Nowa Bibuła 021–022

Dobie­ga koń­ca pierw­sza część tego poli­tycz­ne­go sezo­nu, jak­że waż­ne­go dla przy­szło­ści Pol­ski. Już za tydzień wybo­ry euro­pej­skie, po któ­rych naocz­nie prze­ko­na­my się, czy Pola­cy chcą pozo­stać czę­ścią cywi­li­za­cji zachod­niej, czy zwró­cić się w kie­run­ku opie­kuń­czych objęć Puti­na. Zrób­my wszyst­ko, aby prze­ko­nać naszych sąsia­dów do tej pierw­szej opcji. Obec­ne dwa nume­ry poświę­ci­li­śmy przede wszyst­kim wybo­rom euro­pej­skim, oraz spra­wom bie­żą­cym, w szcze­gól­no­ści wstrzą­sa­ją­ce­mu doku­men­to­wi bra­ci Sekiel­skich o  pedo­fi­lii w pol­skim koście­le kato­lic­kim oraz tuszo­wa­niu tej zbrod­ni przez pol­skich biskupów.

Można ją pobrać TUTAJ

Jak zwy­kle, pro­si­my o krót­ki, ano­ni­mo­wy raport o dys­try­bu­cji na stro­nie http:/nowabibula.pl/raport. To nam uła­twia ogar­nąć zasięg akcji.

Zachę­ca­my rów­nież do pobra­nia ulot­ki z listą bisku­pów, któ­rzy wg. rapor­tu fun­da­cji „Nie lękaj­cie się!”, są zamie­sza­ni w kry­cie skan­da­li oby­cza­jo­wych w koście­le.  Dru­kuj­my ją i roz­po­wszech­niaj­my, zakre­śla­jąc na niej nazwi­sko lokal­ne­go bisku­pa. Tyl­ko nacisk wier­nych na skom­pro­mi­to­wa­nych hie­rar­chów może dopro­wa­dzić do ich dymi­sji – dla dobra Kościo­ła i Polski.

Ulot­kę moż­na pobrać tutaj.

Jak zwy­kle, zachę­ca­my do upo­wszech­nia­nia naszej akcji. Moż­na to zro­bić np.  poprzez pole­ca­nie naszej stro­ny na Face­bo­oku: http:/facebook.com/nowabibula lub na Twit­te­rze: http:/twitter.com/nowabibula. Po wybo­rach euro­pej­skich oczy­wi­ście akcję kon­ty­nu­uje­my, aż do wybo­rów par­la­men­tar­nych. Dotar­li­śmy już do ponad 300 miej­sco­wo­ści w Pol­sce. Przy waszej pomo­cy roz­wi­nie­my akcję jesz­cze pokaźniej!

Potrze­bu­je­my środ­ków na pro­mo­cję akcji. Nasza zrzut­ka http:/zrzutka.pl/nowabibula nadal dzia­ła. Na dzień dzi­siej­szy zebra­li­śmy nie­co ponad poło­wę środ­ków potrzeb­nych na pro­wa­dze­nie akcji do jesie­ni. Dzię­ku­je­my za każ­de wsparcie.

No i przede wszystkim

IDŹMY WSZYSCY NA WYBORY!

Nowa Bibu­ła 021
Nowa Bibu­ła 022

 

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.