Nowa Bibuła 019–020

Przed­sta­wia­my świą­tecz­ny numer „Nowej Bibu­ły”. Świę­to kon­sty­tu­cji to oka­zja, aby przy­po­mnieć Pola­kom czym ona jest i jak obec­ny rząd ją pogwałcił.

Można ją pobrać TUTAJ

Jak zwy­kle, liczy­my na Waszą pomy­sło­wość w roz­po­wszech­nia­niu.  Dru­ku­je­my we wła­snym zakre­sie, na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści. Zosta­wia­my wszę­dzie, gdzie ludzie mają czas, aby rzu­cić okiem na ulot­kę – na przy­stan­kach, w pocze­kal­niach, w par­ku na ław­ce. Jak zwy­kle pro­si­my też o krót­ki, ano­ni­mo­wy raport o dys­try­bu­cji na stro­nie http:/nowabibula.pl/raport. To nam pomo­że w pro­mo­cji akcji w całej Pol­sce. Bibu­ła dotar­ła już do 300 miej­sco­wo­ści. Liczy­my na nowych uczest­ni­ków akcji. Żeby wziąć w niej udział, wystar­czy dopi­sać się do naszej listy mailin­go­wej (http:/nowabibula.pl/subskrypcja) lub polu­bić nas na Face­bo­oku (http:/facebook.com/nowabibula). Infor­ma­cje o akcji moż­na uzy­skać tutaj: http:/nowabibula.pl/o‑nas.

Nowa Bibu­ła 019
Nowa Bibu­ła 020

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.