Nowa zakładka na naszej stronie: „Do ściągnięcia”

Już nie­ba­wem uka­że się następ­ny podwój­ny numer „Nowej Bibu­ły”. W mię­dzy­cza­sie war­to zaj­rzeć na naszą stro­nę, do zakład­ki „Do ścia­gnię­cia”: http:/nowabibula.pl/do-sciagniecia. Znaj­dzie­cie tam mate­ria­ły goto­we do wydru­ku, któ­re war­to roz­po­wszech­niać w swo­jej oko­li­cy, na podob­nych zasa­dach jak to robi­my z „Nową Bibu­łą”. Obec­nie pole­ca­my dwie pozycje:

Jan Paweł II o Pol­sce” – seria 5 pla­ka­tów z cyta­ta­mi z naucza­nia Jana Paw­ła II na temat demo­kra­cji, pra­wo­rząd­no­ści, Unii Euro­pej­skiej, roz­dzia­łu kościo­ła od pań­stwa. Moż­na je wydru­ko­wać i umie­ścić w widocz­nym miej­scu, naj­le­piej w oko­li­cach kościołów.

Oskar­żam…” – goto­wa do wydru­ko­wa­nia bro­szu­ra zawie­ra­ją­ca esej autor­stwa o. Ludwi­ka Wiśniew­skie­go na temat dzi­siej­szej sytu­acji w Pol­sce i pol­skim koście­le kato­lic­kim. War­to, aby z tym tek­stem zapo­zna­li się wszy­scy katolicy.

Ten zbiór przy­dat­nych tek­stów i pla­ka­tów będzie sta­le posze­rza­ny, a o nowych pozy­cjach powia­do­mi­my naszych kore­spon­den­tów w całej Polsce.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.