Polexit?

Tak zwa­ny Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny (TK) wydał „wyrok”. Stwier­dził, że obec­na tak zwa­na Kra­jo­wa Rada Sądow­nic­twa (KRS) zosta­ła utwo­rzo­na zgod­nie z pra­wem. Para­doks pole­ga na tym, że sam TK został obsa­dzo­ny nie­zgod­nie z Kon­sty­tu­cją. Podob­nie KRS zosta­ła obsa­dzo­na bez­praw­nie. Spra­wę pra­wo­rząd­no­ści w Pol­sce roz­pa­tru­je nie­za­leż­ny Euro­pej­ski Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści w Luk­sem­bur­gu. Wyrok ma zapaść w czerw­cu. Będzie praw­do­po­dob­nie inny niż „wyrok” TK w Pol­sce. Może to ozna­czać począ­tek POLEXIT‑u! Bo jeśli mamy pozo­stać w Unii Euro­pej­skiej (UE), pol­skie pra­wo musi być zgod­ne z pra­wem euro­pej­skim. Gło­suj­my i kon­tro­luj­my wybo­ry. Infor­ma­cje: www​.okw​.info​.pl (ml)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.