8 kwietnia – strajk nauczycieli

Pol­ska podob­no się boga­ci, a jed­nak nauczy­cie­le wciąż zara­bia­ją bar­dzo kiep­sko, bo samo­rzą­dy dosta­ją zbyt mało pie­nię­dzy na szkol­nic­two. Tym­cza­sem mini­ster Zalew­ska zara­bia coraz wię­cej: 109,5 tys. zł. w 2014 r., 250,3 tys. zł. +30 tys. zł. die­ty w 2017 r. Zwią­zek Miast Pol­skich popie­ra nauczy­cie­li i doma­ga się, aby budżet pań­stwa prze­jął odpo­wie­dzial­ność za ich pen­sje. 90% nauczy­cie­li w 80 % szkół i przed­szko­li jest goto­wych do straj­ku. Wal­czą o god­ny byt i lep­sze warun­ki edu­ka­cji dla dzie­ci. Zasłu­gu­ją na powszech­ny sza­cu­nek i wspar­cie. Pol­skie szkol­nic­two przed tzw. „refor­mą” było na bar­dzo wyso­kim pozio­mie. Z każ­dym rokiem jest coraz gorzej, za win­na temu p. Zalew­ska chce uciec do Bruk­se­li. (ap, pp)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.