Nowa Bibuła 017–018

Zbli­ża­ją się wybo­ry, wal­ka wybor­cza się zaostrza. Pre­zes par­tii rzą­dzą­cej skła­da coraz wię­cej obiet­nic, szcze­gól­nie rol­ni­kom. To zna­mien­ne: wie dosko­na­le, że jego być albo nie być zale­ży od popar­cia, jakie uzy­ska na wsi. Pró­bu­je róż­nych sztu­czek, żeby wieś, tra­dy­cyj­nie sła­bo uczest­ni­czą­ca w wybo­rach euro­pej­skich, jed­nak zde­cy­do­wa­ła się poprzeć PiS. My pod­kła­da­my pre­ze­so­wi nogę – „Nową Bibułą”.

Można ją pobrać TUTAJ

Jak zwy­kle, liczy­my na Waszą pomy­sło­wość w roz­po­wszech­nia­niu ulot­ki. Co do zasa­dy, sta­ra­my się mieć Bibu­łę zawsze pod ręką, zała­twia­jąc róż­ne spra­wy codzien­ne. Moż­na ją zosta­wić na ław­ce w par­ku, w kawiar­ni, w przy­chod­ni, na przy­stan­ku, w skle­pie. Może­my też ją wrzu­cić sąsia­dom do skrzyn­ki, albo zosta­wić za wycie­racz­ka­mi samo­cho­du. Każ­dy ma swo­je pomy­sły. Jak zwy­kle pro­si­my o krót­ki, ano­ni­mo­wy raport, któ­ry moż­na zło­żyć na naszej stro­nie: http:/nowabibula.pl/raport. To pomo­że nam bar­dziej efek­tyw­nie orga­ni­zo­wać pro­mo­cję pro­jek­tu. W wie­lu miej­scach two­rzą się gru­py lokal­ne, któ­re wspól­nie dru­ku­ją i kol­por­tu­ją „Nową Bibu­łę” Zachę­ca­my do tego! To naj­lep­szy spo­sób na akty­wo­wa­nie zna­jo­mych, któ­rzy może myślą podob­nie jak my, chcie­li­by jakoś się zaan­ga­żo­wać, ale nie wie­dzą jak. Nasza akcja ma tę zale­tę, że moż­na ją pro­wa­dzić w każ­dej miej­sco­wo­ści w Pol­sce. I abso­lut­nie każ­dy może się w nią włą­czyć. Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu zwy­kłych ludzi dotar­li­śmy już do ponad 280 miejsc w całej Polsce!

Prócz Bibu­ły pole­ca­my nową ulot­kę, ude­rza­ją­cą per­so­nal­nie w min. Zalew­ską, któ­ra po dopro­wa­dze­nia pol­skiej oświa­ty do cha­osu chcia­ła­by zbiec do Bruk­se­li i pobie­rać tam znie­na­wi­dzo­ne euro. Nie pozwól­my jej na takie poświę­ce­nie. Ulot­ka, poka­zu­ją­ca jak p. Zalew­ska wzbo­ga­ci­ła się na cha­osie w oświa­cie dostęp­na jest TUTAJ.

Na koniec przy­po­mi­na­my o naszej zbiór­ce inter­ne­to­wej: http:/zrzutka.pl/nowabibula. Zebra­ne fun­du­sze prze­zna­cza­my na pro­mo­cję pro­jek­tu w inter­ne­cie. Dzię­ki dotych­cza­so­wym sta­ra­niom uda­ło nam się zebrać ponad 1300 sym­pa­ty­ków na naszej stro­nie FB: http:/facebook.com/nowabibula, a ich licz­ba cały czas rośnie! Nasze posty docie­ra­ją do ponad 100 tysię­cy odbior­ców! W ten spo­sób, sto­sun­ko­wo nie­wiel­ki­mi środ­ka­mi stwo­rzy­li­śmy napraw­dę ogól­no­pol­ską i roz­po­zna­wal­ną akcję. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy się do tego przyczynili.

Nowa Bibua 017
Mowa Bibua 018

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.