Posted in Uncategorized

Jedziesz na wakacje? Nie zapomnij o wyborach!

Link do for­mu­la­rza: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​g​o​v​/​z​l​o​z​–​w​n​i​o​s​e​k​–​o​–​d​o​p​i​s​a​n​i​e​–​d​o​–​s​p​i​s​u​–​w​y​b​o​r​cow

Czytaj dalej... Jedziesz na wakacje? Nie zapomnij o wyborach!
Posted in Uncategorized

Daj Boże zdrowie”

- Tak mawia­ją Pola­cy. Rze­czy­wi­ście, na służ­bę zdro­wia nie ma co liczyć. Publicz­na opie­ka zdro­wot­na jest bowiem w Pol­sce nie­do­fi­nan­so­wa­na. Kto może, rezy­gnu­je z jej usług. Zamoż­niej­si, lub bar­dziej cho­rzy, wolą (albo muszą) pła­cić z wła­snej kie­sze­ni, zamiast cze­kać mie­sią­ca­mi na wizy­tę u spe­cja­li­sty, płat­ną z NFZ. W ostat­nich latach dzie­ją się rze­czy, od któ­rych włos…

Czytaj dalej... Daj Boże zdrowie”
Posted in Uncategorized

Dotacje Unii Europejskiej dla Kościoła Katolickiego w Polsce

Dzię­ki środ­kom unij­nym kościo­ły i zako­ny reali­zu­ją inwe­sty­cje, do któ­rych UE doło­ży­ła ponad 800 mln zł, co sta­no­wi ok. 75%-89% ogól­nej sumy inwe­sty­cji. Reali­zo­wa­ne pro­jek­ty są bar­dzo róż­no­rod­ne: od digi­ta­li­za­cji klasz­tor­nych biblio­tek, insta­la­cji sys­te­mu ochro­ny kościo­łów drew­nia­nych, poprzez kom­plek­so­we reno­wa­cje czy nawet odbu­do­wę czę­ści klasz­to­rów (jak np. Tyniec czy Jasna Góra,…

Czytaj dalej... Dotacje Unii Europejskiej dla Kościoła Katolickiego w Polsce
Posted in Komentarze Uncategorized

Prezenty od Wodza

Pre­zes PiS prze­ka­zał nam rado­sną wia­do­mość: z oka­zji majo­wych wybo­rów euro­pej­skich roz­da pre­zen­ty! 500+ na każ­de dziec­ko, trzy­na­sta eme­ry­tu­ra po 1100 zł, zwol­nie­nie mło­dych z podat­ku. Wg. wstęp­nych wyli­czeń war­tość tych pre­zen­tów to ok. 40 mld zł. To mniej wię­cej rocz­ny budżet pol­skie­go woj­ska, albo poło­wa środ­ków na publicz­ną służ­bę zdro­wia. Za…

Czytaj dalej... Prezenty od Wodza
Posted in Uncategorized

Wstawanie z kolan”, czyli dyplomacja à la PiS

Obec­ny rząd miał dwóch mini­strów spraw zagra­nicz­nych: W. Wasz­czy­kow­skie­go, oraz obec­ne­go J. Cza­pu­to­wi­cza. Obaj pano­wie zawzię­cie rywa­li­zu­ją o mia­no naj­gor­sze­go dyplo­ma­ty w histo­rii Pol­ski. Choć wyda­wa­ło się że min. Wasz­czy­kow­skie­go, odkryw­cy tajem­ni­cze­go pań­stwa San Esco­bar, nikt nie zdo­ła poko­nać, to jed­nak obec­ny mini­ster dziel­nie sta­ra się dorów­nać swe­mu poprzed­ni­ko­wi. Przy­po­mnij­my kil­ka porażek…

Czytaj dalej... Wstawanie z kolan”, czyli dyplomacja à la PiS
Posted in Uncategorized

Szczyt nieudolności

Szczyt Bli­skow­schod­ni w War­sza­wie, przed­sta­wia­ny przez rzą­do­wą pro­pa­gan­dę jako suk­ces pol­skiej dyplo­ma­cji, stał się w rze­czy­wi­sto­ści jej naj­więk­szą poraż­ką od cza­su słyn­ne­go 1:27 w spra­wie D. Tuska. Zor­ga­ni­zo­wa­nie szczy­tu w Pol­sce było pomy­słem Donal­da Trum­pa i to on roz­da­wał tu kar­ty. Pol­sce wyzna­czył jedy­nie rolę orga­ni­za­to­ra. To Trump zde­cy­do­wał, że na kon­fe­ren­cję nie zosta­nie zaproszony…

Czytaj dalej... Szczyt nieudolności
Posted in Uncategorized

Słowa mogą być formą przemocy

U nas spo­ty­ka­my się z prze­ja­wa­mi nie­to­le­ran­cji, jed­nak nie na zasa­dzie, że strze­la się do dru­gie­go czło­wie­ka, lecz opi­su­je się go taki­mi sło­wa­mi, że one same są pew­ną for­mą prze­mo­cy” (ks. Józef Tisch­ner) Nie każ­da kry­ty­ka inne­go czło­wie­ka sta­no­wi mowę nie­na­wi­ści. Poglą­dy i dzia­ła­nia wie­lu ludzi nale­ży wręcz kry­ty­ko­wać dla wspól­ne­go dobra.…

Czytaj dalej... Słowa mogą być formą przemocy