Janów Podlaski – mistrzostwo demolki

Stad­ni­na koni arab­skich w Jano­wie Pod­la­skim to jaskra­wy przy­kład demol­ki, jaką potra­fi urzą­dzić obec­na wła­dza. W roku 2015 stad­ni­na przy­nio­sła ok. 3,2 mln zł zysku. W roku 2016 rząd PiS zmie­nił wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa stad­ni­ny, Mar­ka Tre­lę, na pozba­wio­ne­go kwa­li­fi­ka­cji Mar­ka Sko­mo­row­skie­go. Dopro­wa­dzi­ło to do dra­stycz­ne­go upad­ku pre­sti­żu stad­ni­ny, co odbi­ło się na wyni­kach finan­so­wych przed­się­bior­stwa. Kolej­ne dwie zmia­ny pre­ze­sów stad­ni­ny nie przy­nio­sły popra­wy. Już w roku 2017 stad­ni­na zano­to­wa­ła 1,6 mln zł strat, a obec­nie zna­la­zła się na skra­ju ban­kruc­twa. PiS-owi wystar­czy­ły do tego dwa lata!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.