Posted in Dobra zmiana

8 kwietnia – strajk nauczycieli

Rząd nie ma pie­nię­dzy dla nauczy­cie­li. Wcze­śniej nie miał dla nie­peł­no­spraw­nych. Brak też kasy na rato­wa­nie wcze­śnia­ków. A prze­cież przed wybo­ra­mi sły­sze­li­śmy, że „pie­nią­dze są, wystar­czy nie kraść”. Czy wte­dy kła­ma­no? Czy teraz zaczę­to kraść?

Czytaj dalej... 8 kwietnia – strajk nauczycieli
Posted in Dobra zmiana

Utalentowany pan Obajtek

Daniel Obaj­tek, pre­zes zarzą­du Orlen, zaro­bił w cią­gu 11 mie­się­cy 2018 r. łącz­nie 867 tys. zł. i ma jesz­cze dostać 766 tys. zł pre­mii. D.O. jest absol­wen­tem Tech­ni­kum Rol­ni­cze­go i Pry­wat­nej Wyż­szej Szko­ły Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Rado­miu. Przez 9 lat był wój­tem Pci­mia. Wcze­śniej zarzą­dzał fir­mą, wobec któ­rej wsz­czę­to śledz­two. Po doj­ściu PiS‑u do władzy,…

Czytaj dalej... Utalentowany pan Obajtek
Posted in Afery Dobra zmiana

KASA+ czyli spółki Skarbu Państwa

Spół­ki Skar­bu Pań­stwa to łako­my kąsek dla każ­dej wła­dzy. Jed­nak poprzed­nie rzą­dy zatrud­nia­ły ludzi z kom­pe­ten­cja­mi, orga­ni­zu­jąc kon­kur­sy. Zwy­kle też cze­ka­no na koniec kaden­cji poprzed­nie­go Ppre­ze­sa. Nato­miast po obję­ciu wła­dzy przez PiS w cią­gu pół roku wymie­nio­no 96,9% pre­ze­sów! Nowa­tor­skim wkła­dem PIS‑u w podział łupów są „karu­ze­le” w zarzą­dach. Zatrud­nia się ludzi na krótko,…

Czytaj dalej... KASA+ czyli spółki Skarbu Państwa
Posted in Dobra zmiana

Wszyscy za to płacimy

O. Tade­usz Rydzyk (lat 73, kapłan, biz­nes­men, wg „Wprost” jeden z naj­bo­gat­szych Pola­ków) roz­po­czął swo­ją karie­rę medial­ną dzię­ki prze­kaź­ni­kom na tere­nie Rosji, któ­re pozwa­la­ły emi­to­wać audy­cje Radia Mary­ja. Słu­cha­cze Radia zasi­la­ją o. Rydzy­ka ok. 20 mln zł rocz­nie, a tak­że daro­wu­ją mu licz­ne nie­ru­cho­mo­ści. Dota­cje pań­stwo­we dla firm o. Rydzy­ka wynio­sły w czasach…

Czytaj dalej... Wszyscy za to płacimy
Posted in Dobra zmiana

Co słychać i widać w drogiej TVP

Tele­wi­zja TVP, zwa­na publicz­ną,  powin­na być obiek­tyw­na i nie­za­leż­na finan­so­wo. Pod­sta­wo­wym źró­dłem docho­dów TVP były wcze­śniej wpły­wy z abo­na­men­tu RTV oraz reklam. Pod rzą­da­mi Jac­ka Kur­skie­go TVP repre­zen­tu­je jed­nak tyl­ko jed­ną par­tię (PiS) i notu­je finan­so­wą zapaść. Jesz­cze w roku 2015 TVP mogła się pochwa­lić zyskiem 144 mln zł. W tej chwi­li wyni­ki finan­so­we są…

Czytaj dalej... Co słychać i widać w drogiej TVP
Posted in Dobra zmiana

Janów Podlaski – mistrzostwo demolki

Stad­ni­na koni arab­skich w Jano­wie Pod­la­skim to jaskra­wy przy­kład demol­ki, jaką potra­fi urzą­dzić obec­na wła­dza. W roku 2015 stad­ni­na przy­nio­sła ok. 3,2 mln zł zysku. W roku 2016 rząd PiS zmie­nił wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa stad­ni­ny, Mar­ka Tre­lę, na pozba­wio­ne­go kwa­li­fi­ka­cji Mar­ka Sko­mo­row­skie­go. Dopro­wa­dzi­ło to do dra­stycz­ne­go upad­ku pre­sti­żu stad­ni­ny, co odbi­ło się na wynikach…

Czytaj dalej... Janów Podlaski – mistrzostwo demolki