Bibuła 005–006

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwa nume­ry Nowej Bibu­ły. Jak zwy­kle pro­si­my o pomoc w dys­try­bu­cji. Bibu­ła zosta­ła pobra­na z nasze­go ser­we­ra już ponad 800 razy. Jeśli sta­ty­stycz­nie każ­da zosta­ła powie­lo­na przy­naj­mniej 10 razy, to mamy już cał­kiem nie­zły nakład! Z odze­wu, jaki otrzy­mu­je­my na nasz adres kontakt@​nowabibula.​pl widzi­my, że Bibu­ła tra­fia tam gdzie chce­my – w ręce osób przy­chyl­nych „dobrej zmia­nie”, ale nie wyzby­tych logicz­ne­go myśle­nia. Bar­dzo waż­ne, aby pro­jekt nadal się roz­wi­jał. Nie kosz­tu­je on pra­wie nic – a efek­ty mogą być napraw­dę rewelacyjne.

Nową Bibułę można pobrać tutaj.

A nume­ry archi­wal­ne są dostęp­ne na naszej stro­nie www​.nowa​bi​bu​la​.pl/​a​r​c​h​i​wum. Podziel­cie się z nami swo­imi pomy­sła­mi, daj­cie znać gdzie i w jakiej ilo­ści roz­pro­wa­dza­cie Bibu­łe. Dzię­ki tym infor­ma­cjom łatwiej nam będzie roz­wi­nąć projekt.

Aby nam pomóc może­cie też nas polu­bić na Face­bo­oku: face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula, a następ­nie pole­cać naszą stro­nę swo­im znajomym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.