Nowa Bibuła 001–002

Po dłu­gich tygo­dniach dys­ku­sji zdo­ła­li­śmy zamknąć dwa pierw­sze nume­ry Nowej Bibu­ły. Jest to ulot­ka prze­zna­czo­na do dys­try­bu­cji, głów­nie we wsiach i mia­stecz­kach. Ma na celu pobu­dzić ludzi do bar­dziej kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na obec­ną wła­dzę oraz dostar­czyć rze­tel­nej infor­ma­cji o jej prze­krę­tach, afe­rach, kumo­ter­stwie i ukła­dach, któ­re budu­je w całej Pol­sce. Naszym celem jest też pro­pa­go­wa­nie idei zjed­no­czo­nej Euro­py, jako gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa na kon­ty­nen­cie, ale i oso­bi­ste­go bez­pie­czeń­stwa socjalnego.

Aby ją pobrać klik­nij TUTAJ.

Nowa Bibuła 001
Nowa Bibu­ła 001
Nowa Bibuła 002
Nowa Bibu­ła 002

Każ­dy może nam pomóc w tym pro­jek­cie. Jeśli masz dru­kar­kę, pobierz plik pdf i wydru­kuj kil­ka egzem­pla­rzy, a następ­nie przy­klej w widocz­nym miej­scu, albo pozo­staw gdzieś, np. na przy­stan­ku auto­bu­so­wym, albo w kawiar­ni. Jeśli masz kon­tak­ty do innych osób, któ­re mogą pomóc, to prze­każ im ideę przed­się­wzię­cia i plik pdf do powielenia.

Z uwa­gi na mały for­mat ulot­ki, tre­ści w niej zawar­te muszą być skon­den­so­wa­ne, a jed­no­cze­śnie poda­ne w spo­sób jasny i czy­tel­ny dla prze­cięt­ne­go Pola­ka. Nie jest to pro­ste zada­nie, dla­te­go zachę­ca­my wszyst­kich chęt­nych do współ­pra­cy przy jej two­rze­niu. Wystar­czy napi­sać na adres: kontakt@​nowabibula.​pl. Zapra­sza­my rów­nież do odwie­dza­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej www​.nowa​bi​bu​la​.pl gdzie zamiesz­cza­my roz­wi­nię­cia tema­tów poru­szo­nych w Bibule.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.