Posted in Afery Dobra zmiana

KASA+ czyli spółki Skarbu Państwa

Spół­ki Skar­bu Pań­stwa to łako­my kąsek dla każ­dej wła­dzy. Jed­nak poprzed­nie rzą­dy zatrud­nia­ły ludzi z kom­pe­ten­cja­mi, orga­ni­zu­jąc kon­kur­sy. Zwy­kle też cze­ka­no na koniec kaden­cji poprzed­nie­go Ppre­ze­sa. Nato­miast po obję­ciu wła­dzy przez PiS w cią­gu pół roku wymie­nio­no 96,9% pre­ze­sów! Nowa­tor­skim wkła­dem PIS‑u w podział łupów są „karu­ze­le” w zarzą­dach. Zatrud­nia się ludzi na krótko,…

Czytaj dalej... KASA+ czyli spółki Skarbu Państwa
Posted in Afery

Zarobki w NBP i dwie wieże

NBP opu­bli­ko­wał wresz­cie dane doty­czą­ce wyna­gro­dzeń. Potwier­dzi­ły się astro­no­micz­ne zarob­ki pro­te­go­wa­nych pre­ze­sa Gla­piń­skie­go. Sze­fo­wa Depar­ta­men­tu Komu­ni­ka­cji i Pro­mo­cji Mar­ty­na W. zara­bia 49.563 zł mie­sięcz­nie. Za cza­sów poprzed­nie­go pre­ze­sa oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku zara­bia­ła ok. 50 % mniej, choć była lepiej wykształ­co­na. Szo­ku­je rów­nież infor­ma­cja, że Gla­piń­ski na czas kon­fe­ren­cji w Davos wynajął,…

Czytaj dalej... Zarobki w NBP i dwie wieże
Posted in Afery

Srebrni ludzie prezesa

Kazi­mierz Kuj­da – wie­lo­let­ni współ­pra­cow­nik J. Kaczyń­skie­go. Przez kil­ka lat był pre­ze­sem zarzą­du Spół­ki Srebr­na. Obec­nie funk­cję tę peł­ni jego żona Mał­go­rza­ta.  Kuj­da był też do nie­daw­na pre­ze­sem Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Współ­pra­cow­nik SB w cza­sach PRL. Po ujaw­nie­niu tego fak­tu  podał się do dymi­sji. Bar­ba­ra Skrzy­pek – wie­lo­let­nia sekre­tar­ka J.K.…

Czytaj dalej... Srebrni ludzie prezesa
Posted in Afery

Dwie wieże w złej wierze

W 1990 r. bra­cia Kaczyń­scy utwo­rzy­li par­tię Poro­zu­mie­nie Cen­trum (PC), któ­re prze­ję­ło redak­cję „Expres­su Wie­czor­ne­go”. Gaze­tę tę szyb­ko dopro­wa­dzo­no do upa­dło­ści. „Express” posia­dał czte­ry dział­ki, m.in. przy ul. Srebr­nej w War­sza­wie. Ponie­waż żad­na par­tia nie może pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, dzia­ła­cze PC stwo­rzy­li tzw. Fun­da­cję Pra­so­wą Soli­dar­ność, aby uwłasz­czyć się na tych…

Czytaj dalej... Dwie wieże w złej wierze
Posted in Afery

Srebrna

Oto w skró­cie nowa „afe­ra taśmo­wa” z udzia­łem pre­ze­sa PiS Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, oraz jego kuzy­na, wraz z zię­ciem Austria­kiem. 1/​​ Pre­zes nie­for­mal­nie jed­no­oso­bo­wo zarzą­dza spół­ką Srebr­na, któ­ra posia­da zdo­by­te za bez­cen w 1990 r. tere­ny w War­sza­wie, dziś war­te set­ki milio­nów zł. 2/​​ For­mal­nie udzia­ły w Srebr­nej ma m.i. sekre­tar­ka pre­ze­sa oraz przy­ja­cół­ka jego ś.p. matki.…

Czytaj dalej... Srebrna
Posted in Afery

Afera KNF – sprawa rozwojowa

Prze­stęp­cza wpad­ka w Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go Wstęp Komi­sja Nad­zo­ru Finan­so­we­go (KNF) zaj­mu­je się nad­zo­rem nad sek­to­rem ban­ko­wym, ryn­ka­mi: finan­so­wym, ubez­pie­cze­nio­wym i eme­ry­tal­nym, oraz kon­tro­lo­wa­niem kas spół­dziel­czych. Zosta­ła powo­ła­na na mocy usta­wy z 2006 roku. Do kie­ro­wa­nia pra­ca­mi KNF, zgod­nie z zapew­nie­niem jej twór­ców, posłów PiS‑u, mie­li być wyzna­cza­ni naj­lep­si w kra­ju spe­cja­li­ści o nie­po­szla­ko­wa­nej opi­nii.  1.1.…

Czytaj dalej... Afera KNF – sprawa rozwojowa