Dotacje Unii Europejskiej dla Kościoła Katolickiego w Polsce

Dzię­ki środ­kom unij­nym kościo­ły i zako­ny reali­zu­ją inwe­sty­cje, do któ­rych UE doło­ży­ła ponad 800 mln zł, co sta­no­wi ok. 75%-89% ogól­nej sumy inwe­sty­cji. Reali­zo­wa­ne pro­jek­ty są bar­dzo róż­no­rod­ne: od digi­ta­li­za­cji klasz­tor­nych biblio­tek, insta­la­cji sys­te­mu ochro­ny kościo­łów drew­nia­nych, poprzez kom­plek­so­we reno­wa­cje czy nawet odbu­do­wę czę­ści klasz­to­rów (jak np. Tyniec czy Jasna Góra, gdzie na 44 mln kosz­tów 36,3 mln zł dała UE), aż po two­rze­nie nowych szkół, jak Insty­tut Teo­lo­gicz­no-Pasto­ral­ny w Rzeszowie.
Do obiek­tów remon­to­wa­nych w latach 2014–20 nale­żą np. klasz­tor kame­du­łów w Wigrach (9 mln zł dota­cji, czy­li 75% kosz­tów, szlak zabyt­ko­wych kościo­łów Die­ce­zji Kali­skiej (8 mln zł dota­cji na 11 mln kosz­tu i dodat­ko­wo 8 mln zł na kościół i klasz­tor fran­cisz­ka­nów w Kali­szu), Muzeum Archi­die­ce­zji Warmińskiej.
Ojciec Rydzyk, mimo iż wie­lo­krot­nie kry­ty­ko­wał Unię (Bruk­se­la jest ste­ro­wa­na przez loże masoń­skie – ostrze­gał w 2002 r.), uru­cho­mił nowy kie­ru­nek stu­diów w Toru­niu: Zasa­dy pozy­ski­wa­nia fun­du­szy unij­nych i wystą­pił o 23 mln euro dota­cji dla uczelni.
Więk­szość pro­jek­tów reali­zo­wa­na była z trzech źró­deł: 1. Pro­gra­mów regio­nal­nych – z tego fun­du­szu odno­wio­no np. nie­re­mon­to­wa­ne przez 50 lat dwie Kal­wa­rie: Zebrzy­dow­ską i Wej­he­row­ską), 2. Infra­struk­tu­ra i śro­do­wi­sko (m.in. 16 kościo­łów na Powi­ślu Lubel­skim), 3. Fun­du­sze nor­we­skie ( EOG). Z tego ostat­nie­go zre­ali­zo­wa­no odno­wie­nie np. takich obiek­tów jak: sank­tu­arium na Górze Gra­bar­ce, kościół Mariac­ki w Gdań­sku (dofi­nan­so­wa­nie 8,9 mln zł), kate­dra w San­do­mie­rzu (11,8 mln zł), sank­tu­arium w Św. Lip­ce ( 8,2 mln zł).
War­to też pamię­tać, że reali­za­cja pro­jek­tów stwa­rza nowe sta­no­wi­ska pra­cy. Daje zatrud­nie­nie miesz­kań­com dane­go regio­nu pod­czas prac kon­ser­wa­tor­skich, ale też i póź­niej, gdy odno­wio­ny zaby­tek przy­cią­ga wię­cej turystów.
Tro­chę przy­kro, że z tych wspa­nia­le odno­wio­nych, dzię­ki fun­du­szom euro­pej­skim, świą­tyń w sto­sun­ku do Unii Euro­pej­skiej pły­ną jedy­nie sło­wa krytyki .

 

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.