Utalentowany pan Obajtek

Daniel Obaj­tek, pre­zes zarzą­du Orlen, zaro­bił w cią­gu 11 mie­się­cy 2018 r. łącz­nie 867 tys. zł. i ma jesz­cze dostać 766 tys. zł pre­mii. D.O. jest absol­wen­tem Tech­ni­kum Rol­ni­cze­go i Pry­wat­nej Wyż­szej Szko­ły Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Rado­miu. Przez 9 lat był wój­tem Pci­mia. Wcze­śniej zarzą­dzał fir­mą, wobec któ­rej wsz­czę­to śledz­two. Po doj­ściu PiS‑u do wła­dzy, spra­wę umo­rzo­no. D.O. ma talent do inte­re­sów. Zaku­pił zruj­no­wa­ny pała­cyk (na zdję­ciu) z wiel­kim par­kiem i uzy­skał od woje­wo­dy ogrom­ne dofi­nan­so­wa­nie: 800 tys. zł. na jego remont. Może też liczyć na dodat­ko­we fun­du­sze, bo zade­kla­ro­wał uży­cze­nie obiek­tu na 10 lat na lecze­nie dzie­ci. Potem D.O. sta­nie się wła­ści­cie­lem wyre­mon­to­wa­ne­go pała­cy­ku. (a)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.