­nie zasta­nów się jak ją roz­po­wszech­nić w Two­jej oko­li­cy. Jeśli masz kon­tak­ty do innych osób, któ­re mogą pomóc, to prze­każ im ideę przed­się­wzię­cia i plik pdf do powie­le­nia. Było­by dosko­na­le, gdy­by uda­ło Ci się zebrać w swo­jej oko­li­cy gru­pę wolon­ta­riu­szy, goto­wych wspo­móc nasze dzia­ła­nia. Oprócz Nowej Bibu­ły, któ­ra zawie­ra komen­tarz na temat bie­żą­cych wyda­rzeń, dostar­cza­my inne mate­ria­ły war­te roz­po­wszech­nie­nia. Zaj­rzyj do naszej zakład­ki „Do ścią­gnię­cia”. Jeśli masz wła­sny pro­jekt ulot­ki i chcesz się nim podzie­lić, prze­ślij go nam! Upo­wszech­ni­my ją wśród naszych współ­pra­cow­ni­ków w całej Pol­sce.

Z uwa­gi na mały for­mat Nowej Bibu­ły, tre­ści w niej zawar­te muszą być skon­den­so­wa­ne, a jed­no­cze­śnie poda­ne w spo­sób jasny i czy­tel­ny dla prze­cięt­ne­go Pola­ka. Nie jest to pro­ste zada­nie, dla­te­go zachę­ca­my wszyst­kich chęt­nych do współ­pra­cy przy jej two­rze­niu. Wystar­czy napi­sać na adres: kontakt@​nowabibula.​pl. Zapra­sza­my rów­nież do odwie­dza­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej www​.nowa​bi​bu​la​.pl gdzie zamiesz­cza­my roz­wi­nię­cia nie­któ­rych tema­tów poru­szo­nych w wer­sji papie­ro­wej.

Oso­by chcą­ce się zaan­ga­żo­wać w dys­try­bu­cję Bibu­ły mogą po pro­stu wyko­nać sub­skryp­cję na naszą listę mailin­go­wą. Dzię­ki temu otrzy­ma­ją na swój adres e-mail infor­ma­cję o „Nowej Bibu­le” do kol­por­to­wa­nia. Zale­ży nam na infor­ma­cji o tym gdzie nasze mate­ria­ły docie­ra­ją i w jakiej ilo­ści są roz­po­wszech­nia­ne. To daje nam pogląd na sku­tecz­ność naszych dzia­łań pro­mu­ją­cych pro­jekt. Dla­te­go pro­si­my wszyst­kich uczest­ni­ków o skła­da­nie krót­kie­go, ano­ni­mo­we­go rapor­tu ze swo­ich dzia­łań. Moż­na to zro­bić na naszej stro­nie inter­ne­to­wej:  http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​r​a​p​ort . To bar­dzo nam uła­twi roz­wi­ja­nie pro­jek­tu.

Jeśli masz kon­to na Face­bo­oku, polub naszą stro­nę: http://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula i poleć ją swo­im zna­jo­mym. Moż­na też nas zna­leźć na Twit­te­rze: http://​twit​ter​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula. Rów­nież tam otrzy­masz infor­ma­cję o uka­za­niu się nowych mate­ria­łów do pobra­nia oraz wie­le dodat­ko­wych infor­ma­cji. Dzię­ki Inter­ne­to­wi może­my pro­mo­wać akcję, potrze­bu­je­my jed­nak do tego środ­ków. Jeśli chcesz wes­przeć finan­so­wo te dzia­ła­nia zaj­rzyj do zakład­ki Wspar­cie. Dzię­ki zgro­ma­dzo­nym tam środ­kom zdo­ła­li­śmy już dotrzeć do ponad 300 miej­sco­wo­ści w całej Pol­sce!

10 minut dla Pol­ski – tyle wystar­czy, żeby PiS odszedł w nie­pa­mięć. Razem może­my to zro­bić!

Zasięg akcji. Stan na dzień 12.07. 2019. Miej­sco­wo­ści: Alek­san­drów Łódz­ki Alwer­nia Andry­chów Bar­cze­wo Beł­cha­tów Bia­ła Pod­la­ska Bia­ła Prud­nic­ka Bia­ły­stok Biecz Bie­la­ny Wro­cław­skie Biel­sko-Bia­ła Bil­czy­ce Bli­cho­wo Bli­ża­nów Bło­nie Boch­nia Bog­daj Bogo­ria Bole­cho­wi­ce Bole­chó­wo Bra­nie­wo Bra­tian Bru­sy Brzeg Brzeg Dol­ny Brzesz­cze Brze­zie Brzo­za Kró­lew­ska Busko-Zdrój Byd­goszcz Bystra Bytom Celi­ny Chełm Chocz­nia Cho­rzów Cho­to­mów Chrza­nów Cia­no­wi­ce Duze Cie­cho­ci­nek Cie­nia­wa Cie­szyn Cię­ci­wa Czar­na Czarn­ków Czar­ny Duna­jec Czchów Czer­ni­chów Czę­sto­cho­wa Dębi­ca Dębo­wa Kło­da Dynów Dział­do­wo Dzia­ło­szyn Dzier­żo­niów Elbląg Ełk Fir­lej Gar­wo­lin Gdańsk Gdy­nia Gli­wi­ce Gło­gów Gmi­na Opo­le Lubel­skie Gmi­na Policz­na Gmi­na Zakli­czyn Gole­niów Golub-Dobrzyń Goł­dap Goły­min Gor­li­ce Gorzów Wiel­ko­pol­ski Gowar­czów Góra Gręb­ków Grot­ko­wo Gru­dziądz Grusz­ka Gry­fi­ce Hara­siu­ki Imie­lin Ino­wro­cław Jaro­cin Jaro­sław Jaro­szo­wiec Jasło Jawor Jaworz­no Jedlan­ka Jele­nia Góra Jel­na Jemiel­ni­ca Jezio­ra­ny Jezior­ko Jędrze­jów Józe­fo­sław Jugów Kaje­ta­nów Kaje­ta­ny Kale­ty Kalisz Kalisz Pomor­ski Kału­szyn Kamion­ka Kamion­ka Wiel­ka Kar­pacz Kato­wi­ce Kąko­le­wo Kcy­nia Kędzie­rzyn-Koź­le Kętrzyn Kęty Kiel­ce Kle­cza Dol­na Klucz­bork Klu­cze Knu­rów Kock Koc­my­rzów Kol­sko Koł­ba­sko­wo Koło Koło­brzeg Koń­skie Kor­nik Kosza­lin Koście­lec Kra­ków Kro­bia Kro­sno Kro­sno Odrzań­skie Krze­szo­wi­ce Kwi­dzyń Lądek Zdrój Legio­no­wo Legni­ca Len­cze Lesz­no Leśni­ca Leżajsk Lędzi­ny Lidz­bark War­miń­ski Lima­no­wa Lipo­wa Lubań Lubar­tów Lublin Luboń Łapa­nów Łęcze Łody­go­wi­ce Łomian­ki Łom­ża Łódź Łyso­mi­ce Maków Pod­ha­lań­ski Mał­dy­ty Mar­ki Mel­giew Mia­stecz­ko Kra­jeń­skie Mie­lec Mię­dzy­rzecz Miko­łów Mila­nó­wek Mło­szo­wa Modrze Moko­bo­dy Mora­wi­ca Morąg Mosty Mrą­go­wo Msza­na Dol­na Msz­czo­nów Musza­ki Mysło­wi­ce Myśla­cho­wi­ce Myśle­ni­ce Nada­rzyn Nad­ma Namy­słów Nawo­jo­wa Nawo­jo­wa Góra Nie­bo­rów Nie­po­ło­mi­ce Nisko Nowy Dwór Gdań­ski Nowy Sącz Nowy Targ Nysa Obor­ni­ki Ogro­dzie­niec Olkusz Olsz­tyn Oła­wa Opa­tó­wek Opo­le Ostro­łę­ka Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski Ostrów Lubel­ski Ostrów Mazo­wiec­ka Ostrów Wiel­ko­pol­ski Ostrze­szów Otwock Pabia­ni­ce Padew Naro­do­wa Pajęcz­no Pako­sław Pal­czo­wi­ce Paw­ło­wicz­ki Pepo­wo Pia­secz­no Pie­ko­szow Pie­trzy­ko­wi­ce Piła Pion­ki Ple­wi­ska Płock Pod­ko­wa Leśna Poro­nin Potę­go­wo Powidz Poznań Pral­kow­ce Pral­ko­wi­ce Pro­szo­wi­ce Pruszcz Gdań­ski Prusz­ków Prze­gi­nia Prze­myśl Prze­smy­ki Prze­worsk Przy­go­dzi­ce Puła­wy Rab­ka-Zdrój Radom Rawa Mazo­wiec­ka Regu­li­ce Rop­czy­ce Ruda Ślą­ska Rud­na Rumia Ryb­nik Ryki Rze­szów San­do­mierz Siech­ni­ce Skar­ży­sko-Kamień­na Ska­wi­na Sko­czów Skrzyp­ne Skulsk Słom­czyn Słop­ni­ce Słu­bi­ce Słup­ca Socha­czew Soko­ły Gór­skie Sokół­ka Sosno­wi­ce Sosno­wiec Sta­lo­wa Wola Sta­ra Iwicz­na Sta­ra­cho­wi­ce Stą­por­ków Stol­no Stru­mień Strze­go­ci­ce Strzel­ce Kra­jeń­skie Strzel­ce Opol­skie Strze­lin Strzy­żów Sucha Beskdz­ka Suchy Las Sule­jó­wek Sulę­cin Szcze­cin Szcze­ci­nek Szy­dło­wiec Śrem Śro­da Wiel­ko­pol­ska Świd­ni­ca Świd­nik Tara­sko­wo Tar­ło Tar­nów Tczew Toma­szów Lubel­ski Toruń Trzcian­ka Trzeb­ni­ca Tul­ce Tychy Wado­wi­ce Wał­brzych War­lu­bie War­sza­wa Wąbrzeź­no Wej­he­ro­wo Węgrz­ce Wiel­kie Wią­zow­ni­ca Wie­licz­ka Wie­luń Wilk­szyn Wit­ko­wo Wlosz­czo­wa Wła­dy­sła­wo­wo Wło­cła­wek Wol­brom Woł­czyn Wro­cław Wrze­śnia Wyrzysk Zab Zabie­rzów Zabło­cie Zabrze Zaczer­nie Zagańsk Zagnańsk Zagó­rze Zako­pa­ne Zale­wo Zamość Zawier­cie Ząb­ki Zba­szyn Zbicz­no Zby­li­tow­ska Góra Zbyt­ków Zduń­ska Wola Zdzie­szo­wi­ce Zelów Zgierz Zie­lo­na Góra Żab­no Żarów Żnin Żuko­wo Żyrar­dów Żywiec

7 thoughts on “O nas

 1. Mam nadzieję,że dzię­ki tej akcji przy­czy­ni­my się do odsu­nię­cia tej prze­stęp­czej wła­dzy od ruj­no­wa­nia nasze­go kra­ju.

 2. tyl­ko PIS koniec z POwski­mi zło­dzie­ja­mi, koniec z wyprze­da­żą pol­skie­go mająt­ku , koniec z powro­tem
  komu­ni­stów i mal­wer­san­tów . Trze­ba nie mieć hono­ru aby źle pisać na temat PISu.

  1. Dro­gi Panie Zbi­gnie­wie. Za cza­sów PRL też była „jedy­na słusz­na par­tia”. Pamie­ta Pan te cza­sy? Ape­lu­je­my o reflek­sję nad swo­im spo­so­bem mysle­nia o poli­ty­ce. Zachę­ca­my do czy­ta­nia Bibu­ły, zamiesz­cza­my w niej jedy­nie praw­dzi­we, spraw­dzo­ne infor­ma­cje. Nie usły­szy ich Pan w TVP. Pozdra­wia­my.

 3. gdzie jest mój komen­tarz jak się was nie popie­ra to komen­ta­rze zni­ka­ją tak jak za komu­ny

  1. Za komu­ny nie było inter­ne­tu, więc nie było też komen­ta­rzy. Komen­ta­rze musi­my mode­ro­wać, ze wzglę­du na ogrom­ną ilość spa­mu.

 4. Jak moż­na gło­so­wać na Koali­cje Euro­pej­ską ?! Wie­cie co w ten Bruk­se­li się odby­wa nor­mal­ny CYRK NA GÓŁKACH bar­dzo pole­cam kanał na youtu­be SośnieszTV gdzie ide­al­nie poka­zu­je ja to wyglą­da. Nie wstyd wam ?

  1. War­to jed­nak zapo­znać się z inny­mi źró­dła­mi infor­ma­cji. Pole­ca­my np. Rzecz­po­spo­li­tą, Onet, TVN24. Jeśli wła­da Pan języ­kiem angiel­skim, to war­to rów­nież zaj­rzeć do zagra­nicz­nych ser­wi­sów infor­ma­cyj­nych, jak BBC, czy CNN. Wte­dy otrzy­ma Pan w mia­re praw­dzi­wy obraz tego, co się dzie­je w Pol­sce i w Euro­pie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.