O nas

Akcja oby­wa­tel­ska pod nazwą „Nowa Bibu­ła” jest skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do miesz­kań­ców pol­skiej pro­win­cji, wsi i mia­ste­czek, któ­rzy wciąż pozo­sta­ją bazą spo­łecz­ną dla par­tii nisz­czą­cej pol­ską demo­kra­cję. Chce­my sze­ro­ko roz­wi­nąć tę akcję przed nad­cho­dzą­cy­mi wybo­ra­mi, któ­re mogą zade­cy­do­wać o przy­szło­ści Pol­ski: czy będzie kra­jem nowo­cze­snym, otwar­tym i przy­ja­znym oby­wa­te­lom, czy też sta­nie się zaco­fa­nym i zakom­plek­sio­nym zaścian­kiem Euro­py. Pro­jekt ma na celu pobu­dzić ludzi do bar­dziej kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na obec­ną wła­dzę oraz dostar­czyć rze­tel­nej infor­ma­cji o jej prze­krę­tach, afe­rach, kumo­ter­stwie i ukła­dach, któ­re budu­je w całej Pol­sce. Naszym celem jest też pro­pa­go­wa­nie idei zjed­no­czo­nej Euro­py, jako gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa na kon­ty­nen­cie, ale i oso­bi­ste­go bez­pie­czeń­stwa socjal­ne­go.

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że bez czyn­ne­go dzia­ła­nia naj­bar­dziej świa­do­mej czę­ści nasze­go spo­łe­czeń­stwa nie­wie­le się zmie­ni. Nawet, jeśli PiS prze­gra nad­cho­dzą­ce wybo­ry, to sprzą­ta­nie bała­ga­nu, jaki po sobie pozo­sta­wi, potrwa dłu­gie lata. Chy­ba, że PiS prze­gra te wybo­ry napraw­dę dotkli­wie. Tak, aby siły pro­de­mo­kra­tycz­ne mogły prze­pro­wa­dzić nie­zbęd­ne zmia­ny w kon­sty­tu­cji, przy­spie­sza­ją­ce przy­wró­ce­nie ładu konstytucyjnego.Jesteśmy prze­ko­na­ni, że klu­czem do uniesz­ko­dli­wie­nia PiSu jako siły poli­tycz­nej, jest prze­ko­na­nie jego elek­to­ra­tu o wyso­kiej szko­dli­wo­ści jego dzia­łań. Dla­te­go wła­śnie chce­my dotrzeć z akcją na pol­ską pro­win­cję, tam, gdzie PiS wciąż jesz­cze może liczyć na sil­ne wspar­cie.

Wie­rzy­my, że kro­pla drą­ży ska­łę. Dla­te­go nasze dzia­ła­nia nie muszą być spek­ta­ku­lar­ne – nie orga­ni­zu­je­my wiel­kich akcji ulicz­nych. Po pro­stu zosta­wia­my ulot­ki sąsia­dom w skrzyn­ce, albo w kawiar­ni na sto­li­ku, czy na przy­stan­ku auto­bu­so­wym. Pomy­słów jest tutaj mnó­stwo. Robi­my to przy oka­zji zała­twia­nia róż­nych codzien­nych spraw. Oczy­wi­ście, jeśli ktoś ma czas i ocho­tę, może wyko­nać dodat­ko­wy wysi­łek przy roz­po­wszech­nia­niu ulo­tek. Każ­dy dzia­ła według wła­snych moż­li­wo­ści. Naszym hasłem jest 10 minut dla Pol­ski!

Każ­dy może nam pomóc w tym pro­jek­cie. Jeśli masz dru­kar­kę, pobierz ulot­kę z naszej stro­ny i wydru­kuj kil­ka egzem­pla­rzy, a następ­nie zasta­nów się jak ją roz­po­wszech­nić w Two­jej oko­li­cy. Jeśli masz kon­tak­ty do innych osób, któ­re mogą pomóc, to prze­każ im ideę przed­się­wzię­cia i plik pdf do powie­le­nia. Było­by dosko­na­le, gdy­by uda­ło Ci się zebrać w swo­jej oko­li­cy gru­pę wolon­ta­riu­szy, goto­wych wspo­móc nasze dzia­ła­nia. Oprócz Nowej Bibu­ły, któ­ra zawie­ra komen­tarz na temat bie­żą­cych wyda­rzeń, dostar­cza­my inne mate­ria­ły war­te roz­po­wszech­nie­nia. Zaj­rzyj do naszej zakład­ki „Do ścią­gnię­cia”. Jeśli masz wła­sny pro­jekt ulot­ki i chcesz się nim podzie­lić, prze­ślij go nam! Upo­wszech­ni­my ją wśród naszych współ­pra­cow­ni­ków w całej Pol­sce.

Z uwa­gi na mały for­mat Nowej Bibu­ły, tre­ści w niej zawar­te muszą być skon­den­so­wa­ne, a jed­no­cze­śnie poda­ne w spo­sób jasny i czy­tel­ny dla prze­cięt­ne­go Pola­ka. Nie jest to pro­ste zada­nie, dla­te­go zachę­ca­my wszyst­kich chęt­nych do współ­pra­cy przy jej two­rze­niu. Wystar­czy napi­sać na adres: kontakt@​nowabibula.​pl. Zapra­sza­my rów­nież do odwie­dza­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej www​.nowa​bi​bu​la​.pl gdzie zamiesz­cza­my roz­wi­nię­cia nie­któ­rych tema­tów poru­szo­nych w wer­sji papie­ro­wej.

Oso­by chcą­ce się zaan­ga­żo­wać w dys­try­bu­cję Bibu­ły mogą po pro­stu wyko­nać sub­skryp­cję na naszą listę mailin­go­wą. Dzię­ki temu otrzy­ma­ją na swój adres e-mail infor­ma­cję o „Nowej Bibu­le” do kol­por­to­wa­nia. Zale­ży nam na infor­ma­cji o tym gdzie nasze mate­ria­ły docie­ra­ją i w jakiej ilo­ści są roz­po­wszech­nia­ne. To daje nam pogląd na sku­tecz­ność naszych dzia­łań pro­mu­ją­cych pro­jekt. Dla­te­go pro­si­my wszyst­kich uczest­ni­ków o skła­da­nie krót­kie­go, ano­ni­mo­we­go rapor­tu ze swo­ich dzia­łań. Moż­na to zro­bić na naszej stro­nie inter­ne­to­wej:  http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​r​a​p​ort . To bar­dzo nam uła­twi roz­wi­ja­nie pro­jek­tu.

Jeśli masz kon­to na Face­bo­oku, polub naszą stro­nę: http://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula i poleć ją swo­im zna­jo­mym. Moż­na też nas zna­leźć na Twit­te­rze: http://​twit​ter​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula. Rów­nież tam otrzy­masz infor­ma­cję o uka­za­niu się nowych mate­ria­łów do pobra­nia oraz wie­le dodat­ko­wych infor­ma­cji. Dzię­ki Inter­ne­to­wi może­my pro­mo­wać akcję, potrze­bu­je­my jed­nak do tego środ­ków. Jeśli chcesz wes­przeć finan­so­wo te dzia­ła­nia zaj­rzyj do zakład­ki Wspar­cie. Dzię­ki zgro­ma­dzo­nym tam środ­kom zdo­ła­li­śmy już dotrzeć do ponad 300 miej­sco­wo­ści w całej Pol­sce!

10 minut dla Pol­ski – tyle wystar­czy, żeby PiS odszedł w nie­pa­mięć. Razem może­my to zro­bić!

Zasięg akcji. Stan na 13.05.2019. Miej­sco­wo­ści: Ada­mów Alek­san­drów Łódz­ki Alwer­nia Anna­pol Babo­sze­wo Bali­gród Beł­cha­tów Bia­ła Pod­la­ska Bia­ła Prud­nic­ka Bia­ły­stok Biecz Bie­li­ce Biel­kow­ko Biel­sko-Bia­ła Bil­czy­ce Bisku­piec Bli­cho­wo Bło­nie Boch­nia Bogo­ria Bogu­cin Bole­cho­wi­ce Bole­chów Bole­scin Bran­dwi­ca Bra­tian Brod­ni­ca Brzesz­cze Brze­zie Brzo­stek Brzo­za Kro­lew­ska Bukow­no Busko-Zdrój Byd­goszcz Bystra Bystrzy­ca Klodz­ka Bytom Chełm Chełm­no Cho­cia­nów Cho­rzów Chrza­nów Cie­cho­ci­nek Cie­szyn Czarn­ków Czar­ny Duna­jec Cze­ladź Czę­sto­cho­wa Ćmie­lów Derc Dębi­ca Dęb­no Dynow Dział­do­wo Dzia­ło­szyn Dzier­żo­niów Elbląg Ełk Gdańsk Gdy­nia Giżyc­ko Gli­wi­ce Gło­gów Gmi­na Jędrze­jów Gmi­na Poła­niec Gole­niów Golub-Dobrzyń Goł­dap Goły­min Gor­li­ce Gorzów Wiel­ko­pol­ski Gości­no Gowar­czów Góra Góra Kal­wa­ria Gro­mad­ka Gru­dziądz Grusz­ka Ino­wro­cław Izdeb­nik Jaro­sław Jaro­szo­wiec Jasło Jele­nia Góra Jel­na Jemiel­ni­ca Jerz­ma­no­wi­ce Jezio­ra­ny Jezior­ko Jędrze­jów Józe­fo­sław Kaje­ta­nów Kaje­ta­ny Kale­ty Kalisz Kalisz Pomor­ski Kamion­ka Wiel­ka Kato­wi­ce Kędzie­rzyn-Koź­le Kętrzyn Kęty Kiel­ce Kli­ku­szo­wa Klucz­bork Klu­cze Klu­czew­sko Knu­rów Kobie­rzy­ce Koby­lin Koc­my­rzów Kol­bu­szo­wa Kol­sko Koł­ba­sko­wo Koło Koło­brzeg Koniu­sza Kon­stan­cin-Jezior­na Koń­skie Kostrzyn Kosza­lin Kościan Koście­rzy­na Kra­ków Kro­bia Kro­cien­ko nad Dunaj­cem Kro­sno Kro­sno Odrzań­skie Krze­szo­wi­ce Lasko­wa Legio­no­wo Legni­ca Lędzi­ny Libu­sza Lidz­bark War­miń­ski Lima­no­wa Lip­ni­ca Mała Lisz­ki Lubań Luble­wo Lublin Lub­sko Luzna Łapa­nów Łęcze Łomian­ki Łom­ża Łódź Maków Pod­ha­lań­ski Manio­wy Mar­go­nin Mar­ki Maslow Męci­na Mie­lec Mię­dzy­rzecz Mila­nó­wek Mińsk Mazo­wiec­ki Mła­wa Modrze Moko­bo­dy Mora­wi­ca Morąg Mrą­go­wo Msza­na Dol­na Msz­czo­nów Muro­wa­na Gośli­na Mysło­wi­ce Myśla­cho­wi­ce Myśle­ni­ce Nada­rzyn Nad­ma Namy­słów Nawo­jo­wa Góra Nie­po­ło­mi­ce Nisko Nowa Sarzy­na Nowe Che­chlo Nowo­gard Nowy Dwór Gdań­ski Nowy Sącz Nowy Targ Ogro­dzie­niec Olkusz Olszan­ka Olsz­tyn Oła­wa Opo­le Ostro­łę­ka Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski Ostrów Mazo­wiec­ka Ostrów Wiel­ko­pol­ski Ostrze­szów Otwock Ozi­mek Pabia­ni­ce Padew Naro­do­wa Pajęcz­no Paw­ło­wicz­ki Pawon­ków Pepo­wo Pia­secz­no Piecz­ko­wo Pila Płock Płońsk Pnie­wy Pobie­dzi­ska Pod­ko­wa Leśna Poro­nin Posa­da Gór­na Potę­go­wo Poznań Pral­ko­wi­ce Pruszcz Gdań­ski Prusz­ków Prze­gi­nia Prze­myśl Przy­go­dzi­ce Przy­szo­wa Psz­czy­na Puck Puła­wy Rab­ka-Zdrój Racie­cho­wi­ce Racz­ki Radom Rado­myśl Wiel­ki Radzi­szow Ruda Ślą­ska Ryb­nik Ryki Rze­szów Sar­na­ki Sędzi­szów Siech­ni­ce Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie Sie­radz Ska­ła Skar­ży­sko-Kamien­na Ska­wi­na Sko­rze­wo Skrzyp­ne Skulsk Słom­czyn Słom­ni­ki Słu­bi­ce Socha­czew Sokół­ka Sosno­wi­ce Sta­lo­wa Wola Sta­ra­cho­wi­ce Sta­ro­gard Gdań­ski Stą­por­ków Stro­nie Ślą­skie Stru­mień Stru­pi­na Strze­go­ci­ce Strzel­ce Opol­skie Strze­lin Sucha Beskdz­ka Suchy Las Sule­jó­wek Szcze­cin Szcze­ci­nek Szczu­ro­wa Szy­dło­wiec Śrem Świd­ni­ca Świd­nik Tar­nów Tczew Tęgo­bo­rze Ten­czy­nek Toma­szów Lubel­ski Toruń Trzcian­ka Trze­bi­nia Trze­bu­nia Trze­me­śnia Tychy Uscie Gor­lic­kie Wado­wi­ce Wał­brzych War­ka War­sza­wa Wąbrzeź­no Wej­he­ro­wo Węgrz­ce Wiel­kie Wiel­bark Wie­licz­ka Wie­luń Wit­ko­wo Wit­ni­ca Wło­cła­wek Woł­czyn Wro­cław Wyso­go­to­wo Zabie­rzów Zabło­cie Zabrze Zaczer­nie Zagańsk Zagnańsk Zako­pa­ne Zakro­czym Zale­wo Zamość Zary Zator Ząb­ki Zba­szyn Zbyt­ków Zduń­ska Wola Zelów Zgierz Zie­lo­na Góra Zło­czew Żab­no Żagań Żóra­wi­na Żuko­wo Żyrar­dów Ada­mów Alek­san­drów Łódz­ki Alwer­nia Anna­pol Babo­sze­wo Bali­gród Będzin Bia­ła Pod­la­ska Bia­ła Prud­nic­ka Bia­ły­stok Biecz Bie­li­ce Biel­kow­ko Biel­sko-Bia­ła Bie­ru­tów Bil­czy­ce Bisku­piec Bli­cho­wo Bło­nie Boch­nia Bogo­ria Bogu­cin Bole­cho­wi­ce Bole­chów Borek Wiel­ko­pol­ski Bran­dwi­ca Bra­tian Brzesz­cze Brze­zie Brzeź­no Brzo­stek Bukow­no Busko-Zdrój Byd­goszcz Bytom Chełm Chełm­no Cho­cia­nów Cho­rzów Chrza­nów Cie­cho­ci­nek Cie­szyn Czarn­ków Czar­ny Duna­jec Cze­mier­ni­ki Czę­sto­cho­wa Ćmie­lów Derc Dębi­ca Dęb­no Dobro­dzień Dywi­ty Dzia­ło­szyn Dzier­żo­niów Elbląg Ełk Flo­ryn­ka Gdańsk Gdy­nia Giżyc­ko Gli­wi­ce Gło­gów Gole­niów Golub-Dobrzyń Goł­dap Goły­min Gor­li­ce Gorzów Wiel­ko­pol­ski Gości­no Gowar­czów Góra Gro­mad­ka Gru­dziądz Grusz­ka Grze­go­rzew Ino­wro­cław Izdeb­nik Jaro­sław Jaro­szo­wiec Jele­nia Góra Jel­na Jezio­ra­ny Jędrze­jów Józe­fo­sław Kaje­ta­nów Kaje­ta­ny Kalisz Kalisz Pomor­ski Kamion­ka Wiel­ka Kato­wi­ce Kędzie­rzyn-Koź­le Kętrzyn Kiel­ce Kli­ku­szo­wa Klu­cze Klu­czew­sko Knu­rów Koby­lin Koc­my­rzów Kol­bu­szo­wa Kol­sko Koł­ba­sko­wo Koło Koniu­sza Kono­pi­ska Kon­stan­cin-Jezior­na Koń­skie Kosza­lin Kościan Koście­rzy­na Kozy Kra­ków Kro­sno Kro­sno Odrzań­skie Krze­szo­wi­ce Legio­no­wo Let­ni­ca Leź­ni­ca Wiel­ka Lędzi­ny Libu­sza Lidz­bark War­miń­ski Lip­ni­ca Mała Lubań Lubin Lublin Lub­sko Łań­cut Łapa­nów Łącz­na Łęcze Łomian­ki Łom­ża Łoso­si­na Dol­na Łowicz Łódź Maków Pod­ha­lań­ski Mało­goszcz Manio­wy Mar­go­nin Mar­ki Męci­na Mie­lec Mię­dzy­rzecz Mila­nó­wek Modrze Moko­bo­dy Mora­wi­ca Morąg Mrą­go­wo Msza­na Dol­na Msz­czo­nów Muro­wa­na Gośli­na Mysło­wi­ce Myśla­cho­wi­ce Myśle­ni­ce Nada­rzyn Nad­ma Namy­słów Nawo­jo­wa Góra Nie­po­ło­mi­ce Nisko Nowo­gard Nowy Dwór Gdań­ski Nowy Sącz Nowy Targ Odo­la­nów Ogro­dzie­niec Olkusz Olszan­ka Olsz­tyn Oła­wa Opo­le Ostro­łę­ka Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski Ostrów Mazo­wiec­ka Ostrów Wiel­ko­pol­ski Ostrze­szów Otwock Ozi­mek Pabia­ni­ce Padew Naro­do­wa Pajęcz­no Paw­ło­wicz­ki Pawon­kow Pia­secz­no Piecz­ko­wo Piw­nicz­na-Zdrój Płock Płońsk Pnie­wy Pobie­dzi­ska Poro­nin Posa­da Gór­na Potę­go­wo Poznań Pral­ko­wi­ce Pruszcz Gdań­ski Prusz­ków Prze­gi­nia Prze­myśl Przy­go­dzi­ce Przy­szo­wa Psz­czy­na Puck Puła­wy Pysko­wi­ce Rab­ka-Zdrój Racz­ki Radom Rado­myśl Wiel­ki Ruda Ślą­ska Ryb­nik Ryki Rze­szów Sar­na­ki Sędzi­szów Siech­ni­ce Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie Sie­tesz Ska­ła Skar­ży­sko-Kamien­na Ska­wi­na Sko­rze­wo Skrzyp­ne Skulsk Słom­czyn Słu­bi­ce Socha­czew Sokół­ka Sopot Sosno­wi­ce Sosno­wiec Sta­lo­wa Wola Sta­ra­cho­wi­ce Stą­por­ków Stro­nie Ślą­skie Stru­mień Stru­pi­na Strze­go­ci­ce Strzel­ce Opol­skie Strze­lin Sucha Beskdz­ka Suchy Las Sule­jó­wek Szcze­cin Szcze­ci­nek Szczu­ro­wa Szy­dło­wiec Śrem Świd­ni­ca Świd­nik Tar­now­skie Góry Tar­nów Toma­szów Lubel­ski Toruń Trzcian­ka Trze­me­śnia Tychy Tymo­wa Wado­wi­ce Wał­brzych War­ka War­sza­wa Wąbrzeź­no Wej­he­ro­wo Węgrz­ce Wiel­kie Wiel­bark Wie­licz­ka Wie­luń Wit­ko­wo Wło­cła­wek Woł­czyn Wro­cław Wyso­go­to­wo Zabie­rzów Zabło­cie Zabrze Zaczer­nie Zagańsk Zagnańsk Zako­pa­ne Zakro­czym Zalas Zale­wo Zamość Zator Zawier­cie Ząb­ki Zbyt­ków Zduń­ska Wola Zelów Zgierz Zie­lo­na Góra Zło­czew Żab­no Żóra­wi­na Żuko­wo Żyrar­dów

5 thoughts on “O nas

  1. Mam nadzieję,że dzię­ki tej akcji przy­czy­ni­my się do odsu­nię­cia tej prze­stęp­czej wła­dzy od ruj­no­wa­nia nasze­go kra­ju.

  2. tyl­ko PIS koniec z POwski­mi zło­dzie­ja­mi, koniec z wyprze­da­żą pol­skie­go mająt­ku , koniec z powro­tem
    komu­ni­stów i mal­wer­san­tów . Trze­ba nie mieć hono­ru aby źle pisać na temat PISu.

    1. Dro­gi Panie Zbi­gnie­wie. Za cza­sów PRL też była „jedy­na słusz­na par­tia”. Pamie­ta Pan te cza­sy? Ape­lu­je­my o reflek­sję nad swo­im spo­so­bem mysle­nia o poli­ty­ce. Zachę­ca­my do czy­ta­nia Bibu­ły, zamiesz­cza­my w niej jedy­nie praw­dzi­we, spraw­dzo­ne infor­ma­cje. Nie usły­szy ich Pan w TVP. Pozdra­wia­my.

  3. gdzie jest mój komen­tarz jak się was nie popie­ra to komen­ta­rze zni­ka­ją tak jak za komu­ny

    1. Za komu­ny nie było inter­ne­tu, więc nie było też komen­ta­rzy. Komen­ta­rze musi­my mode­ro­wać, ze wzglę­du na ogrom­ną ilość spa­mu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.