Posted in Komentarze

Polexit?

26 maja 2019 – wybo­ry do Par­la­men­tu UE . Zadbaj­my, aby we wła­dzach UE zasie­dli ludzie repre­zen­tu­ją­cy inte­re­sy Pola­ków, a nie tyl­ko PiS‑u.

Czytaj dalej... Polexit?
Posted in Komentarze

Polscy rolnicy w UE

Komi­sja Euro­pej­ska (KE) przed­sta­wi­ła pro­jekt budże­tu na lata 2021–2027. Pula dopłat bez­po­śred­nich dla pol­skich rol­ni­ków wyno­si 91,2 mld. zł. (z uwzględ­nie­niem infla­cji). To ok. 1 % mniej niż w poprzed­nim budże­cie. Dzie­je się tak dla­te­go, że pol­skie rol­nic­two jest już bli­skie śred­niej UE! Dodat­ko­we środ­ki na pro­gram inwe­sty­cji w roz­wój obsza­rów wiej­skich wyniosą…

Czytaj dalej... Polscy rolnicy w UE
Posted in Komentarze

Uczmy się na cudzych błędach

Pań­stwo­we i pra­wi­co­we media bom­bar­du­ją nas pro­pa­gan­dą, wg któ­rej „Pol­ska jest pod zabo­ra­mi”, a zabor­cą jest jako­by Unia Euro­pej­ska (UE). Przed­sta­wia się np. bre­xit jako począ­tek nad­cho­dzą­ce­go roz­pa­du całej UE. Tym­cza­sem Bry­tyj­czy­cy pro­te­stu­ją prze­ciw bre­xi­to­wi i żąda­ją ponow­ne­go refe­ren­dum. Odkry­li, że na opusz­cze­niu UE wie­le stra­cą. Może dojść do roz­pa­du Wiel­kiej Bry­ta­nii, odłączenia…

Czytaj dalej... Uczmy się na cudzych błędach
Posted in Komentarze

Obyś cudze dzieci uczył”

Ta klą­twa jest wyjąt­ko­wo aktu­al­na. „Refor­ma” oświa­ty ode­bra­ła nauczy­cie­lom auto­ry­tet, god­ność i przy­zwo­ity byt. Zara­bia­ją oni prze­cięt­nie 30% śred­niej kra­jo­wej. W opi­nii publicz­nej to „nie­ro­by”. Nikt nie liczy cza­su na przy­go­to­wa­nie lek­cji, popra­wę kla­só­wek i wypeł­nia­nie setek (tak­że zbęd­nych) doku­men­tów. A prze­cież nauczy­ciel musi też mieć czas na pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji po to, by przekazywać…

Czytaj dalej... Obyś cudze dzieci uczył”
Posted in Komentarze

Zbrodnia i kara

Zło może cza­ić się tam, gdzie się go naj­mniej spo­dzie­wa­my: w koście­le. Strasz­li­wym złem jest pedo­fi­lia: sek­su­al­ne krzyw­dze­nie dzie­ci. Papież Fran­ci­szek roz­po­czął kam­pa­nię prze­ciw temu złu i sym­bo­licz­nie uca­ło­wał w rękę pol­skie­go przed­sta­wi­cie­la ofiar księ­ży – pedo­fi­lów. Rad­ni Gdań­ska zde­cy­do­wa­li o usu­nię­ciu z miej­sca publicz­ne­go pomni­ka ks. Jan­kow­skie­go, oskar­żo­ne­go o pedo­fi­lię. Każ­de prze­stęp­stwo powin­no być ukarane,…

Czytaj dalej... Zbrodnia i kara
Posted in Brak kategorii Komentarze

Prezenty od Wodza

Pre­zes PiS prze­ka­zał nam rado­sną wia­do­mość: z oka­zji majo­wych wybo­rów euro­pej­skich roz­da pre­zen­ty! 500+ na każ­de dziec­ko, trzy­na­sta eme­ry­tu­ra po 1100 zł, zwol­nie­nie mło­dych z podat­ku. Wg. wstęp­nych wyli­czeń war­tość tych pre­zen­tów to ok. 40 mld zł. To mniej wię­cej rocz­ny budżet pol­skie­go woj­ska, albo poło­wa środ­ków na publicz­ną służ­bę zdro­wia. Za…

Czytaj dalej... Prezenty od Wodza
Posted in Komentarze

Co się zdarzyło pani Ogórek

W ostat­nich dniach wie­lu ludzi pro­te­sto­wa­ło prze­ciw­ko kłam­stwom TVP przed jej sie­dzi­bą w War­sza­wie. Tak też było, gdy Mag­da­le­na Ogó­rek wycho­dzi­ła z pra­cy. Pro­te­stu­ją­cy woła­li „wstyd” i „kłam­czu­cha”. Oto­czy­li na chwi­lę jej samo­chód i nale­pi­li na nim kil­ka (!) nakle­jek. Wszyst­ko to trwa­ło ok. 3 minut. Nikt pani O. nie tknął, nikt jej nie…

Czytaj dalej... Co się zdarzyło pani Ogórek
Posted in Komentarze

Wybory samorządowe za nami

  W ostat­nich tygo­dniach uczest­ni­czy­li­śmy w wybo­rach do władz samo­rzą­do­wych. Par­tia rzą­dzą­ca wią­za­ła z nimi wiel­kie nadzie­je. Do peł­ni wła­dzy nad Pol­ską bra­ko­wa­ło im bowiem kon­tro­lo­wa­nia roz­dzie­la­nia wiel­kich fun­du­szy pły­ną­cych do samo­rzą­dów z Unii Euro­pej­skiej. Prze­ję­cie kon­tro­li nad nimi pozwo­li­ło­by na jesz­cze lep­sze urzą­dze­nie swo­ich dzie­ci, rodzi­ny i zna­jo­mych na publicz­nych posa­dach oraz rozwinięcie…

Czytaj dalej... Wybory samorządowe za nami